Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 17.oktobra 66.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 5.aprīlīNr. 12

protokols Nr. 6, 7. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

1. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus azartspēļu nodoklim par Ls 3 700 (klasifikācijas kods 5.4.1.0).

2. Novirzīt 2012.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā Jūrmalas pilsētas domei Ls 3 700, t.sk.:

2.1. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Anetes Kreicbergas loku šāvējas līdzfinansējums” Ls 700 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Biedrība „Jūrmalas šaha klubs”” šaha pulksteņu iegādei Ls 1 000 (klasifikācijas kods 08.100.2312), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.3. apakšprojekta „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai” līdzfinansēšanai Ls 2 000 (klasifikācijas kods 09.810.2279).

3. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā:

3.1. pašvaldības budžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 9., 12., 16., 21. un 24.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. samazināt asignējumus Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Kultūras projektu konkurss” par Ls 5 370 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kultūras projektu īstenošanas līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 5 370, t.sk.:

3.2.1. Jūrmalas Mākslas skolai projektam „Jūrmalas Mākslas skolas 10 gadu jubilejas kalendāra – kataloga izdošana” Ls 1 200 (klasifikācijas kods 09.510.2390);

3.2.2. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai Ls 1 270, t.sk.:

3.2.2.1. projektam „Grāmata – gudrības karaļvalsts” Ls 500 (klasifikācijas kods 08.210.5233);

3.2.2.2. projektam „Bibliotēka ģimenei” Ls 300, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2311 Ls 20;

08.210.2312 Ls 100;

08.210.5233 Ls 100;

08.210.2390 Ls 80;

3.2.2.3. projektam „Mana māja zem kaijas spārna” Ls 170, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2311 Ls 50;

08.210.2352 Ls 20;

08.210.2390 Ls 100;

3.2.2.4. projektam „Kronenberga diena Slokā” Ls 300, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.1150 Ls 80;

08.210.2311 Ls 20;

08.210.5233 Ls 50;

08.210.2390 Ls 150;

3.2.3. Jūrmalas pilsētas muzejam programmas „Kultūras pasākumi” aktivitātei „Kultūras projekti” Ls 2 900, attiecīgi precizējot 24.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.:

3.2.3.1. projektam „Izstāde „Mode kultūrā”” Ls 1 500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 762;

08.620.2351 Ls 100;

08.620.2352 Ls 100;

08.620.2390 Ls 538;

3.2.3.2. projektam „Video īsfilma „Jūrmalas pilsētas muzejs”” Ls 1 000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 750;

08.620.2312 Ls 120;

08.620.2390 Ls 130;

3.2.3.3. projektam „Bērnu gada balva mākslā „Lielā zemene”-2012” Ls 400, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 300;

08.620.2311 Ls 20;

08.620.2390 Ls 80.

3.3. samazināt SIA „Jūrmalas ūdens” asignējumus programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēma)” īstenošanai par Ls 9 800 (klasifikācijas kods 05.200.3261), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatkapitāla palielināšanai - pamatlīdzekļu iegādei Ls 9 800 (klasifikācijas kods F 55010000);

3.4. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 376 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei ESF projekta „Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta īstenošanai priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 376 (klasifikācijas kods 04.900.5110);

3.5. samazināt Jūrmalas PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” asignējumus par Ls 120 740 (klasifikācijas kods 03.200.3261), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai Ls 120 740, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1119 Ls 69 872;

03.110.1142 Ls 1 572;

03.110.1145 Ls 4 800;

03.110.1146 Ls 5 540;

03.110.1210 Ls 18 027;

03.110.1221 Ls 2 811;

03.110.1227 Ls 300;

03.110.2212 Ls 286;

03.110.2214 Ls 657;

03.110.2222 Ls 1 021;

03.110.2223 Ls 4 195;

03.110.2224 Ls 222;

03.110.2239 Ls 220;

03.110.2242 Ls 303;

03.110.2243 Ls 200;

03.110.2244 Ls 2 542;

03.110.2247 Ls 919;

03.110.2252 Ls 151;

03.110.2279 Ls 107;

03.110.2311 Ls 28;

03.110.2312 Ls 114;

03.110.2313 Ls 350;

03.110.2321 Ls 3 500;

03.110.2322 Ls 2 575;

03.110.2352 Ls 141;

03.110.2355 Ls 84;

03.110.2519 Ls 203.

4. Palielināt 2012.gadā ieņēmumus no valsts budžeta dotācijas par Ls 9 908 (klasifikācijas kods 18.6.2.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 9 908, t.sk.:

4.1. pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei Ls 8 908 saskaņā ar 3.pielikumu;

4.2. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības nodrošināšanai Ls 1 000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2311 Ls 200;

09.210.2355 Ls 100;

09.210.2390 Ls 200;

09.210.2231 Ls 500.

5. Palielināt 2012.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no valsts budžeta iestāžu pārskaitītajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem par Ls 11 297 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei datortehnikas iegādei Ls 11 297 (klasifikācijas kods 09.210.5238) projekta „Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija” īstenošanas laikā.

6. Samazināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta programmas „Apropriācijas rezerve” asignējumus par Ls 85 755 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot budžeta izpildītājiem Ls 85 755, tai skaitā:

6.1. PSIA „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla palielināšanai – pamatlīdzekļu iegādei Ls 9 620 (klasifikācijas kods F55 01 00 00);

6.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 70 176, tai skaitā:

6.2.1. programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Sākumskolas „Atvase” sporta zāles projektēšana” Ls 8 000 (klasifikācijas kods 09.210.5240), attiecīgi papildinot 6. pielikumu 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

6.2.2. programmas „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi” aktivitātei „Teritorijas plānojums un apbūves noteikumi” papildus darbu veikšanai Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un galīgās redakcijas izstrādē Ls 42 176 (klasifikācijas kods 06.200.5110), attiecīgi precizējot 14. pielikumu 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

6.2.3. funkcionālā audita veikšanai Ls 20 000 (klasifikācijas kods 01.110.2232);

6.3. Majoru vidusskolai ārvalstu komandējumu izdevumiem uz Čehiju Ls 951, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 720;

09.210.2122 Ls 231;

6.4. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai dušu telpu remontam un remontmateriālu iegādei sakarā ar vasaras diennakts nometņu organizēšanu Ls 346, t.sk.

09.210.2241 Ls 221;

09.210.2351 Ls 125;

6.5. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai jaunu žalūziju iegādei Ls 4 662 (klasifikācijas kods 09.210.2312).

7. Samazināt 2012.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu uz 2013. gada 1. janvāri par Ls 5 920, t.sk.:

7.1. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 134, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kopētāja remontam Ls 134 (klasifikācijas kods 08.220.2243);

7.2. Jūrmalas Kultūras centram par Ls 600, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem jaunas skaņu pults iegādei Ls 600 (klasifikācijas kods 08.230.5239);

7.3. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai par Ls 2 585, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolai uzturēšanas izdevumiem un arhīva skapja iegādei Ls 2 585, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.5232 Ls 555;

09.510.2262 Ls 600;

09.510.2312 Ls 1 230;

09.510.2235 Ls 200;

7.4. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai par Ls 190, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem datorprogrammu iegādei Ls 190 (klasifikācijas kods 09.210.5121);

7.5. Pumpuru vidusskolai par Ls 2 411, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem remontmateriālu, inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Ls 2 411, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 260;

09.210.2351 Ls 649;

09.210.5239 Ls 1 502.

8. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 21. jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44. punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 1.1-14/59, Nr. 1.1-14/85 un Nr. 1.1-14/89 veiktos budžeta grozījumus, tai skaitā:

8.1. piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 3 467 apjomā, tai skaitā:

8.1.1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” Ls 250 (klasifikācijas kods 09.100.2243) virtuves profesionālā ledusskapja remontam;

8.1.2. Pašvaldības pamatbudžetam Ls 600 (klasifikācijas kods 04.920.2236) programmas „POS termināla nodrošinājums u.c.” īstenošanai – bankas pakalpojumu segšanai sakarā ar papildus ierīkotajiem POS termināliem;

8.1.3. Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” Ls 395 (klasifikācijas kods 09.100.5250) apkures katla Viadurs U 22 kapitālajam remontam;

8.1.4. Jūrmalas Alternatīvajai skolai Ls 2 222 apsardzes signalizācijas uzstādīšanai, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2244 Ls 360;

09.210.5239 Ls 1 862.

8.2. veiktās izmaiņas budžeta finansētām institūcijām pamatbudžeta tāmēs, tai skaitā:

8.2.1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2312 Ls -95;

09.100.2243 Ls 95;

8.2.2. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls -100;

09.210.1228 Ls 100.

9. Palielināt 2012.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus pārējiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem par Ls 600 (klasifikācijas kods 21.4.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” atmaksai valsts budžetam Ls 600 (klasifikācijas kods 09.210.7246).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12

(Protokols Nr.6, 7.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 454 603

1 454 603

Jūrmalas pilsētas dome

109 736

109 736

LV84PARX0002484572001

08.220.5250

12 000

Programma "Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti". Aktivitāte "Jūrmalas motormuzeja projektēšana" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi kapitālajam remontam nepieciešami jauna objekta būvniecībai.

08.220.5240

12 000

Programma "Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti". Aktivitāte "Jūrmalas motormuzeja projektēšana" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami motormuzeja būvniecības uzsākšanai.

04.510.5250

39 638

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti". Aktivitāte "Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi kapitālajam remontam nepieciešami jauna objekta būvniecībai.

04.510.5240

39 638

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti". Aktivitāte "Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami jaunu luksoforu izbūvei krustojumos.

06.600.2244

887

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi". Aktivitāte "Viengadīgo puķu kastu izvietošana uz Dzintaru viadukta margām - 81 kaste (3 pie katra apgaismojuma staba)" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Iepirkuma procedūras rezultātā finansējums pakalpojuma - puķu kompozīciju aprūpei, ir nepieciešams mazāks nekā plānots.

06.600.2312

887

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi". Aktivitāte "Viengadīgo puķu kastu izvietošana uz Dzintaru viadukta margām - 81 kaste (3 pie katra apgaismojuma staba)" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Iepirkuma procedūras rezultātā naudas līdzekļi nepieciešami puķu kastu un to stiprinājumu iegādei.

04.730.2279

32

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi". Aktivitāte "Dalība tūrisma izstādē Rīgā, Latvijā - Baltour" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra noteikumos Nr.4).

Līdzekļu ekonomija

04.730.2390

32

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi". Aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla, u.c.)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami jaunu info turētāju, krāsaino papīru un kartonu iegādei, lai izgatavotu info nosaukumus akcijām, uzrakstiem, tai skaitā tie ir izmantojami izstādēs.

09.510.2239

300

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte "Semināri un kursi izglītības iestāžu tehniskajam personālam" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi ekspertu pakalpojumiem nepieciešami semināra apmaksai.

09.510.2235

300

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte "Semināri un kursi izglītības iestāžu tehniskajam personālam" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami semināru dalības maksai.

08.100.2312

477

Programma "Sporta pasākumi". Aktivitāte "ProfBoksa klubs Jūrmala" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Līdzekļu pārdale sporta aprīkojuma iegādei atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodam.

08.100.2361

477

Programma "Sporta pasākumi". Aktivitāte "ProfBoksa klubs Jūrmala" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami, lai iegādātos boksa klubam nepieciešamo mīksto inventāru (boksa cimdus, šortus, kreklus).

08.100.2279

960

Programma "Sporta pasākumi". Aktivitāte "Biedrība "Hokeja skola Jūrmala"" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Dalības maksai paredzētie naudas līdzekļi tiek novirzīti transporta pakalpojumu segšanai.

08.100.2262

960

Programma "Sporta pasākumi". Aktivitāte "Biedrība "Hokeja skola Jūrmala"" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Naudas līdzekļi paredzēti pransporta pakalpojumu apmaksai.

08.100.2390

115

Programma "Sporta pasākumi". Aktivitāte "Jūrmalas atklātās slēpošanas sacensības" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Sacensību norise tika atcelta, nepietiekama dalībnieku skaita dēļ.

08.100.2390

115

Programma "Sporta pasākumi". Aktivitāte "Jūrmalas čempionāts hokejā" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Finansējums nepieciešams balvu iegādei.

LV84PARX0002484572001

06.600.2279

1 981

Programma: Pilsētas svētku noformējums; aktivitāte: Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no pakapojumu izdevumiem uz pamatlīdzekļu iegādi

06.600.5239

1 981

Programma: Pilsētas svētku noformējums; aktivitāte: Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Lieldienu noformējuma komplektu iegādei

05.100.5240

50 000

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Divu stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana Jomas ielā (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no izbūves uz apsaimniekošanas izdevumiem

05.100.2244

50 000

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Divu stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana Jomas ielā (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Tualešu konteineru apsaimniekošanas izdevumiem

LV57PARX0002484572002

04.900.2211

2 057

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija no valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu noslēgto līgumu

04.900.2251

2 357

Iestādes uzturēšana

Bentley programmatūras atbalsta pakalpojumu apmaksai

04.900.2212

300

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija, jo samazinājusies pakalpojumu maksa par Uzņēmuma reģistra informāciju

LV91TREL9802008031000

04.730.7712

989

Projekts "Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos"

Līdzekļu pārdale no dalības maksu izdevumiem starptautiskajās institūcijās

04.730.2512

959

Projekts "Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos"

Lai samazinātu izmaksas par dalību izstādēs, tiek piesaistīti ārpus projekta partneri – Krievijas vadošās tūrisma kompānijas. Atbilstoši LR likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” un saskaņā ar 2012.gada 8.marta Jūrmalas pilsētas domes Lēmumu Nr.119 „Grozījumi 2011.gada 29.septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.417 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”” šo ārpus projekta partneru maksājumi Jūrmalas pilsētas domei, dalībai starptautiskajās izstādēs, tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli - budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi - ārpus projekta partneru veikto maksājumu pievienotās vērtības nodokļa daļa

04.730.2236

30

Projekts "Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos"

Īstenojot projektu, norēķini ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu par dalību izstādēs, tiek veikti ārvalstu valūtā. Saskaņā ar 2011.gada 20.decembra MK noteikumu Nr.982 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē" 66.2 punktu, Valsts kase ir tiesīga ieturēt komisijas maksu. (Jo aukstāk minētās valsti nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis) - bankas komisijas maksa

Jūrmalas Kultūras centrs

3 330

3 330

08.620.2279

1 610

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Kultūras projektu konkurss" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Līdzekļu pārdale saskaņā ar projektu konkursa rezultātiem.

08.620.1150

691

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Kultūras projektu konkurss" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Kultūras projekts "Debess un jūra" - autoratlīdzību izdevumi.

08.620.2390

119

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Kultūras projektu konkurss" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Kultūras projekts "Debess un jūra" - pasākuma vizuālais noformējums (afišas, ziedi, palīgmateriāli).

08.620.1150

750

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Kultūras projektu konkurss" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Kultūras projekts koncertuzvedums "Brodveja pavasarī" - pasākuma dalībnieku atlīdzība.

08.620.2390

50

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Kultūras projektu konkurss" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Kultūras projekts koncertuzvedums "Brodveja pavasarī" - pasākuma vizuālais noformējums (afišas, ziedi, palīgmateriāli).

08.620.2279

300

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Publisko pasākumu apdrošināšana" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Līdzekļu pārkodēšana saskaņā ar izmaiņām ekonomiskās klasifikācijas kodos.

08.620.2248

300

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Publisko pasākumu apdrošināšana" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Līdzekļu pārkodēšana saskaņā ar izmaiņām ekonomiskās klasifikācijas kodos.

08.230.1119

150

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

08.230.1228

150

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Apbedīšanas pabalsta izmaksai

08.620.2279

250

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no apskaņošanas un organizēšanas pakalpojumu izdevumiem

08.620.1150

221

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Pašdarbības kolektīvu (koru) skatei pieaicināto speciālistu un tehnisko darbinieku atlīdzībai

08.620.1150

500

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no autoratlīdzību izdevumiem

08.620.1210

29

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

VSAOI

08.620.2269

30

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no nomas maksas izdevumiem (dzīvnieku izstāde)

08.620.2264

1 020

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Skatuves un tās aprīkojuma īrei

08.620.2279

276

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no viesmākslinieku priekšnesumu izdevumiem

08.620.2262

55

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no nomas maksas izdevumiem (kravas transports)

08.620.2390

100

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no noformējuma materiālu izdevumiem

08.620.2390

59

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lieldienu pasākums Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no noformējuma materiālu izdevumiem

P.i.i. "Lācītis"

32

32

09.100.2352

32

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu 2005.gada 14.jūnija MK noteikumu Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" izpildi.

09.100.2235

32

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Pārtikas apritē nodarbinātajiem iestādes darbiniekiem (skolotāja palīgiem, pavāriem, medmāsām, saimniecības pārziņiem) reizi divos gados jāiziet kursi saskaņā ar MK noteikumiem.

Sākumskola "Taurenītis"

150

150

09.210.1119

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošinājums.

Naudas līdzekļi nepieciešami pabalsta izmaksai

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošinājums.

Naudas līdzekļi darba devēja pabalsta izmaksai skolas lietvedei K.Būmeisterei-Baumanei sakarā ar tēva nāvi.

Jūrmalas pilsētas muzejs

702

702

08.620.2239

500

Aktivitāte "Izstādes kataloga "Mārtiņa Pormaņa mākslas kolekcija" izdošana" (24.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu finansējumu kataloga dizaina un maketa autoratlīdzības līgumam.

08.620.1150

500

Aktivitāte "Izstādes kataloga "Mārtiņa Pormaņa mākslas kolekcija" izdošana" (24.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Līdzekļi kataloga dizaina un maketa izveides autoratlīdzības līguma apmaksai.

08.620.2312

75

Aktivitāte "Starptautiska konference "Kultūrvēsturiskais mantojums kūrortā. Tradīcijas un mūsdienu aktualitātes"" (24.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

08.620.2311

75

Aktivitāte "Starptautiska konference "Kultūrvēsturiskais mantojums kūrortā. Tradīcijas un mūsdienu aktualitātes"" (24.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Līdzekļi konferences norises organizēšanai nepieciešamo biroja preču iegādei.

08.220.2234

100

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

08.220.2235

100

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Līzdekļi muzeja darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu apmaksai.

08.220.2244

27

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Ekonomija ēkas apdrošināšanai paredzētajā finansējumā.

08.220.2243

27

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Naudas līdzekļi kopētaja remontam.

SIA "Jūrmalas gaisma"

832 222

832 222

06.400.3262

832 222

Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana.

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

06.400.3261

832 222

Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana.

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

SO "Vecās tehnikas klubs MG"

6 000

6 000

09.510.2311

540

Interešu izglītības nodrošinājums

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

09.510.3263

6 000

Interešu izglītības nodrošinājums

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

09.510.2312

1 200

Interešu izglītības nodrošinājums

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

09.510.2322

1 440

Interešu izglītības nodrošinājums

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

09.510.2351

600

Interešu izglītības nodrošinājums

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

09.510.2352

420

Interešu izglītības nodrošinājums

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

09.510.2354

1 800

Interešu izglītības nodrošinājums

Līdzekļu pārkodēšana atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

P.i.i. "Bitīte"

232

232

09.100.2243

223

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no iekārtu remontu izdevumiem

09.1000.5250

223

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums

Ledusskapim tika veikts kapitālais remonts (tiks iekļauts ilgtermiņa aktīva vērtībā)

09.100.1119

9

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.100.1147

9

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Piemaksa par prombūtnē esošu darbinieku amata pienākumu veikšanu

P.i.i. "Madara"

50

50

09.100.1119

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.100.1228

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Apbedīšanas pabalsta izmaksai

Labklājības pārvalde

500 150

500 150

10.600.6254

500 000

Programma: Mājokļa atbalsts; aktivitāte: Vienreizējais pašvaldības pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai ekonomiskās krīzes situācijās (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārkodēšana saskaņā ar izmaiņām ekonomiskās klasifikācijas kodos

10.600.6259

500 000

Programma: Mājokļa atbalsts; aktivitāte: Vienreizējais pašvaldības pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai ekonomiskās krīzes situācijās (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārkodēšana saskaņā ar izmaiņām ekonomiskās klasifikācijas kodos

10.910.1221

150

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no pabalstu un kompensāciju izdevumiem

10.910.1228

150

Iestādes uzturēšana

Bēru pabalsta izmaksai

JPPI "Sprīdītis"

38

38

10.700.2247

30

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija pēc OCTA iegādes

10.700.2519

38

Iestādes uzturēšana

Mikroautobusa VW (FT 4271) ekspluatācijas nodokļa nomaksai

10.700.2279

8

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no pārējo pakalpojumu izdevumiem (izdevumi tiks segti no ziedojumu konta)

P.i.i. "Zvaniņš"

28

28

09.100.2232

28

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Līdzekļu ekonomija pēc pārslēgtā 20.09.2011. pakalpojuma līguma Nr. 40 - revīzijas izdevumi

09.100.2235

28

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Kursu izdevumiem - par aktualitātēm ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai

P.i.i. "Pienenīte"

100

100

09.100.2352

61

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Līdzekļu pārdale no saimniecības preču iegādes izdevumiem

09.100.2276

30

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Notāra pakalpojumi - apstiprināts nostiprinājuma lūgums iesniegšanai Zemesgrāmatas nodaļā

09.100.2279

26

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Izziņa par būves neesamību (Būvvalde)

09.100.2519

5

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Kancelejas nodeva par dabā neeksistējošām būvēm

09.100.1119

39

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.100.1147

39

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Piemaksa par prombūtnē esošu darbinieku amata pienākumu veikšanu

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

7

7

09.210.2221

7

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no apkures izdevumiem

09.210.2262

7

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Automašīnas nomas izdevumiem

Pumpuru vidusskola

936

936

09.210.1119

936

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.210.1147

936

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Piemaksa par prombūtnē esošu darbinieku amata pienākumu veikšanu

P.i.i. "Saulīte"

280

280

09.100.1119

280

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.100.1147

230

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Piemaksa par prombūtnē esošu darbinieku amata pienākumu veikšanu

09.100.1228

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Apbedīšanas pabalsta izmaksai

P.i.i. "Namiņš"

212

212

09.100.1119

212

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.100.1147

212

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums.

Piemaksa par prombūtnē esošu darbinieku amata pienākumu veikšanu

Jūrmalas sākumskola "Abelīte"

398

398

09.210.2221

398

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no apkures izdevumiem

09.210.2244

398

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Ugunsdzēsības krānu nomaiņai (8 gb.)2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12

(Protokols Nr.6, 7.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

3 120

3 120

Jūrmalas Kultūras centrs

70

70

08.230.2400

70

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Izdevumu samazinājums periodikas iegādei.

08.230.2219

70

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Palielinājums pārējiem sakaru pakalpojumiem - grāmatvedības periodiskā izdevuma elektroniskās versijas abonēšana.

Jūrmalas pilsētas muzejs

1 150

1 150

08.220.2275

700

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Finanšu līdzekļi iestādes iesniegtajiem projektiem, kurus plānoja saņemt kā atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda, tika uzskaitīti līdzekļos neparedzētiem gadījumiem.

08.620.1150

700

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Katalogs "Mārtiņa Pormaņa mākslas kolekcija Jūrmalas pilsētas muzejā" (24.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Autoratlīdzība kataloga sastādītājam, teksta tulkotājam un redaktoram.

08.220.2275

450

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Finanšu līdzekļi iestādes iesniegtajiem projektiem, kurus plānoja saņemt kā atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda, tika uzskaitīti līdzekļos neparedzētiem gadījumiem.

08.620.2279

450

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi". Aktivitāte "Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas kolekcijas restaurācija" (24.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

Grafikas darbu un gleznu restaurācija muzeja jubilejas izstādei 2012.gada maijā.

Jūrmalas pilsētas dome

1 900

1 900

01.110.5238

1 900

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no datortehnikas iegādes izdevumiem

01.110.2251

1 900

Iestādes uzturēšana

Bentley programmatūras atbalsta pakalpojumu apmaksai3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12

(Protokols Nr.6, 7.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadalījums pašvaldības izglītības iestāžu

mācību literatūras iegādei

Iestādes nosaukums

Klasifikācijas

Summa

kods

Ls

Slokas pamatskola

09.210.5233

717

Majoru vidusskola

09.210.5233

778

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.5233

310

Vaivaru pamatskola

09.210.5233

261

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.5233

771

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.5233

1241

Pumpuru vidusskola

09.210.5233

998

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.5233

464

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

09.210.5233

413

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.5233

869

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

09.210.5233

640

Jūrmalas sākumskola "Ābelīte"

09.210.5233

192

Sākumskola "Taurenītis "

09.210.5233

251

Ķemeru vidusskola

09.210.5233

251

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.5233

752

Kopā

89084.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12

(Protokols Nr.6, 7.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

299

299

P.i.i. "Lācītis"

100

100

09.100.1119

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.100.1221

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums

Darba nespēju lapu apmaksai

S.p.i.i. "Podziņa"

99

99

09.100.1119

99

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.100.1147

99

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums

Piemaksa par prombūtnē esošu darbinieku amata pienākumu veikšanu

P.i.i. "Madara"

100

100

09.100.1119

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgu izdevumiem

09.100.1221

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošinājums

Darba nespējas lapu apmaksai


Lejupielāde: DOC un PDF