Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr.19

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1338 līdz plkst.1343), Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša

Nepiedalās deputāti:

Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Indra Brinkmane, Gunta Ušpele, Jekaterina Milberga, Anna Deičmane, Atis Sapronovs, Ģirts Brambergs, Māris Demme, Anita Auziņa, Elviss Venters, Agita Bērzupe, Aleksejs Ļeonovs, Andris Jankovs-Priede

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par zemesgabala Jūras ielā 40 B, Jūrmalā atsavināšanu

un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu” par p.i.i. „Podziņa”, kas jāizskata steidzamības kārtā, jo šiem grozījumiem ir jāstājas spēkā no 1.decembra

A.Ābelītis ierosina PSIA „Jūrmalas ūdens”, saistībā ar ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju Ķemeros, steidzamības kārtā nodrošināt ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni Ķemeru skolu un bērnudārzu. Jautā, cik tālu ir atrisināts jautājums, ko bija ierosinājis iepriekšējā domes sēde, par pašvaldības darbībām, lai saglabātu Ķemeru sanatorijas bibliotēkas grāmatas?

G.Truksnis izsakās, ka šodien tiesu izpildītājs ieceļ pārvaldnieku, kurš veiks aprakstu un inventarizāciju un rīkosies tālāk.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Z.Starks jautā, kāpēc jau otro reizi domes sēdē, gan kas notika septembrī, gan arī šajā no izskatīšanas tiek noņemts sēdes darba kārtībā iekļautais jautājums par zemesgabala Jūras ielā 40 B, Jūrmalā atsavināšanu?

G.Truksnis lūdz E.Rakišu sniegt atbildi.

E.Rakiša informē, ka, attiecībā uz šo sēdi, tas ir Juridiskās nodaļas ierosinājums, jo ir nepieciešama papildu juridiskā analīze.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmas 2012.-2015.gadam apstiprināšanu

6.

Par projekta „Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija-restaurācija” iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2. aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”

7.

Par dalību darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” finansējuma saņemšanai projektam „Ķemeru parka ar arhitektūru rekonstrukcijai un renovācijai Jūrmalas pilsētā”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.415 „Par dalību ES atbalstītā projektā „Ilgtspējīgās Pilsētas Attīstības projekts””

9.

Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes nolikums

10.

Par sporta veida pievienošanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes automašīnas atsavināšanu

14.

Saistošie noteikumi „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”

15.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos Baltās kāpas iela 1304, Buļļupes iela 1201, Kantora iela 1201, Kleistes iela 1304, Baltās kāpas iela 1201

16.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 19 un Jūrmalā, Turaidas ielā 5005

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra apzīmējums 1300 014 7509)

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 2403 Jūrmalā, Ātrā ielā 5

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7405 001 Jūrmalā, Ķemeru ielā 55

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.576 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna 12”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.731 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61”

23.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1

24.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 137

25.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a

26.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19

27.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3

28.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11

30.

Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu

31.

Par Fitnesa centra jaunbūves ieceri Jūrmalā, Kauguri 3121

32.

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Tallinas ielā 20, kadastra apzīmējumi 1300 020 6501 001, 1300 020 6501 002, 1300 020 6501 003, 1300 020 6501 004

33.

Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5 kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003

34.

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 009 8406 001, 1300 009 8406 002

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.766 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu”

36.

Par atļauju izmantot telpas dzīvokļu īpašnieku kopsapulču rīkošanai

37.

Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu

38.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles nenotikušu

39.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas nodošanu patapinājumā

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

(lēmums Nr.619)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.620)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

J.Visockis jautā par papildinājumu 4.punktu par līdzekļu piešķiršanu PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”, kam ir izlietoti 180 000 Ls, kas jau iepriekš tika piešķirti PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” statūtkapitālā palielināšanai?

G.Truksnis uzdod to pārbaudīt Revīzijas un audita nodaļas vadītājai A.Adijānei.

M.Dzenītis jautā par papildinājumu 7.punktu, kurā paredzēts piešķirt līdzekļus Grupas „Līvi” diska izdošanai, kāda saistība grupai „Līvi” ir ar Jūrmalu?

I.Brača izsakās, ka šajā punktā, jāveic redakcionāls labojums, jo tika iesniegts precizēts projekts un šis līdzfinansējums paredzēts aktivitātei „Projekta „Pēctecība” līdzfinansējums”.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu neatbalstīt saistošo noteikumu papildinājumu 4. un 7.punktu.

J.Visockis arī izsaka priekšlikumu neatbalstīt saistošo noteikumu papildinājumu 4.punktu.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu papildinājuma 6.punktā par Ls 33 130 piešķiršanu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” 30 elektriski regulējamo funkcionālo gultu iegādei, ka šo summu paredzēt gan elektriski regulējamo funkcionālo gultu, gan arī elektrisko ratiņkrēslu iegādei, kas dotajā brīdī, viņaprāt, ir vairāk nepieciešami. Aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.

G.Truksnis izsakās, ka šobrīd var tikai atbalstīt vai neatbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu papildinājuma 6.punktu, jo nav zināms, kāds ir valdes viedoklis par I.Ančāna priekšlikumu.

I.Ančāns tādā gadījumā izsaka priekšlikumu šī jautājuma izskatīšanu atlikt un viņa izteikto priekšlikumu izskatīt valdes sēdē.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par deputātu izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu neatbalstīt saistošo noteikumu papildinājumu 4.punktu par Ls 10 880 piešķiršanu PSIA „Jūrmalas PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitāla palielināšanai - atlīdzības izmaksai un atzinuma par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1a, Jūrmalā labāko turpmākās izmantošanas veidu apmaksai („par” – 6 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, J.Visockis), „pret” – 1 (E.Krūmiņš), „atturas” – 7 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu neatbalstīt saistošo noteikumu papildinājumu 7.punktu par Ls 5000 piešķiršanu Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Projekta „Pēctecība” līdzfinansējums” („par” – 2 (J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu neatbalstīt saistošo noteikumu papildinājumu 6.punktu par Ls 33 130 piešķiršanu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” pamatkapitāla palielināšanai - 30 elektriski regulējamo funkcionālo gultu iegādei („par” – 1 (I.Ančāns), „pret” – 2 (A.Tampe , J.Visockis) , „atturas” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, M.Dzenītis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem un redakcionāliem precizējumiem („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem un redakcionāliem precizējumiem.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (instrukcija Nr.5)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmas 2012.-2015.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.621)

Ziņotājs:

J.Milberga

Izsakās:

A.Tampe jautā, vai domes darbiniekiem ir tāda informācija, ka lielākā daļa no pašvaldības piešķirtajiem dzīvokļiem Līču ielā 2 tiek nelikumīgi izīrēti citām personām?

G.Truksnis uzdod Dzīvokļu nodaļas vadītājam Dz.Krūmiņam pārbaudīt šo informāciju.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu personu 3.grupā, iekļaut arī speciālistus, kuri ir nepieciešami Jūrmalas pilsētā, piemēram, pedagogus, sporta trenerus u.c.

Izsakās, ka arī viņam ir informācija, minot piemēru, ka personas, kam ir piešķirti pašvaldības dzīvokļi Līču ielā 2 tajos nedzīvo. Tāpēc uzskata, ka to ir nepieciešams kontrolēt.

Z.Starks aicina deputātus atturēties balsojumā par šo lēmumprojektu un nodot to pārstrādāt, jo nav saprotams, kāpēc dzīvokļa cenā, kas ir vidēji 900 Ls/m2, kas, viņaprāt, ir nesamērīgi augsta, nav iekļauta zemes vērtība. Tāpat pielikuma tekstā nekur nav minēta Aspazijas māja, kas tika minēta ziņojumā saistībā ar šo lēmumprojektu, kā arī vēl daudz citu jautājumu, uz kuriem šobrīd precīza atbilde netiek sniegta.

A.Ābelītis uzskata, ka par tādu summu būtu lietderīgāk pilsētā uzcelt Mūzikas skolu, Mākslas skolu un bibliotēku, kā tas bija iecerēts kādu laiku atpakaļ.

M.Dzenītis izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt iedzīvotājus ar mājokli, un, iespējams, ka konkursa kārtībā tomēr tiks izvēlēta zemākā no piedāvātajām cenām. Taču, kas iztrūkst šajā Mājokļu programmā, ir kontrole par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, tāpēc izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu ar to, ka domes izpilddirektoram 3 mēnešu laikā būtu jāizstrādā kāds saistošs dokuments - noteikumi vai instrukcija, kas nodrošinātu kontroli par šiem pieškirtajiem dzīvokļiem.

J.Visockis izsakās, ka viņam ir ienākusi informācija saistībā ar rekonstrukcijas darbiem ēkā Skolas ielā 44, kur negodīgi tiekot izmantoti lētāki un nekvalitatīvāki celtniecības materiāli par būvniecības tāmēs norādītajiem.

I.Ančāns aicina deputātus pieņemt pareizu lēmumu. Uzskata, ka šis jautājums ir jāskata plašāk un tālāk, jo dzīvokļu attīstībai Jūrmalā ir jābūt, kas ir viens no nosacījumiem, lai šī pilsēta attīstītos. Pirmkārt, tas dotu iespēju palīdzēt pedagogiem, kas vēlās strādāt Jūrmalā un līdz ar to izglītības sistēma mainītos citā kvalitātē, tāpat nekad nebeigsies arī situācija ar bāreņiem un vienmēr būs personas, kam būs nepieciešama palīdzība pēc dzīvojamā platības. Tāpēc uzskata, ka no Mājokļu programmas nedrīkst atteikties, piekrītot tam, ka nepieciešama kontrole attiecībā uz piešķirtajiem dzīvokļiem. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

R.Munkevics uzskata, ka deputātiem vajadzētu izvairīties vienkāršoti rēķināt dzīvokļu cenas, jo objekts Dīķu ielā būs jauns objekts, kam ir nepieciešama jaunas infrastruktūras izbūve, kas arī ir iekļauts celtniecības izmaksās.

A.Tampe uzskata, ka šo lēmumprojektu atbalstīt nevajadzētu, jo tas nav līdz galam sagatavots un arī skaitļi tajā nav saprotami. Taču ar nožēlu saka to, ka pēdējos 3 gados valdošā koalīcija ir domājusi tikai par dzīvokļu būvniecību, bet ne par citu pilsētas objektu attīstību, kā piemēram, sporta zāles, jauniešu interešu un izglītības centrs u.c. Tāpat uzskata, ka šī Mājokļu programma nav nekādā veidā arī saistīta ar pilsētas Investīciju plānu, kas tiek pieņemts vairākus gadus uz priekšu. Aicina deputātus atturēties balsojumā par šo lēmumprojektu un izvērtēt pilsētas attīstības prioritātes.

G.Truksnis uzskata, ka šis lēmumprojekts nav tas dokuments, kurā atspoguļot uzraudzības kārtību, tā ir jāatspoguļo, ja tas nav jau izdarīts, dokumentos par dzīvokļu piešķiršanu. Piekrīt tam, ka šāda kontrole noteikti jāveic, tāpēc uzdod Dzīvokļu nodaļai, Labklājības pārvaldei un izpilddirektoram organizēt pārbaudes veikšanu attiecībā uz deputātu sniegto informāciju par pašvaldības piešķirtajiem dzīvokļiem, kas tiek nelikumīgi izīrēti citām personām, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī Pašvaldības policiju. Pēc tam pieņemot arī mērus un šo apsekošanu veikt nākamās nedēļas laikā.

Uzdod G.Smalkai rīt kopā ar būvuzraugiem pārbaudīt iespējamās nelikumības ēkas Skolas ielā 44 rekonstrukcijas darbos.

Savukārt par deputāta A.Ābelīša priekšlikumu papildināt 3.grupu balsot nav iespējams, jo 3.grupā iekļautās personas tiek noteiktas ar likumu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 4 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša , J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmas 2012.-2015.gadam apstiprināšanu.

6. Par projekta „Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija-restaurācija” iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” (lēmums Nr.622)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka nepieciešams papildināt lēmumprojekta 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: „ Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases.”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija-restaurācija” iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” ar papildinājumiem.

7. Par dalību darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” finansējuma saņemšanai projektam „Ķemeru parka ar arhitektūru rekonstrukcijai un renovācijai Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.623)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka nepieciešams papildināt lēmumprojektu ar 4.punktu, attiecīgi mainot nākamo punktu numerāciju, izsakot to šādā redakcijā: „ Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases” un lēmumprojekta 5.punktā termiņu „līdz 2012.gada 23.novembrim” mainīt uz termiņu „līdz 2012.gada 7.decembrim”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu un redakcionāliem labojumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” finansējuma saņemšanai projektam „Ķemeru parka ar arhitektūru rekonstrukcijai un renovācijai Jūrmalas pilsētā” ar papildinājumu un redakcionāliem labojumiem.

Pārtraukums 11.40-12.10

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.415 „Par dalību ES atbalstītā projektā „Ilgtspējīgās Pilsētas Attīstības projekts”” (lēmums Nr.624)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.415 „Par dalību ES atbalstītā projektā „Ilgtspējīgās Pilsētas Attīstības projekts””.

9. Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes nolikums (nolikums Nr.20)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka nepieciešams svītrot nolikuma projekta 1.5.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes nolikumu, svītrojot 1.5.punktu.

10. Par sporta veida pievienošanu (lēmums Nr.624)

Ziņotājs:

A.Ļeonovs

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu, lēmumprojekta 1.punktu papildināt un izteikt šādā redakcijā: „Piekrist, ka ar 2013.gada 1.janvāri Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolā tiek realizēts jauniešu interešu izglītības programmas sporta veids – regbijs.”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sporta veida pievienošanu ar papildinājumu.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums” (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

A.Ļeonovs ziņo, ka nepieciešams nolikuma projekta 1.punktu aiz vārda „Nolikuma” papildināt ar vārdiem „ nosaukumā un …” un, ka nolikums stājas spēkā pēc tā reģistrācijas Izglītības ministrijā un Valsts ieņēmumu dienestā.

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nosaukumu mainīt uz „Jūrmalas sporta centrs” bez vārda „Stars”.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu atstāt tādu nosaukumu, kāds ir sagatavotajā nolikuma projektā, jo tādu vēlas arī Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas kolektīvs.

A.Ābelītis arī uzskata, ka nosaukums jāmaina uz „ Jūrmalas sporta centrs” bez vārda „Stars”.

G.Truksnis atbalsta variantu „Jūrmalas sporta centrs”.

A.Tampe izsakās, ka balsos par variantu „Jūrmalas sporta centrs”.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par I.Ančāna priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, V.Maksimovs)), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar priekšlikumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums”, nolikuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā: „Nolikuma nosaukumā un lēmuma 1.punktā vārdus „Jūrmalas peldēšanas un futbola skola (turpmāk tekstā – Skola)” aizstāt ar vārdiem: „Jūrmalas sporta centrs (turpmāk tekstā – Centrs)”.”

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” (saistošie noteikumi Nr.45)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu pabalstu piešķirt, ja  deklarētā dzīves vieta ir Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, jo līdz šim bija noteikts ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus. Uzskata, ka priekšlikums arī sasauktos ar aicinājumu iedzīvotājiem deklarēties Jūrmalā.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot R.Munkevica priekšlikumu .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu  („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Dz.Homka, Z.Starks, A.Ābelītis)), priekšlikums tika atbalstīts.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu ar atbalstīto priekšlikumu un arī ar atbilstošām redakcionālām izmaiņām saistošo noteikumu projektā saistībā ar šo priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” ar redakcionālām izmaiņām.

13. Par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes automašīnas atsavināšanu

(lēmums Nr.626)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes automašīnas atsavināšanu.

14. Saistošie noteikumi „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”.

15. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos Baltās kāpas iela 1304, Buļļupes iela 1201, Kantora iela 1201, Kleistes iela 1304, Baltās kāpas iela 1201

(lēmums Nr.627)

Ziņotājs:

A.Sapronovs ziņo, ka, saskaņā ar sēdes sākumā pieņemtajiem grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, ir nepieciešams lēmuma projektā pašvaldības līdzfinansējuma apmēru 12 750 Ls labot uz 3000 Ls.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos Baltās kāpas iela 1304, Buļļupes iela 1201, Kantora iela 1201, Kleistes iela 1304, Baltās kāpas iela 1201 redakcionālu labojumu.

16. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 19 un Jūrmalā, Turaidas ielā 5005 (lēmums Nr.628)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 19 un Jūrmalā, Turaidas ielā 5005.

17. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra apzīmējums 1300 014 7509) (lēmums Nr.Nr.629)

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 2403 Jūrmalā, Ātrā ielā 5 (lēmums Nr.630)

19. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7405 001 Jūrmalā, Ķemeru ielā 55 (lēmums Nr.631)

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.576 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.632)

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna 12” (lēmums Nr.633)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra apzīmējums 1300 014 7509).

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 2403 Jūrmalā, Ātrā ielā 5.

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7405 001 Jūrmalā, Ķemeru ielā 55.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.jūnija lēmumā Nr.576 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna 12”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.731 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61” (lēmums Nr.634)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

E.Aide (nekustamā īpašuma īpašniece) izsaka iebildumus par lēmumprojektu.

G.Truksnis aicina V.Zvejnieci piedāvāt optimālāko šī jautājuma risinājuma variantu.

V.Zvejniece atbild, ka ir jāuzsāk detālplānojuma projekta izstrādāšana.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu lēmumprojektā noteikto  termiņu 01.10.2013. pagarināt līdz 01.10.2014., jo uzskata, ka tas ir par īsu, lai sakārtotu šos jautājumus.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par R.Munkevica priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 4 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, Z.Starks)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.731 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61”.

23. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1 (lēmums Nr.635)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt to, ka savrupmāju kvartālā paredzēts būvēt viesu namu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 5 (A.Ābelītis, Z.Starks , A.Tampe , M.Dzenītis, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1.

Iziet E.Krūmiņš

24. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 (lēmums Nr.636)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis , A.Tampe, Z.Starks), „pret” – 2 (Dz.Hirša , A.Ābelītis), „atturas” – nav, E.Krūmiņš izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 137.

Ienāk E.Krūmiņš

25. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a (lēmums Nr.637)

26. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 (lēmums Nr.638)

27. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 (lēmums Nr.639)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a .

2. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19.

3. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3.

28. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.640)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

29. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 (lēmums Nr.641)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu papildināt darba uzdevumu ar punktu, kurā noteikt, ka tiek norādīta pieejas vieta promenādei no Lašu ielas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar Z.Starka priekšlikumu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 ar papildinājumu darba uzdevumā.

30. Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr.642)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka tas nav tematiskais plānojums, bet gan lokālais plānojums, jo tas attiecas tikai uz Ķemeru attīstību, savukārt, lai tas būtu tematiskais plānojums, tajā būtu jāietver visa pilsēta. Neskatoties uz savu izteikto iebildi, tomēr atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu, jo tas ir pirmais solis uz Ķemeru kūrorta atdzimšanu.

Z.Starks uzskata, ka it kā jau būtu šis plānojums jāatbalsta, tomēr lielu jēgu tam neredz, jo apšauba to, vai kādas reālas praktiskas darbības, kas veicinātu Ķemeru kūrorta attīstību, varētu notikt un, iespējams, ka tas viss arī paliks tikai „uz papīra”.

I.Ančāns atbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

G.Truksnis izsakās, ka šis plānojums nav sagatavots tikai „papīra pēc”, tajā ir arī konkrēti plāni, konkrētas lietas un konkrēti aprēķini, un tas ir pie kā pieturoties ir arī jāturpina strādāt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu.

31. Par Fitnesa centra jaunbūves ieceri Jūrmalā, Kauguri 3121 (lēmums Nr.643)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Kozlovs (Raiņa iela 77 iedzīvotājs) iebilst pret Fitnesa centra jaunbūves ieceri Jūrmalā, Kauguri 3121.

Z.Starks uzskata, ka diez vai šajā zemesgabalā starp divām 9-stāvu mājām vajadzētu būvēt fitnesa centru. Izsaka priekšlikumu pašvaldībai piedāvāt īpašniekam šo zemesgabala mainīt pret citu līdzvērtīgu pašvaldībai piederošu zemesgabalu. Aicina deputātus šo lēmumprojektu. Neatbalstīt.

A.Deičmane izsakās, ka lēmumprojektam ir pievienots  Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas pievienots atzinums par to, ka šāda maiņa nav lietderīga un neatbilst pašvaldības funkcijai.

J.Visockis izsakās, ka atbalsta Fitnesa centra jaunbūves ieceri šajā zemesgabalā, jo uzskata, kas tas arī vizuāli labi tur iederētos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Ābelītis), „pret” – 2 (Z.Starks, A.Tampe), „atturas” – 2 (R.Munkevics, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par Fitnesa centra jaunbūves ieceri Jūrmalā, Kauguri 3121.

32. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Tallinas ielā 20, kadastra apzīmējumi 1300 020 6501 001, 1300 020 6501 002, 1300 020 6501 003, 1300 020 6501 004

(lēmums Nr.644)

33. Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5 kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003 (lēmums Nr.645)

34. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 009 8406 001, 1300 009 8406 002 (lēmums Nr.646)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Tallinas ielā 20, kadastra apzīmējumi 1300 020 6501 001, 1300 020 6501 002, 1300 020 6501 003, 1300 020 6501 004.

2. Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5 kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003.

3. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 009 8406 001, 1300 009 8406 002.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.766 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu” (lēmumsNr.647)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Hirša , A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.766 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

36. Par atļauju izmantot telpas dzīvokļu īpašnieku kopsapulču rīkošanai

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas.

37. Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu (lēmums Nr.648)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu.

38. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.649)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

39. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas nodošanu patapinājumā

(lēmums Nr.650)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks aicina neatbalstīt nakts patversmes pārcelšanu uz ēku Raiņa ielā 62, jo uzskata, ka tā nav piemērota vieta patversmei, bet izskatīt citus variantus tās izvietošanai.

G.Truksnis atbalsta sagatavoto lēmumprojektu, jo ir vairākas reizes apsekojis šo ēku un uzskata, ka ierīkojot tās 1.stāvā nakts patversmi, ēkas apkārtējā vide tikai uzlabosies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša ) ), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas nodošanu patapinājumā.

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.651)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka saskaņā ar šajā sēdē pieņemtajiem grozījumiem Jūrmalas sporta skolas nosaukumā, lēmumprojektā nepieciešami redakcionāli precizējumi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionāliem precizējumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” ar redakcionāliem precizējumiem.

Sēde slēgta 14.35

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 20.decembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 28.novembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF