Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 08.05.2012. Stājas spēkā 09.05.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 26.septembra 66.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 5.aprīlīNr. 16

protokols Nr. 6, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15
„Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskiem maksas pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” pielikumā, izsakot to jaunā redakcijā (saskaņā ar pielikumu).

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16

(protokols Nr.6, 21.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publisko pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Publiskie sociālie pakalpojumi

Mērvienība

Cena latos

(bez PVN)

1.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

1 personai diennaktī

11,12

2.

Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes līmeņiem:

2.1.

1.līmenis

1 personai mēnesī

29,06

2.2.

2.līmenis

1 personai mēnesī

58,14

2.3.

3.līmenis

1 personai mēnesī

109,01

2.4.

4.līmenis

1 personai mēnesī

181,68

3.

Specializētā autotransporta pakalpojumi

3.1.

pārvadājumi darba dienās darba laikā no plkst.8.00 – 16.30:

3.1.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0,42

3.1.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0,48

3.2.

pārvadājumi darba dienās ārpus darba laika:

3.2.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0,57

3.2.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0,64

3.3.

pārvadājumi brīvdienās un svētku dienās:

3.3.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0,73

3.3.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0,81

3.4.

gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

3,76

4.

Vienas personas uzturēšanās nakts patversmē, t.sk.:

1 diennakts

4,40

4.1.

mainīgās izmaksas

1 diennakts

0,74

4.2.

nemainīgās izmaksas

1 diennakts

3,66

5.

Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0,50Paskaidrojuma raksts

Vispārējās ziņas:

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.15 “Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem””.

Projekta satura izklāsts:

Aktualizēts pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu cenrādis.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Pakalpojumu cenu izmaiņas veiktas pamatojoties uz 2010.gada 30.novembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1096 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un preču un pakalpojumu cenu izmaiņām.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Grozījumi saistošajos noteikumos neietekmē 2012.gada pašvaldības budžetu, jo pakalpojumu apjoms un plānotais cenu pieaugums bija paredzēts budžetā un apstiprināts iekļaujot kopējā pašvaldības budžeta tāmē.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā projekta grozījumi neietekmēs, jo apstiprināto pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības funkcija.

Ietekme uz administratīvajām procedūrām.

Skars tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kas tieši saistītas ar šīm procedūrām.

Konsultācijas ar privātpersonām

Saistošo noteikumu tapšanas gaitā nav nepieciešamas konsultācijas ar privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF