Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr.18

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Indra Brinkmane, Gunta Ušpele, Mārīte Birzniece, Anželika Legante, Atis Sapronovs, Ģirts Brambergs, Māris Demme

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārta

Un noņemt no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu, jo ir saņemts biedrības „Vecās tehnikas klubs MG” iesniegums ar iebildumiem un lūgumu šo jautājumu noņemt no sēdes darba kārtības

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut šādus jautājumus:

· Izskatīt iespēju par bezmaksas transporta nodrošināšanu pilsētā Valsts svētkos - 18.novembrī

· Ņemot vērā to, cik ilgi valsts līmenī tiek risināts jautājums par Ķemeru sanatorijas saglabāšanu, Jūrmalas pilsētas domei šobrīd vajadzētu risināt jautājumu par to, kādā veidā būtu iespējams saglabāt sanatorijas kustamo īpašumu un tieši par bibliotēkas inventāru un tajā esošajām grāmatām

G.Truksnis izsakās, ka šie jautājumi nav sagatavoti kā lēmumprojekti  un tos nav nepieciešams sēdes darba kārtībā skatīt kā atsevišķus jautājumus. Jautājums par bezmaksas transporta nodrošināšanu 18. novembrī ir atbalstāms, un tā kā šī starpība varētu būt salīdzinoši neliela, tad to varētu segt no domes rezerves fonda. Savukārt, jautājums par Ķemeru sanatorijas kustamā īpašuma saglabāšanu būtu jāskata komisijā, ko šobrīd plāno izveidot ministrija, un šīs komisijas sastāvā noteikti vajadzētu arī iekļaut Jūrmalas pilsētas domes pārstāvi.

A.Ābelītis uzskata, ka šis jautājums būtu jārisina steidzamības kārtā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, A.Ābelītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārta

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

4.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

5.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Daugavas ielā 22, Jūrmalā

6.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Rīgas ielā 57, Jūrmalā

7.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30

8.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 85

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 58

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 64

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Teātra ielā 7

12.

Par zemes vienību Jomas ielā 23, Jūrmalā un Jomas ielā 25, Jūrmalā apvienošanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu”

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Egļu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

15.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Raunas ielā 3505, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

16.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4107 002 Jūrmalā, 4.līnijā 12

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Robežu ielā 33 (kadastra apzīmējums 1300 026 1502)

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.772 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (kadastra Nr.1300 001 1404) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

20.

Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā pirkumu

21.

Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā pirkumu

22.

Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-9, Jūrmalā pirkumu

23.

Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-10, Jūrmalā pirkumu

24.

Par bezmantinieka mantas-dzīvokļa īpašuma Nr.33 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā un dzīvokļa īpašuma Nr.53 Skolas ielā 28, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

25.

Par objekta privatizācijas pabeigšanu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumā Nr.901 „Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.D. un noslēgšanu ar J.S.”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.810 „Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N. I.”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.513 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.43 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A.”

30.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar J.I.L.

31.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A. K. un G.R.

32.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Ņ.

33.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-1A, Jūrmalā atsavināšanu

34.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-4A, Jūrmalā atsavināšanu

35.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-7A, Jūrmalā atsavināšanu

36.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-9A, Jūrmalā atsavināšanu

37.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-14A, Jūrmalā atsavināšanu

38.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-15A, Jūrmalā atsavināšanu

39.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-17A, Jūrmalā atsavināšanu

40.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-21A, Jūrmalā atsavināšanu

41.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-22A, Jūrmalā atsavināšanu

42.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-29A, Jūrmalā atsavināšanu

43.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-38A, Jūrmalā atsavināšanu

44.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.575 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.”

1. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārta (lēmums Nr.577 )

Ziņotājs:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārta.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.43 )

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 7 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša , J.Visockis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” (lēmums Nr.578 )

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”.

4. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.579 )

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

5. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Daugavas ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.580 )

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 2 (Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Daugavas ielā 22, Jūrmalā.

6. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Rīgas ielā 57, Jūrmalā

(lēmums Nr.581 )

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 2 (Dz.Hirša, A.Ābelītis), „atturas” – 4 (Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Rīgas ielā 57, Jūrmalā.

7. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30 (lēmums Nr.582 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka būtu jāveic esošās koka arhitektūras rekonstrukcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 3 (M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30.

8. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 85 (lēmums Nr.583 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 85.

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 58 (lēmums Nr.584 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 58.

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 64 (lēmums Nr.585 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 64.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Teātra ielā 7 (lēmums Nr.586 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Teātra ielā 7.

12. Par zemes vienību Jomas ielā 23, Jūrmalā un Jomas ielā 25, Jūrmalā apvienošanu (lēmums Nr.587 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Jomas ielā 23, Jūrmalā un Jomas ielā 25, Jūrmalā apvienošanu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu” (lēmums Nr.588 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis nebalso)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu”.

14. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Egļu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.589 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Egļu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

15. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Raunas ielā 3505, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.590 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Raunas ielā 3505, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

16. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18 (lēmums Nr.591 )

17. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4107 002 Jūrmalā, 4.līnijā 12 (lēmums Nr.592 )

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Robežu ielā 33 (kadastra apzīmējums 1300 026 1502) (lēmums Nr.593 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4107 002 Jūrmalā, 4.līnijā 12.

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Robežu ielā 33 (kadastra apzīmējums 1300 026 1502).

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.772 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (kadastra Nr.1300 001 1404) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.594 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.772 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (kadastra Nr.1300 001 1404) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

20. Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.595 )

21. Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.596 )

22. Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-9, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.597 )

23. Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-10, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.598 )

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 6 (M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā pirkumu.

2. Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā pirkumu.

3. Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-9, Jūrmalā pirkumu.

4. Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-10, Jūrmalā pirkumu.

24. Par bezmantinieka mantas-dzīvokļa īpašuma Nr.33 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā un dzīvokļa īpašuma Nr.53 Skolas ielā 28, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.599 )

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua)), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par bezmantinieka mantas-dzīvokļa īpašuma Nr.33 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā un dzīvokļa īpašuma Nr.53 Skolas ielā 28, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

25. Par objekta privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.600 )

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumā Nr.901 „Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.D. un noslēgšanu ar J.S.” (lēmums Nr.601)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumā Nr.901 „Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.D. un noslēgšanu ar J.S.”.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.810 „Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I.” (lēmums Nr.602)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.810 „Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N. I.”.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.513 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu” (lēmumsNr.603)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (E.Krūmiņš, R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.513 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu”.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.43 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A.” (lēmums Nr.604)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.43 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A.”.

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar J.I.L. (lēmums Nr.605)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar J.I.L.

31. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.K. un G.R. (lēmums Nr.606)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 7 (V.Maksimovs, M.Dzenītis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A. K. un G.R.

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Ņ.

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova), „pret” – 2 (Dz.Hirša, M.Dzenītis), „atturas” – 10 (V.Maksimovs, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, R.Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, J.Visockis, Dz.Homka)), lēmumprojekts tika noraidīts.

33. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-1A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.607)

34. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-4A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.608)

35. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-7A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.609)

36. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-9A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.610)

37. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-14A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.611)

38. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-15A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.612)

39. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-17A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.613)

40. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-21A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.614)

41. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-22A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.615)

42. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-29A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.616)

43. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-38A, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.617)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-1A, Jūrmalā atsavināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-4A, Jūrmalā atsavināšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-7A, Jūrmalā atsavināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-9A, Jūrmalā atsavināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-14A, Jūrmalā atsavināšanu.

6. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-15A, Jūrmalā atsavināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-17A, Jūrmalā atsavināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-21A, Jūrmalā atsavināšanu.

9. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-22A, Jūrmalā atsavināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-29A, Jūrmalā atsavināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-38A, Jūrmalā atsavināšanu.

44. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.575 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.” (lēmums Nr.618)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka  lēmumprojektā vajadzētu noteikt, ka  līgumam, kas tiks noslēgts pamatojoties uz šo lēmumprojektu, jābūt saistošam trešajām personām,  un tas būtu jāparedz arī citos lēmumos par šo adresi, kas tika pieņemti  iepriekšējā domes sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.575 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.”.

Sēde slēgta 11.40

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 22.novembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 7.novembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF