Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 13.04.2012. Stājas spēkā 14.04.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 19

protokols Nr. 6, 41. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.19
„Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošos noteikumus Nr.19 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” („Latvijas Vēstnesis”, 10.08.2006., 127 (3495)).

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF