Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 16.februārīNr. 7

protokols Nr. 4, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2012.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no valsts budžeta iestāžu pārskaitītajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finansu palīdzības finansētajiem projektiem par Ls 172 167 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai Ls 172 167, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.120.2275 Ls 1 007;

04.120.2279 Ls 1 760;

04.120.6242 Ls 169 400.

2. Samazināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domes programmai „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” par Ls 7 550 (klasifikācijas kods 04.120.2112), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 7 550, t.sk.:

2.1. Privatizējamajai SIA „Jūrmalas namsaimnieks” gāzes apkures katla nomaiņai Bērnu un jauniešu interešu centrā Zemgales ielā 4 Ls 2 329 (klasifikācijas kods 09.510.3261);

2.2. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai direktora piemaksai par papildus darba pienākumu pildīšanu, uzņemot Jaundubultu vidusskolas telpās Pumpuru vidusskolas izglītojamos Ls 844, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1147 Ls 680;

09.210.1210 Ls 164;

2.3. pašvaldības pamatbudžeta programmai „Apropriācijas rezerve” Ls 4 377 (klasifikācijas kods 04.900.2275).

3. Palielināt 2012.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no valsts budžeta iestāžu pārskaitītajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finansu palīdzības finansētajiem projektiem par Ls 3 137 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ls 3 137, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150 Ls 2 367;

09.210.1210 Ls 570;

09.210.1223 Ls 400;

09.210.6259 Ls -200.

4. Samazināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” asignējumus par Ls 825 (klasifikācijas kods 01.890.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 825, t.sk.:

4.1. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai mikroautobusa degvielas izdevumu segšanai, lai nodrošinātu Jūrmalas sporta skolas audzēkņu piedalīšanos Latvijas bērnu un jaunatnes basketbola un handbola čempionātos, Ls 425 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

4.2. Slokas pamatskolai remontmateriālu iegādei avārijas seku likvidēšanai Ls 400 (klasifikācijas 09.210.2351).

5. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātājās tāmēs saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

6. Veikt izmaiņas 2012.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas sniegto skaidrojumu par budžeta ieņēmumu klasifikācijas pielietošanu, t.sk.:

6.1. samazināt pašvaldības saņemtos valsts budžeta transfertus noteiktam mērķim valsts budžeta dotācijai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādes līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām par Ls 84 000 (klasifikācijas kods 18.6.2.0);

6.2. palielināt pārējos pašvaldību saņemtos valsts budžeta iestāžu transfertus valsts budžeta dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādes līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām par Ls 84 000 (klasifikācijas kods 18.6.9.0).

7. Samazināt 2012.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri izglītības pasākumiem par Ls 167, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas speciālajai internātpamatskolai mācību līdzekļu apmaksai Ls 167 (klasifikācijas kods 09.210.2370).

8. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos Jūrmalas sākumskolai „Atvase” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 98 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta „Vide un inovācijas” realizēšanai Ls 98, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2311 Ls 18;

09.210.2312 Ls 30

09.210.2322 Ls 30;

09.210.2390 Ls 20.

9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1. punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/549 Jūrmalas pilsētas domei piešķirt līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 111 apjomā ES sociālā fonda projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (klasifikācijas kods 04.120.1150).

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2. punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/549, Nr.1.1-14/564 veiktos budžeta grozījumus, t.sk.:

10.1. maksas pakalpojumu tāmē Jūrmalas pilsētas Kultūras centram, t.sk.:

06.600.2390

Ls -122

Programma: Pilsētas svētku noformējums (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 );

06.600.2279

Ls 122

Programma: Pilsētas svētku noformējums (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 );

10.2. valsts budžeta transfertu tāmēs. t.sk.:

Jūrmalas alternatīvajai skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221

Ls -300

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

09.210.1119

Ls 300

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

Ķemeru vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221

Ls -345

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

09.210.1119

Ls 345

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

Lielupes vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221

Ls -809

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

09.210.1119

Ls 809

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

Jūrmalas pilsētas speciālajai internātpamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2245

Ls -145

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

09.210.2234

Ls 42

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

09.210.2223

Ls 22

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

09.210.2369

Ls 32

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

09.210.2249

Ls 21

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

09.210.2312

Ls 28

Vispārējās izglītības nodrošināšana;

Pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -200

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

09.100.1119

Ls 200

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

Pirmsskolas izglītības iestādei „Katrīna”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -200

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

09.100.1119

Ls 200

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

Pirmsskolas izglītības iestādei „Mārīte”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -200

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

09.100.1119

Ls 200

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

Pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -117

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

09.100.1119

Ls 117

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

Pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -137

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

09.100.1119

Ls 137

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

Pirmsskolas izglītības iestādei „Madara”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -121

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

09.100.1119

Ls 121

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

Pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -89

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

09.100.1119

Ls 89

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

Pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -100

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

09.100.1119

Ls 100

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana;

10.3. pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

10.3.1. Jūrmalas pilsētas muzejam, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2321

Ls -530;

08.220.2223

Ls 530;

08.220.2223

Ls-122;

08.220.2321

Ls 122;

10.3.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

10.400.1210

Ls -133;

10.400.1221

Ls 33;

10.400.1119

Ls 507;

10.400.1148

Ls -407;

10.3.3. Majoru vidusskolai, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1148

Ls -487;

09.210.1210

Ls -488;

09.210.1221

Ls -152;

09.210.1119

Ls 1127;

10.3.4. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1221

Ls -800;

03.110.1210

Ls -350;

03.110.1141

Ls 1150;

10.3.5. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

04.900.5238

Ls -2498;

04.900.2312

Ls 2498;

01.110.1111

Ls -1800;

01.110.1119

Ls 12000;

04.730.1119

Ls -3300;

03.390.1119

Ls 2600;

04.900.1119

Ls -22867;

04.430.1119

Ls 2500;

08.100.1119

Ls -1600;

06.600.1119

Ls 4000;

09.810.1119

Ls -1800;

08.300.1119

Ls 1000;

04.730.1150

Ls -97;

01.110.6470

Ls 6667;

08.100.1150

Ls -1550;

01.110.1150

Ls 1585;

08.300.1150

Ls -300;

04.430.1150

Ls 21;

09.810.1150

Ls -953;

04.900.1150

Ls 3000;

01.110.1210

Ls -1700;

06.600.1150

Ls 800;

04.730.1210

Ls -900;

03.390.1150

Ls 94;

04.900.1210

Ls -8800;

03.390.1210

Ls 1000;

09.810.1210

Ls -100;

04.430.1210

Ls 900;

06.600.1210

Ls 5800;

08.100.1210

Ls 1600;

08.300.1210

Ls 2200;

10.3.6. Jūrmalas pilsētas Kultūras centram, t.sk.:

08.620.1150

Ls -50

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākums: Ziemassvētku sarīkojumi (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 );

08.620.1210

Ls -36

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākums: Ziemassvētku sarīkojumi (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 );

08.620.2262

Ls 27

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākums: Ziemassvētku sarīkojumi (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 );

08.620.2312

Ls 59

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākums: Ziemassvētku sarīkojumi (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 );

06.600.2279

Ls -122

Programma: Pilsētas svētku noformējums (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 );

06.600.2390

Ls 122

Programma: Pilsētas svētku noformējums (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 );

08.230.1119

Ls -150

Programma: Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums;

08.230.1228

Ls 150

Programma: Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7

(protokols Nr.4, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

164 658

164 658

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

150

150

03.110.1221

150

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no atvaļinājumu pabalstu izdevumiem, jo iestādei ir 2 brīvas štata vietas (jurists - darba drošības speciālists, inspektors 12st.)

03.110.1228

150

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi

Jūrmalas pilsētas dome

164 508

164 508

LV57PARX0002484572002

06.600.2242

24

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

06.600.2247

24

Iestādes uzturēšana

Kasko izdevumu segšanai

01.110.1147

2 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

01.110.1142

2 500

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

01.110.1150

1 200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem (fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)

01.110.1228

1 500

Iestādes uzturēšana

Pabalstu un kompensāciju samaksai

01.110.1221

1 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no atvaļinājumu pabalstu izdevumiem

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

03.390.1147

300

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

03.390.1142

300

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

03.390.1150

5 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem (fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

04.430.1147

200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

04.430.1142

200

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

04.730.1147

200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

04.730.1142

200

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

04.900.1147

4 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

04.900.1142

4 000

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

06.600.1147

5 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

06.600.1142

5 000

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

08.100.1147

350

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

08.100.1142

350

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

08.300.1147

250

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

08.100.1150

13 200

Iestādes uzturēšana

Atalgojuma izdevumiem (fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)

08.300.1150

7 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem (fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)

08.300.1142

250

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

09.810.1147

200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

09.810.1142

200

Iestādes uzturēšana

Virsstundu darbu samaksai

LV84PARX0002484572001

04.510.2242

1 500

Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi

Līdzekļu pārdale

04.510.2247

1 500

Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi

Kasko izdevumu segšanai

04.510.5239

2 400

Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

04.510.2354

2 400

Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi

Autobusa Scania Irizar rezerves daļu iegādei

LV57PARX0002484572002

06.600.2214

245

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no mobilā telefona lietošanas izdevumiem

LV28TREL9802008030000

09.600.2214

245

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide - projekta īstenošana

Projekta materiālās bāzes nodrošināšanai - mobilā telefona lietošanas izdevumiem (JPD lēmums Nr. 477)

LV77TREL9802008020000

09.210.1150

2 934

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos - projekta īstenošana

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem (fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)

09.210.1147

2 934

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos - projekta īstenošana

2012.gada 16.janvārī ar 5 domes darbiniekiem ir noslēgtas vienošanās pie darba līguma par papildus pienākumu veikšanu

LV57TREL9802008032000

04.740.1150

2 688

Ilgtspējīgas pilsētas attīstības projekts - projekta īstenošana

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem (fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)

04.740.1147

2 688

Ilgtspējīgas pilsētas attīstības projekts - projekta īstenošana

Piemaksa par papildu darbu

LV84PARX0002484572001

04.120.1150

8 874

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale ESF projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" neattiecināmo izmaksu segšanai

04.120.1210

2 322

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale ESF projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" neattiecināmo izmaksu segšanai

04.120.2112

20 328

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale ESF projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" neattiecināmo izmaksu segšanai

04.120.2214

220

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale ESF projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" neattiecināmo izmaksu segšanai

04.120.2312

5 000

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale ESF projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" neattiecināmo izmaksu segšanai

04.120.2322

1 320

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale ESF projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" neattiecināmo izmaksu segšanai

LV23TREL9802008033000

04.120.1150

8 833

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās - ESF projekta īstenošana

Atalgojums 4 darba vadītājiem un personīgo automašīnu noma (3 darbu vadītājiem), 11 mēnešu periodā

04.120.1210

2 363

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās - ESF projekta īstenošana

VSAOI

04.120.2112

20 328

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās - ESF projekta īstenošana

Transporta kompensācijas bezdarbniekiem

04.120.2214

220

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās - ESF projekta īstenošana

Mobilo telefonu izdevumiem 4 darba vadītājiem

04.120.2312

5 000

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās - ESF projekta īstenošana

Inventāra iegādes izdevumiem

04.120.2322

1 320

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās - ESF projekta īstenošana

Degvielas izdevumi (3 darba vadītājiem, limits personai Ls 40)

LV84PARX0002484572001

04.120.1150

763

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.100.5239

826

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Šūpoļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Lieldienu šūpoļu izgatavošanai, piegādei un uzstādīšanai Jūrmalas Brīvdabas muzejā

04.120.2214

20

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale

06.600.2243

3 015

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Solu sēdvirsmu atjaunošana un remonts (12.pielikums 26.janvāra Nr.4)

Solu atjaunošanai Jūrmalā

04.120.2322

120

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale

04.120.2112

2 938

Programma: Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.100.2262

1 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Dalība LSVS 48.sporta spēlēs (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Sporta spēļu nosaukuma precizēšana

08.100.2262

1 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Dalība LSVS 49.sporta spēlēs (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Sporta spēļu nosaukuma precizēšana

08.100.2279

3 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Dalība LSVS 48.sporta spēlēs (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Sporta spēļu nosaukuma precizēšana

08.100.2279

3 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Dalība LSVS 49.sporta spēlēs (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Sporta spēļu nosaukuma precizēšana

08.100.6423

13 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Ekonomiskās klasifikācijas kodu izmaiņas, atbilstoši 2011.gada 17.decembra JPD rīkojumam nr. 1.1-14/521

08.100.6422

13 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra Nr.4)

Ekonomiskās klasifikācijas kodu izmaiņas, atbilstoši 2011.gada 17.decembra JPD rīkojumam nr. 1.1-14/521

05.100.2244

24 000

Programma: Labiekārtošanas pasākumi (2012.gada apstiprinātā budžeta tāme nr. 05.1.4.)

Bezdarbnieku savākto sadzīves atkritumu izvešana, Spodrības mēneša laikā Lielgabarīta atkritumu izvešana, Vislatvjas Lielās talkas laikā savākto atkritumu izvešana

05.100.2224

24 000

Programma: Labiekārtošanas pasākumi (2012.gada apstiprinātā budžeta tāme nr. 05.1.4.)

Bezdarbnieku savākto sadzīves atkritumu izvešana, Spodrības mēneša laikā Lielgabarīta atkritumu izvešana, Vislatvjas Lielās talkas laikā savākto atkritumu izvešana

LV91TREL9802008031000

04.730.7711

44 112

Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos - projekta īstenošana

Ekonomiskās klasifikācijas kodu izmaiņas, atbilstoši 2011.gada 17.decembra JPD rīkojumam nr. 1.1-14/521

04.730.7712

44 112

Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos - projekta īstenošana

Ekonomiskās klasifikācijas kodu izmaiņas, atbilstoši 2011.gada 17.decembra JPD rīkojumam nr. 1.1-14/5212.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7

(protokols Nr.4, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

962

962

Majoru vidusskola

962

962

09.210.1119

962

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no pārējo darbinieku mēnešalgas izdevumiem

09.210.1145

962

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksai par dabu īpašos apstākļos


Lejupielāde: DOC un PDF