Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 23

protokols Nr. 8, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 87 323, t.sk.:

1.1. pašvaldību budžeta procentu ieņēmumus par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs par Ls 40 964 (klasifikācijas kods 8.6.1.0.);

1.2. ieņēmumus no zemes nomas par Ls 24 605 (klasifikācijas kods 13.5.1.0.);

1.3. ieņēmumus no valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) par Ls 21 754 (klasifikācijas kods 18.6.2.9.).

2. No ieņēmumu pārsnieguma valsts mērķdotācijā pašvaldību autoceļiem (ielām) palielināt Jūrmalas pilsētas domei asignējumus programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana” par Ls 21 754 (klasifikācijas kods 05.100.2244), samazinot pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana” Ls 21 754 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3. un 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, izveidojot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā Ls 21 754 apjomā.

3. Pamatojoties uz Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Iekšējā audita daļas 2012.gada 5.aprīļa atzinumu Nr.1.4-1.17 „Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu Jūrmalas pilsētas domē”, samazināt Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības pamatbudžeta asignējumus ielu asfalta seguma kapitālajam remontam par Ls 5 498 (klasifikācijas kods 04.510.5250), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei ielu asfalta seguma kapitālajam remontam Ls 5 498 (klasifikācijas kods 04.510.5250), atjaunojot līdzekļus pašvaldības pamatbudžeta kontā – Valsts mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 . „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Novirzīt 2012.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 87 323, t.sk.:

4.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 58 670, t.sk.:

4.1.1. programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Pilsētas apgaismošanas tīkla rekonstrukcija un izbūve” kultūras pieminekļu – reliģisko nozīmes celtņu izgaismošanai, Ls 25 899, attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.5240 Ls 11 190;

06.600.5250 Ls 14 709;

4.1.2. Revīzijas un audita nodaļas atlīdzībai un Nodokļu nodaļas ārštata darbinieku atlīdzībai Ls 32 771, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1119 Ls 17 200;

04.900.1150 Ls 9 210;

04.900.1210 Ls 6 361;

4.2. Jūrmalas Sporta skolai meiteņu basketbola komandas dalībai Austrumeiropas meiteņu basketbola līgā Ls 3 332 (klasifikācijas kods 09.510.2279);

4.3. Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks” multifunkcionālā sporta laukuma seguma ieklāšanai un bortu montāžai Ls 11 703 (klasifikācijas kods 09.210.3261);

4.4. PSIA „Jūrmalas kapi” Jaunās Slokas kapsētas apsaimniekošanas izdevumiem Ls 9 795 (klasifikācijas kods 06.600.3261);

4.5. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai atlīdzības izdevumiem Ls 1 113, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 897;

09.510.1210 Ls 216;

4.6. budžeta izpildītājiem atlīdzības fonda grozījumiem Ls 2 710 saskaņā ar 4.pielikumu.

5. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā:

5.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 7., 9., 10., 12., 16. un 18.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.2. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Apropriācijas rezerve” par Ls 1 461 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” komunālo pakalpojumu apmaksai saistībā ar Pumpuru vidusskolas skolēnu nodarbībām pansionāta baseinā Ls 1 461, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2221 Ls 584;

10.200.2222 Ls 877;

5.3. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par Ls 46 093 (klasifikācijas kods 01.890.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 46 093, t.sk.:

5.3.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 40 654, t.sk.:

5.3.1.1. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem” Ls 1 534 (klasifikācijas kods 08.100.6422), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.3.1.2. bankas pakalpojumu segšanai sakarā ar POS terminālā ieviešanu Dzimtsarakstu nodaļā Ls 120 (klasifikācijas kods 04.920.2236);

5.3.1.3. programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Dzintaru mežaparka remonts” rotaļlaukumu gumijas seguma ieklāšanai nokaltušo un nozāģēto koku vietās Dzintaru mežaparkā Ls 8 500 (klasifikācijas kods 08.100.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.3.1.4. programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Jaundubultu vidusskolas remonts” Jaundubultu vidusskolas sporta zāles remontam Ls 29 000 (klasifikācijas kods klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.3.1.5. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Strādājošo sporta federāciju 50. gadadienas jubilejas ģenerālasamblejas norisei Jūrmalā” Ls 1 500 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi papildinot 16. pielikumu 2012. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012. gada budžeta apstiprināšanu”;

5.3.2. Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks” 80 pāru skrituļslidu iegādei Ls 3 427 (klasifikācijas kods 09.210.3261);

5.3.3. Labklājības pārvaldei komandējuma izdevumiem, lai piedalītos Pasaules Veselības Organizācijas Veselīgo pilsētu kustības organizētajā ikgadējā konferencē Sanktpēterburgā Ls 747, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.910.2121 Ls 160;

10.910.2122 Ls 587;

5.3.4. Jūrmalas pilsētas muzejam komandējumam uz Norvēģiju, lai piedalītos Starptautiskās Literatūras muzeju komitejas konferencē „Literatūras muzejs un vietas Gars” Ls 436, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2121 Ls 216;

08.220.2122 Ls 220;

5.3.5. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” komandējuma izdevumiem, lai piedalītos Pasaules Veselības Organizācijas Veselīgo pilsētu kustības organizētajā ikgadējā konferencē Sanktpēterburgā Ls 829, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2121 Ls 196;

10.200.2122 Ls 633;

5.4. Samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžetam programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 14 350 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 14 350, t.sk.:

5.4.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 12 750, t.sk.:

5.4.1.1. projekta „Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija” priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 10 250 (klasifikācijas kods 09.210.5238);

5.4.1.2. projekta „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 2 500 (klasifikācijas kods 04.900.2239);

5.4.2. Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram Ls 1 600, t.sk.:

5.4.2.1. projekta „Palīdzēsim bērniem izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 -2014” priekšfinansējumam un līdzfinansējumam Ls 1 250, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 605;

09.510.1210 Ls 145;

09.510.2363 Ls 500;

5.4.2.2. projekta „Jaunatne darbībā” īstenošanai - transporta izdevumu segšanai starptautiskajiem braucieniem Ls 350, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2122 Ls 50;

09.510.2279 Ls 300;

5.5. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Tiesas spriedumu izpilde” par Ls 235 693 (klasifikācijas kods 01.330.2276), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 235 693, t.sk.:

5.5.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 225 693, t.sk.,:

5.5.1.1. programmas „Sporta pasākumi”, t.sk.:

5.5.1.1.1.  aktivitātei „Atbalsts kartingistam Andrejam Gubarevam” Ls 2 007 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.5.1.1.2. aktivitātei „Jūrmalas loku šāvēja dalībai 2012.gada Londonas Olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās” Ls 2 480 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.5.1.1.3. aktivitātei „Jāņa Roviča boksa klubs” līdzfinansējumam dalībai Eiropas junioru čempionātā boksā Ls 1 625 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.5.1.1.4. aktivitātei „Jūrmalas Boksa klubs” līdzfinansējumam dalībai Eiropas junioru čempionātā boksā Ls 2 437 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.5.1.2. programmas „Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Mellužu estrādes restaurācija” tualetes ēkas rekonstrukcijas būvdarbu veikšanai Mellužu estrādē Ls 96 000 (klasifikācijas kods 08.240.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.5.1.3. programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Sporta laukumu izbūvei dzīvojamo māju iekšpagalmos” Ls 52 444, attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”; t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.5240 Ls 32 444;

06.600.5239 Ls 20 000;

5.5.1.4. programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Jaunas kapsētas projektēšana, izbūve un labiekārtošana (Slokā)” Ls 26 500 (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.5.1.5. programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Ārkārtas situācijas likvidēšanas darbi P.i.i. „Saulīte”” Ls 30 000 (klasifikācijas kods 09.100.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.5.1.6. programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Pumpuru vidusskolas ēkas remonts” Ls 12 200 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.5.2. Labklājības pārvaldei programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu finansējums” aktivitātei „Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai” Ls 10 000 (klasifikācijas kods 07.620.2279), attiecīgi precizējot 19.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.6. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „PVN nomaksa” par Ls 4 400 (klasifikācijas kods 01.330.2512), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei audita pakalpojuma PVN nomaksai Ls 4 400 (klasifikācijas kods 01.110.2232).

5.7. samazināt asignējumus Labklājības pārvaldes īstenotajai programmas „Integrācijas projektu īstenošana” aktivitātei „Sabiedrības integrācijas programmu realizācija” par Ls 6 654 (klasifikācijas kods 08.300.3263), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem sabiedrības integrācijas projektu īstenošanas līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 6 654, t.sk.:

5.7.1. Ķemeru vidusskolai projektam „Bērnu un jauniešu izdzīvošanas nometne – II „Piedzīvojumi uz ūdens un sauszemes”” Ls 1 105, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2363 Ls 720;

09.210.2322 Ls 100;

09.210.2279 Ls 75;

09.210.2269 Ls 50;

09.210.2312 Ls 60;

09.210.2361 Ls 100;

5.7.2. Jūrmalas pilsētas PI „Sprīdītis” projektam „Spēļu laukums Ķemeru sprīdīšiem” Ls 2 172, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2312 Ls 852;

10.700.2322 Ls 30;

10.700.2244 Ls 1160;

10.700.2239 Ls 30;

10.700.2363 Ls 100;

5.7.3. Jūrmalas kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” projektam „Koncertuzvedums „Riekstkodis” pēc E.Hofmaņa stāsta „Riekstkodis un Peļu ķēniņš” motīviem latviešu un krievu valodā” Ls 1 200, attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 600;

08.620.2390 Ls 600;

5.7.4. Jūrmalas pilsētas muzejam programmas „Kultūras pasākumi” projektam „Jūrmalas brīvdabas muzeja un zvejniecības vēstures pieejamības nodrošināšana” Ls 177, attiecīgi precizējot 23.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2232 Ls 132;

08.620.2311 Ls 45;

5.7.5. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram projektam „Viss tavās rokās, jaunieti!” Ls 2 000, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 620;

09.510.1210 Ls 149;

09.510.2231 Ls 448;

09.510.2363 Ls 588;

09.510.2390 Ls 145;

09.510.2311 Ls 50;

5.8. samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu finansējums” aktivitātei „Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai” par Ls 2 100 (klasifikācijas kods 07.620.2279), attiecīgi precizējot 19.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Sociālās aprūpes centrs” veselības aprūpes projekta „Vingrošana ūdenī, kā metode svara samazināšanai” īstenošanai Ls 2 100 (klasifikācijas kods 07.620.2275);

5.9. samazināt Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai asignējumus par Ls 1 899 (klasifikācijas kods 08.210.2212), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetam programmai „Apropriācijas rezerve” Ls 1 899 (klasifikācijas kods 04.900.2275).

6. Palielināt plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 567, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei atalgojuma izmaksai Ls 567 (klasifikācijas kods 01.110.1150).

7. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Valsts budžeta transfertos pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par Ls 665 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas centrālajai bibliotēkai bezmaksas interneta nodrošināšanai Ls 665 (klasifikācijas kods 08.210.2212).

8. Palielināt 2012.gadā pašvaldību ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 10 039 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 10 039, t.sk.:

8.1. projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ls 1 400 (klasifikācijas kods 09.210.2311);

8.2. projekta „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” īstenošanai Ls 8 639, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1119 Ls 169;

04.900.1210 Ls 41;

04.900.2111 Ls 72;

04.900.2112 Ls 270;

04.900.2231 Ls 1 584;

04.900.2239 Ls 4 100;

04.900.2311 Ls 580;

04.900.2322 Ls 123;

04.900.5110 Ls 1 700.

9. Palielināt 2012.gadā pašvaldības ieņēmumus pārējiem iepriekš neklasificētiem īpašiem mērķiem noteiktiem ieņēmumiem par Ls 2 500 (klasifikācijas kods 21.4.2.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram projekta „Palīdzēsim bērniem izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 -2014” īstenošanai Ls 2 500, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2363 Ls 950;

09.510.2390 Ls 200;

09.510.2352 Ls 175;

09.510.2370 Ls 575;

09.510.2355 Ls 100;

atlikums gada beigās Ls 500.

10. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos Ls 2 830, t.sk.:

10.1. Jūrmalas Kultūras centram ieņēmumus no biļešu realizācijas par Ls 880 (klasifikācijas kods 21.3.9.3), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” projektam „Koncertuzvedums „Riekstkodis” pēc E.Hofmaņa stāsta „Riekstkodis un Peļu ķēniņš” motīviem latviešu un krievu valodā” Ls 880, attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 450;

08.620.2390 Ls 430;

10.2. Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram ieņēmumus no vecāku maksām par Ls 1 950 (klasifikācijas kods 21.3.5.2), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram Ls 1 950, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2363 Ls 870;

09.510.2244 Ls 12;

09.510.2352 Ls 18;

09.510.2370 Ls 141;

09.510.2311 Ls 6;

09.510.1150 Ls 728;

09.510.1210 Ls 175;

10.3. Jūrmalas pilsētas speciālajai internātpamatskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 1 700 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1 700, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2222 Ls 800;

09.210.2223 Ls 400;

09.210.2322 Ls 500.

11. Samazināt 2012.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri par Ls 6 142, t.sk.:

11.1. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 3 830, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei apdrošināšanas izdevumiem, elektroenerģijas apmaksai un caurlaižu aparātu rezerves daļu iegādei Ls 3 830, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2247 Ls 330;

03.600.2223 Ls 2 500;

03.600.2353 Ls 1 000;

11.2. Jūrmalas Kultūras centram par Ls 381, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Kultūras centram atlīdzības izdevumiem, deju tērpu, datortehnikas materiālu iegādei Ls 381, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1150 Ls 130;

08.230.1210 Ls 32;

08.230.2390 Ls 116;

08.230.2355 Ls 103;

11.3. Jūrmalas Mākslas skolai par Ls 249, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Mākslas skolai siltummezgla siltuma regulatora nomaiņai Ls 249 (klasifikācijas kods 09.510.2241);

11.4. Vaivaru pamatskolai par Ls 132, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Vaivaru pamatskolai komandējuma dienas naudas segšanai komandējumam uz Bristoli (Lielbritānija) Ls 132 (klasifikācijas kods 09.210.2121);

11.5. Majoru vidusskolai par Ls 1 550, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem inventāra iegādei un kosmētiskajam remontam Ls 1 550, t. sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2351 Ls 470;

09.210.2312 Ls 1 080.

12. Palielināt 2012.gadā pašvaldības ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 150, t.sk.:

12.1. Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 100 (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolai mūzikas instrumentu iegādei Ls 100 (klasifikācijas kods 09.510.5239);

12.2. Vaivaru pamatskolai par Ls 50 (klasifikācijas kods 23.4.1.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Vaivaru pamatskolai Māmiņu dienas koncerta nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegādei Ls 50 (klasifikācijas kods 09.210.2390).

13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1. punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/85, Nr.1.1-14/89, Nr.1.1-14/132, Nr.1.1-14/136 un Nr.1.1-14/168 par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 6 342 apmērā, tajā skaitā:

13.1. Jūrmalas Alternatīvajai skolai Ls 2 222 apsardzes signalizācijas uzstādīšanai, tajā skaitā, pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2244 Ls 360;

09.210.5239 Ls 1 862;

13.2. Pašvaldības pamatbudžetam Ls 600 (klasifikācijas kods 04.920.2236) programmas „POS termināla nodrošinājums u.c.” īstenošanai – bankas pakalpojumu segšanai sakarā ar papildus ierīkotajiem POS termināliem;

13.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” Ls 395 (klasifikācijas kods 09.100.5250) apkures katla Viadurs U 22 kapitālajam remontam;

13.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai Ls 660 komandējuma izdevumiem uz Pjatigorsku (Krievijā), tajā skaitā, pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2121 Ls 100;

03.110.2122 Ls 560;

13.5. Ķemeru vidusskolai Ls 525 vasaras nometnes „Talantu varavīksne” norisei, tajā skaitā, pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2363 Ls 130;

09.210.2370 Ls 130;

09.210.2311 Ls 5;

09.210.2279 Ls 75;

09.210.2233 Ls 150;

09.210.2390 Ls 35;

13.6. Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” Ls 1 940 (klasifikācijas kods 09.100.5232) universālā virtuves kombaina iegādei.

14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2. punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/89, Nr.1.1-14/132, Nr.1.1-14/137, Nr.1.1-14/163, Nr.1.1-14/168; Nr.1.1-14/180 un Nr.1.1-14/204 veiktos budžeta grozījumus saskaņā ar 5.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.8, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

639 382

639 382

Jūrmalas pilsētas dome

604 373

604 373

LV84PARX0002484572001

03.600.5239

2 300

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

03.600.2353

2 400

Iestādes uzturēšana

Rezerves daļu iegādei caurlaižu aparātu remontam

03.600.2311

100

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no kancelejas preču iegādes izdevumiem

LV57PARX0002484572002

06.600.2243

197

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no domes iekārtu apkalpošanas izdevumiem

LV84PARX0002484572001

08.100.2243

197

Iestādes uzturēšana

Dabasgāzes apgādes sistēmas Skolas ielā 5 ārējo gāzesvadu tehnisko apkopju apmaksai 2012.gadā

04.730.2122

2 000

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Vizītes uz esošām un potenciālajām sadraudzības pilsētām (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija, jo komandējumu skaits uz sadraudzības pilsētām ir mainījies

04.730.2122

2 000

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla u.c.) (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Dalībai prezentācijās, tūrisma darbsemināros ārvalstīs, tajā skaitā, Norvēģijā - jūnijā (veselības tūrisma darbseminārs ar prezentāciju kopā ar LIAA), Maskavā un Sanktpēterburgā - septembrī (Ziemeļvalstu tūrisma darbseminārs Krievijas tūrisma kompānijā un žurnālistiem kopā ar RTAB)

18.6.9.0.

374 239

KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās

Līdzekļu pārkodēšana, sakarā ar izmaiņām transfertu kodu pielietojumā, sākot ar 01.01.2012.

18.6.2.0.

374 239

KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās

Līdzekļu pārkodēšana, sakarā ar izmaiņām transfertu kodu pielietojumā, sākot ar 01.01.2012.

06.600.5250

6 859

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Brāļu kapu rekonstrukcija Slokā (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pēc plānoto darbu apzināšanas

05.100.2244

28 423

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Zālienu un stādījumu atjaunošana gar ielu malām (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Zāliena atjaunošanai gar Strēlnieku prospektu un Dubultu prospektu

05.100.2244

76 681

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Jomas, Turaidas, Aizkraukles un Rembates ielu kopšana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pēc plānoto darbu apzināšanas

05.100.5269

3 526

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Zālienu un stādījumu atjaunošana gar ielu malām (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Koku iegādei un stādīšanai gar ielu malu

06.600.2243

500

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu komplektu apsaimniekošana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ielu plāksnīšu apsaimniekošanai

06.600.2243

7 242

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pašvaldības uzstādītā rotaļu aprīkojuma remonts (iekšpagalmos, parkos, pludmalā) (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Pludmales rotaļu ierīču remontam

05.100.2244

43 849

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ielu tīrīšanas darbiem

09.210.5250

28 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk., sporta zāles būvniecība) (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ņemot vērā nepieciešamību koriģēt tehnisko projektu, būvdarbu uzsākšana plānota 2012.gada beigās - 2013.gada sākumā

09.210.5250

28 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana raiņa ielā 118 (t.sk., sporta laukuma ģērbtuvju ierīkošana) (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ģērbtuvju ierīkošanai, tribīņu pamatnes sakārtošanai un aizsargtīkla uzstādīšanai

09.210.5250

35 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jaundubultu vidusskolas rekonstrukcija 1., 2.kārta (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Aktu zāles remonts pēc būtības nav rekonstrukcija, bet kapitālais remonts

09.210.5250

35 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jaundubultu vidusskolas remonts (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Aktu zāles remontam

08.100.2390

100

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas basketbola čempionāts 11/12 (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma īstenošanas

08.100.2264

50

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas atklātās sacensības galda tenisā senioriem (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Apskaņošanas izdevumiem

08.100.2264

50

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Ziemassvētku - Jaungada turnīrs galda tenisā (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Apskaņošanas izdevumiem

08.100.2390

150

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Skolēnu sacensības hokejā "Zelta ripa" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ekonomija, jo sacensības nenotika

08.100.2279

240

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Dalība Latvijas olimpiādē Liepājā 2012 (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Apdrošināšanas izdevumu apmaksai sportistiem dalībai olimpiādē

08.100.2279

90

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Skolēnu sacensības hokejā "Zelta ripa" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ekonomija, jo sacensības nenotika

05.100.2244

7 138

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Divu stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana Jomas ielā (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no apsaimniekošanas izdevumiem

05.100.5250

7 138

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apsaimniekošanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Elektrības pieslēguma izbūvei pie sabiedrisko tualešu konteineriem

04.510.3320

53

Programma: Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi; aktivitāte: Braukšanas maksas atlaides un zaudējumu kompensēšana Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

2012.gadā plānoto līdzekļu ekonomija

04.510.2312

53

Programma: Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi; aktivitāte: Licenču kartiņu pasūtīšana (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Rēķina apmaksai par licenču kartiņu pasūtīšanu

04.220.2279

250

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi; aktivitāte: Zivju resursu papildināšana Jūrmalas ūdenstilpēs (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale

04.220.2279

250

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi; aktivitāte: 30% no ieņēmumiem (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ņemot vērā ieņēmumu pieaugumu par zveju tiesību nomu, naudas līdzekļi nepieciešami 30% no ieņēmumiem apmaksai

04.510.2239

7 735

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo ielu un ceļu sarakstu un shēmu izstrāde (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no ekspertu pakalpojumu izdevumiem

04.510.5110

7 735

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo ielu un ceļu sarakstu un shēmu izstrāde (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Jūrmalas pašvaldības ielu, tiltu un satiksmes pārvadu sarakstu un ielu izvietojumu shēmu izstrādei ( nemateriālie ieguldījumi)

01.330.2239

300

Programma: Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība; aktivitāte: Tiesas sprieduma izpilde (10.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale

06.600.2239

300

Iestādes uzturēšana

Sprieduma izpildes izdevumiem

03.600.1142

562

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

03.600.1147

562

Iestādes uzturēšana

Papildus darbu apmaksai

LV62TREL9802008029000

04.900.5110

6 736

ESF projekts "Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Līdzekļu pārdale no nemateriālo ieguldījumu izdevumiem, saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr.1784/1999 atcelšanu

04.900.5234

636

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem, saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr.1784/1999 atcelšanu

04.900.2239

7 372

ESF projekts "Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Finanšu līdzekļu pārdale nepieciešama norēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem projektu vadības rokasgrāmatas izstrādei (LVL 1952.00); par pakalpojumiem projektu ceļveža izstrādei (LVL 1366.40); par pakalpojumiem projektu pamatkoncepciju izstrādei (LVL 2089.86) un par fotogrāfa sniegtajiem pakalpojumiem

LV57PARX0002484572002

01.110.1150

500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

01.110.5236

500

Iestādes uzturēšana

Mākslinieka R.Jansona gleznas "Ābols" iegādei

LV84PARX0002484572001

09.510.2262

250

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: II Latvijas jaukto koru salidojums "Mēs lidosim" Saldū (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija no transportlīdzekļu nomas pēc nepieciešamo izdevumu apzināšanas

09.510.2363

132

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss "Toņi un pusstoņi" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ēdināšanas izdevumiem festivāla laikā

09.510.2363

195

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: II Latvijas jaukto koru salidojums "Mēs lidosim" Saldū (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija no ēdināšanas pēc nepieciešamo izdevumu apzināšanas

09.510.2261

25

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss "Toņi un pusstoņi" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Naktsmītņu izdevumiem festivāla laikā

09.510.2279

20

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: II Latvijas jaukto koru salidojums "Mēs lidosim" Saldū (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija

09.510.2262

300

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss "Toņi un pusstoņi" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Transporta nomas izdevumiem festivāla laikā

09.510.2262

72

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Ventspilī (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija no transportlīdzekļu nomas pēc nepieciešamo izdevumu apzināšanas

09.510.2390

80

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss "Toņi un pusstoņi" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Balvu iegādei festivāla laikā

09.510.1210

121

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, 02.06.2012. (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale

09.510.1150

121

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, 02.06.2012. (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Autoratlīdzības līguma apmaksai

05.100.2244

15 657

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Divu stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana Jomas ielā (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no apsaimniekošanas izdevumiem

05.100.5240

15 657

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Inženiertīklu izbūve uz stacionāriem tualešu konteineriem (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Stacionāro tualešu pamatnes un inženiertīklu izbūvei

LV57PARX0002484572002

01.110.2239

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no pārējiem iestādes reprezentācijas izdevumiem

01.110.5234

1 000

Iestādes uzturēšana

Mākslas fotogrāfiju iegādei CD diskā

LV84PARX0002484572001

08.100.2243

20 353

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Kāpņu atjaunošana izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no kārtējā remonta izdevumiem

08.100.5250

20 353

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Kāpņu atjaunošana izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Madonas ielas izejas uz jūru kapitālajam remontam

08.100.5240

464

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Dzintaru mežaparka garantijas ieturējuma līdzekļi (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums pēc visu līguma saistību izpildīšanas

08.100.5250

2 800

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Dzintaru mežaparka remonts (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Gumijas amortizējošā slāņa remontam ar dekoratīvo elementu izbūvi

08.100.5239

2 336

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Slokas sporta kompleksa būvniecība (hokeja halles un multihalles projekta pārskaņošana) (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija

08.230.5250

1 880

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no kultūras centra remonta izdevumiem

08.220.2241

12 000

Programma: Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas muzeja remonts (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Jūrmalas pilsētas muzeja kosmētiskajam remontam

08.230.2241

10 120

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no kultūras centra remonta izdevumiem

LV77TREL9802005020000

09.210.2279

2 279

ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Projekta īstenošanas laikā ir paredzēts organizēt noslēguma konferenci - semināru. Sākotnēji nebija skaidrības par semināra organizēšanas aktivitātēm un to izmaksām. Līdzekļu pārdale

09.210.1150

1 005

ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Semināra "Pedagoga profesionālās darbības novērtējums - apliecinājums profesionalitātei un radošumam" - pieaicināto ekspertu atalgojuma izmaksai

09.210.1210

243

ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

VSAOIe

09.210.2231

1 031

ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Seminārs tiks organizēts sanatorijas "Jantarnij Bereg" telpās. Telpu īres izmaksu segšanai

Vaivaru pamatskola

35

35

09.210.2351

35

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no remontamteriālu izdevumiem

09.210.2353

35

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroiekārtu rezerves daļu faktiskajām izmaksām

P.i.i. "Madara"

300

300

09.100.1119

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

P.i.i. "Bitīte"

300

300

09.100.1119

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

P.i.i. "Katrīna"

200

200

09.100.1119

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

09.100.2352

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no saimniecības preču iegādes izdevumiem

09.100.2322

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Degvielas un eļļas iegādei pļaujmašīnai

P.i.i. "Lācītis"

300

300

09.100.1119

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

P.i.i. "Mārīte"

300

300

09.100.1119

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

P.i.i. "Namiņš"

200

200

09.100.1119

200

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

200

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

P.i.i. "Pienenīte"

159

159

09.100.1119

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

09.100.2352

9

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no saimniecības preču iegādes izdevumiem

09.100.2276

9

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus rēķina apmaksai par zv.notāra pakalpojumiem par nostiprinājuma lūgumu ēku dzēšanai

P.i.i. "Saulīte"

300

300

09.100.1119

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

P.i.i. "Zvaniņš"

300

300

09.100.1119

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

Sākumskola "Ābelīte"

300

300

09.210.1119

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.210.1147

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

9 600

9 600

10.200.1150

9 600

Veselības aprūpes pieejamības palielināsana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

Līdzekļu pārdale

10.200.1119

9 600

Veselības aprūpes pieejamības palielināsana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

Līdzekļu pārkodēšana štata darbinieku mēnešalgai saskaņā ar izmaiņām ekonomiskās klasifikācijas kodos (JPD rīkojums Nr.1.1-14/521) - ergoterapeits Ls 188*12, fizioterapeita asistents Ls 232*12, veselības veicināšanas koordinators Ls 192*12)

Ķemeru vidusskola

150

150

09.210.1119

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus slimības lapu apmaksai

Labklājības pārvalde

15 000

15 000

07.620.2275

15 000

Programma: Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu finansējums; aktivitāte: Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ekonomiskās klasifikācijas kodu precizējums

07.620.2279

15 000

Programma: Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu finansējums; aktivitāte: Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ekonomiskās klasifikācijas kodu precizējums

Jūrmalas Kultūras centrs

7 029

7 029

08.620.2262

86

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no autotransporta nomas izdevumiem

08.620.2363

86

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Senioru pašdarbības kolektīvu ēdināšanas izdevumiem deju svētkos Saulkrastos 26.05.2012.

08.620.2275

3 060

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Rezerves līdzekļi kultūras pasākumiem (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale

08.620.2239

3 060

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

2012.gada vasaras kūrorta sezonas atklāšanas koncerta video translācijai TV 3 ēterā š.g. 23.jūnijā

08.620.1150

757

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums autoratlīdzību izmaksai

08.620.2264

37

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums tehniskā aprīkojuma nomai

08.620.2279

171

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums pārējiem pakalpojumiem (uguņošanas izmaksas)

08.620.2390

549

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums noformējuma materiāliem (skatuves noformējums)

08.620.1150

620

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Atklāšanas un tematiskie pasākumi'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums autoratlīdzību izmaksai

08.620.2264

550

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Atklāšanas un tematiskie pasākumi'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums tehniskā aprīkojuma nomai

08.620.2390

70

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Atklāšanas un tematiskie pasākumi'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums noformējuma materiāliem

08.620.2262

74

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums autotransporta nomai

08.620.2122

13

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ceļa izdevumu apmaksa klavierspēles pulciņa vadītājai (Kauguru kultūras nams) sakarā ar piedalīšanos klavierspēles festivālā Grobiņā

08.620.2279

61

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ceļa izdevumu apmaksa klavierspēles pulciņa dalībniekiem - kopā 5 cilvēki (Kauguru kultūras nams)- sakarā ar piedalīšanos klavierspēles festivālā Grobiņā

08.620.2262

54

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums autotransporta nomai

08.620.2390

54

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums noformējuma materiāliem

08.620.2390

96

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Kultūras projektu konkurss'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.1150

96

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Kultūras projektu konkurss'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums autoratlīdzībām

08.620.2279

1 424

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums 'Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (viesmākslinieku apmaksa)

08.620.2264

731

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums tehniskā aprīkojuma nomai

08.620.2390

122

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.1150

922

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums viesmākslinieku autoratlīdzību izmaksai

08.620.1150

736

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Līgo vakars Mellužu estrādē'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums autoratlīdzību apmaksai

08.620.2279

494

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Līgo vakars Mellužu estrādē'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums pārējo pakalpojumu apmaksai (viesmākslinieku apmaksa)

08.620.2390

135

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Līgo vakars Mellužu estrādē'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Izdevumu palielinājums noformējuma materiālu apmaksai

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

218

218

03.110.5238

218

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no datortehnikas iegādes izdevumiem

03.110.2312

218

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Monitori, kuru iepirkumu cena sastāda Ls 108,70, klasificējami kā inventārs

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

225

225

09.510.2279

225

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2269

225

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Baseinu noma mācību treniņnometnei

Sākumskola "Taurenītis"

93

93

09.210.1119

72

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1228

72

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Pabalsta izmaksai sakarā ar nelaimes gadījuma darbā radītajiem zaudējumiem (medicīniskām manipulācijām)

09.210.2239

21

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo 2012.gada janvārī dzeramā ūdens iegāde tika apmaksāta no EKK 2363

09.210.2235

21

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Visas pārtikas apritē nodarbinātās personas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.409 (14.06.2005.), atkārtoti noklausītos sanitārā minimuma mācību kursu2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.8, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

10 190

10 190

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

2 500

2 500

09.210.1145

2 500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no speciālo piemaksu izdevumiem pēc tarifikācijas veikšanas

09.210.1119

2 500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Darbinieku mēnešalgu izdevumiem

Speciālās pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

7 329

7 329

F22010000

7 129

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārkodēšana, ņemot vērā saraksti ar Izglītības un zinātnes ministriju

21700

7 129

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārkodēšana, ņemot vērā saraksti ar Izglītības un zinātnes ministriju

09.100.1119

200

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

200

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanai

Slokas pamatskola

91

91

F22010000

91

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārkodēšana, ņemot vērā saraksti ar Izglītības un zinātnes ministriju

21700

91

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārkodēšana, ņemot vērā saraksti ar Izglītības un zinātnes ministriju

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

270

270

09.210.1147

120

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no aizvietošanas piemaksām tehniskajiem darbiniekiem

09.210.1142

120

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Plānojot 2012.gada budžetu, iestāde netika pieprasījusi līdzekļus piemaksām par darbu svētku dienās tehniskajiem darbiniekiem (nakts auklēm)

09.210.2351

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no remontmateriālu iegādes izdevumiem

09.210.2353

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Detaļu iegādei darba instrumentiem

09.210.2390

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no pārējo preču iegādes izdevumiem

09.210.2361

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Mīkstā inventāra iegādei skolas audzēkņiem - apģērbs, apavi3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.8, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2021.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

3 379

3 379

Jūrmalas pilsētas dome

175

175

01.110.2311

175

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no kancelejas preču izdevumiem

01.110.2390

175

Iestādes uzturēšana

Domes apliecību un informatīvo plākšņu iegādei

Jūrmalas mūzikas vidusskola

995

995

09.510.2122

71

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Ekonomija no pārējo komandējumu izdevumiem

09.510.2279

510

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Audzēkņa ceļa un viesnīcas izdevumi dalībai 11.starptautiskajā pianistu konkursā "Nikolaj Rubenstein 2012" Ls 260. Dalības maksas konkursos, meistarkursos, festivālos Ls 160. Virszemes TV abonēšana (9 mēn.*Ls 10)

09.510.2121

924

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Ekonomija no ārvalstu komandējumu dienas naudas izdevumiem

09.510.2312

150

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Inventāra iegādei: TV dekors 1*40; paklājs skaņas izolācijai klasē 1*50; pianistu krēsls zālē 1*60

09.510.1150

85

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līgumdarbs par akordeona remontu

09.510.2239

250

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Tipogrāfijas pakalpojumi - afišu izgatavošana

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

258

258

10.200.2212

140

Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

Līdzekļu pārdale

10.200.2259

140

Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

Līdzekļu pārkodēšana saskaņā ar izmaiņām ekonomiskās klasifikācijas kodos (JPD rīkojums Nr.1.1-14/521) - mājas lapas uzturēšanai un apkalpošanai Websoft.lv rediģēšanas sistēmā Ls 15.50*9

10.200.2239

118

Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

Līdzekļu pārdale

10.200.2251

118

Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

Datorprogrammas "Kurmis - ēdnīca" apkalpošanu Ls 117.12; vienreizējā līguma sākuma atlīdzībai Ls 39.04; apkalpošana Ls 9.76*8=Ls 78.08 saskaņā ar 13.03.2012. MK not.Nr 172 par uztura normām

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

10

10

09.210.2244

10

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo netika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi remonta dēļ

09.210.2236

10

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Izdevumi par bankas komisiju skaidras naudas pārskaitījumiem uz skolas kontu

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

100

100

09.510.2512

100

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no PVN maksājumiem

09.510.2361

100

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Rēķina atlikuma nomaksai par sporta tērpiem

Sākumskola "Taurenītis"

1 380

1 380

09.210.5232

400

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma izdevumiem

09.210.2243

400

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Sporta zāles grīdas uzkopšanas iekārtas Hakomatic B450 neplānotam remontam Ls 345; virtuves ātrvārāmā katla remontam Ls 55

09.210.1119

980

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale (atalgojums par maksas pakalpojumu administrēšanu)

09.210.1147

980

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Par papildus darbu 15% apmērā no mēnešalgas š.g. II pusgadā galvenajam grāmatvedim un saimniecības vadītājam

Jūrmalas Kultūras centrs

461

461

08.230.2262

280

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Samazinājums transporta nomas izdevumiem

08.230.2244

280

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Zāles pļaušanas pakalpojuma apmaksa

08.230.2390

150

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Samazinājums izdevumiem pārējo materiālu iegādei

08.230.2312

181

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Inventāra iegādei

08.230.5239

31

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu atlikums pēc pamatlīdzekļu iegādes4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.8, 5.punkts)

Atlīdzības fonda grozījumi (Ls)

Funkcionālās klasifikācijas kods

Iestādes nosaukums

Ekonomiskās klasifikācijas kods

1119

1141

1221

1210

Kopā

09.210

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

4200

1012

5212

09.210

Jūrmalas Alternatīvā skola

1630

393

2023

09.210

Sākumskola "Atvase"

451

2949

710

4110

09.100

PII "Mārīte"

-600

600

0

09.100

PII "Saulīte"

-300

300

0

09.100

PII "Bitīte"

-300

300

0

09.100

PII "Lācītis"

-4300

300

-964

-4964

09.100

PII "Madara"

-400

400

0

09.100

PII "Zvaniņš"

-5000

-1205

-6205

09.210

Sākumskola "Ābelīte"

-420

1610

287

1477

09.210

Ķemeru vidusskola

-4300

600

-1036

-4736

09.510

Bērnu un jauniešu interešu centrs

-2390

-576

-2966

09.510

Sporta skola

-1900

-2122

448

-861

-4435

09.210

Jaundubultu vidusskola

1900

458

2358

09.210

Kauguru vidusskola

6050

1457

7507

09.210

Lielupes vidusskola

1910

460

2370

09.210

Majoru vidusskola

3200

771

3971

09.510

Mākslas skola

500

120

620

09.510

Mūzikas vidusskola

2210

532

2742

09.210

Mežmalas vidusskola

3650

879

4529

09.510

Peldēšanas un futbola skola

-2000

-482

-2482

09.210

Pumpuru vidusskola

4205

1013

5218

09.210

Slokas pamatskola

2280

549

2829

09.210

Sākumskola "Taurenītis"

600

145

745

09.210

Vaivaru pamatskola

1600

385

1985

09.210

Vakara vidusskola

2500

602

3102

08.230

Jūrmalas kultūras centrs

-17000

-5300

-22300

Kopā

-38459

-2122

43942

-651

27105.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.8, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

23 912

23 912

PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai

09.210.1119

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija sakarā ar brīvo vakanci

09.210.1228

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Bēru pabalsta izmaksai

Jūrmalas pilsētas dome

05.100.2244

176

Programma „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte „Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale

05.100.2269

176

Programma „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte „Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Pārvietojamo tualešu konteineru nomai

04.730.2279

9 094

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” aktivitātei „www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana, reklāmu ievietošana Latvijas un ārvalstu ziņu portālos, radio, vilcienos, lidostās, žurnālos, TV” (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 )

Līdzekļu pārdale

04.730.2239

9 094

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” aktivitātei „www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana, reklāmu ievietošana Latvijas un ārvalstu ziņu portālos, radio, vilcienos, lidostās, žurnālos, TV” (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 )

Dažādu reklāmu ievietošanai ziņu portālos, laikrakstos un citos saziņas līdzekļos

08.230.5250

574

Programma „Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.230.5239

574

Programma „Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 )

Izstāžu zāles stieņu un to stiprinājumu iegādei un montāžai gleznu uzstādīšanai Jūrmalas pilsētas muzejā

04.220.2244

100

Programma „Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi” aktivitātei „Bezdarbnieku mežos un pludmales kārklu joslā savākto sadzīves atkritumu aizvešana” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 )

Līdzekļu pārdale

04.220.5269

100

Programma „Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi” aktivitātei „Mežu stādījumu iegāde” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 )

Benksa priežu stādu (50gb.) iegādei no AS "Latvijas Valsts meži"

09.210.5233

500

Projekts "Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Līdzekļu pārdale

09.210.2370

500

Projekts "Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Mācību līdzekļu iegādei

09.510.1210

241

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” aktivitātei „XIII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2012”, mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem” (9. pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale

09.510.1150

241

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” aktivitātei „XIII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2012”, mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem” (9. pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

Atalgojuma apmaksai konkursā "Jūrmala 2012"

09.510.2390

1 000

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” aktivitātei „XIII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2012”, mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem” (9. pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

Līdzekļu pārdale

09.510.6422

1 000

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” aktivitātei „XIII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2012”, mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem” (9. pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 ).

Naudas balvu apmaksai konkursā "Jūrmala 2012"

LV84PARX0002484572001

04.220.2244

60

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi; aktivitāte: Bezdarbnieku mežos un pludmales kārklu joslā savākto sadzīves atkritumu aizvešana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

04.220.5269

60

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi; aktivitāte: Mežu stādījumu iegāde (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Benksa priežu stādu (30 gb.) iegādei no AS "Latvijas Valsts meži"

LV16PARX0002484572061

04.120.2275

1 007

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Pārdale no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem - pagaidu darbu koordinētājs papildus esošajiem darba pienākumiem iesaistās projektā, par ko saņem ESF dotētu atlīdzību

04.120.1147

811

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Pēc vienošanās par papildus pienākumu izpildi projekta īstenošanai parakstīšanas, tiek izmaksāta piemaksa [ie darba algas

04.120.1210

196

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

VSAOI

08.100.2279

1 010

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Jūrmalnieka hokejista A.V.Vasiļonoka atbalstam (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no līdzfinansējuma izdevumiem

08.100.2312

459

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Jūrmalnieka hokejista A.V.Vasiļonoka atbalstam (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Hokejista tērpa un inventāra iegādei

08.100.2279

1

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Skolēnu sacensības hokejā "Zelta ripa" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ekonomija, jo sacensības nenotika

08.100.2361

184

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Jūrmalnieka hokejista A.V.Vasiļonoka atbalstam (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Hokejista tērpa un inventāra iegādei

08.100.5239

368

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Jūrmalnieka hokejista A.V.Vasiļonoka atbalstam (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Hokejista tērpa un inventāra iegādei

LV16PARX0002484572061

04.120.2112

1 008

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Projekta neattiecināmo izmaksu pozīcijā „Transporta kompensācijas bezdarbniekiem” finansējums, sastādot budžetu, tika plānots LVL12.00 mēnesī katram bezdarbniekam (periods 11 mēneši; bezdarbnieku skaits mēnesī 154 cilvēki). Projekta īstenošanas pirmajos 2 mēnešos attiecīgajā pozīcijā veikto izdevumi apjoms ir LVL 2093.56, kas ir par LVL 1602.44 mazāk kā plānots. (LVL (12.00*154*2)-2093.56=1602.44) - līdzekļu ekonomija

04.120.2322

1 008

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Atbilstoši projektā iesaistīto darbu vadītāju iesniegumiem un JPD 2012.gada 10.maija rīkojumam Nr.1.1-14/179 "Grozījumi 2010.gada 15.oktobra rīkojumā Nr.1.1-14/492 "Par transporta līdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām", palielinot atļautā nobraukuma apjomu līdz 800 km/mēnesī, esošo 400km vietā, ir nepieciešams papildus finansējums izdevumu pozīcijā „Degviela” LVL 1008.00 apmērā. (papildus piešķirto km skaits 400 km, darbu vadītājus skaits 3 cilvēki, periods 8 mēneši, degvielas patēriņš 10l/100km, provizoriskā degvielas cena 1.05Ls/l)

Sākumskola "Taurenītis"

09.210.1119

337

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija sakarā ar brīvajām vakancēm (0,4 likme apkopēja, 0,1 likme mūzikas skolotāja)

09.210.1147

337

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildu darbu

09.210.1119

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1147

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksām par prombūtnē esošu darbinieku pienākumu pildīšanu

Labklājības pārvaldei

10.910.2239

132

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no administratīvajiem izdevumiem

10.910.2235

132

Iestādes uzturēšana

Kursu apmaksai

PII "Saulīte"

09.100.1119

153

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieka slimības dēļ

09.100.1147

153

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildu darbu

PII "Madara"

09.100.1119

79

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieka slimības dēļ

09.100.1147

79

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildu darbu

PII "Lācītis"

09.100.1119

426

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieka slimības dēļ

09.100.1147

426

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildu darbu

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

10.400.2235

22

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Ekonomija no kursu izdevumiem

10.400.2242

175

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Transportlīdzekļa uzturēšanas un remonta izdevumiem

10.400.2244

4

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Ekonomija no ugunsdzēšamo aparātu uzpildes izdevumiem

10.400.2247

39

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Ekonomija no OCTA iegādes izdevumiem

10.400.2354

86

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Pārdale no transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumiem

10.400.2519

24

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Ekonomija no transportlīdzekļa ikgadējās nodevas izdevumiem

Jūrmalas Kultūras centrs

08.620.2224

90

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no atkritumu izvešanas izdevumiem

08.620.1150

3 348

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Papildus viesmākslinieku atlīdzībām

08.620.2262

110

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no kravas transporta nomas izdevumiem

08.620.2264

1 684

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no iekārtu (gaismas, skatuves konstrukcijas, inventāra) nomas izdevumiem

08.620.2279

1 464

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no pārējo pakalpojumu izdevumiem (izmaiņas viesmākslinieku apmaksas kārtībā)

08.620.1150

100

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mākslas dienas (svētki Mākslinieku muižā) (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale no autoratlīdzību izdevumiem

08.620.2390

100

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mākslas dienas (svētki Mākslinieku muižā) (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Pasākuma dekoratīvā noformējuma un radošo darbnīcu materiālu izdevumiem

08.230.1119

1 092

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no darbinieku atalgojuma izdevumiem

08.230.1221

1 092

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Atlaišanas pabalsta izmaksai Ls 622; darbnespējas pabalstu izmaksai Ls 470

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

03.110.1145

4 800

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par darbu īpašos apstākļos un speciālajām piemaksām

03.110.1119

4 800

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus finansējums, lai paaugstinātu amata likmi par Ls 24 vecākajam glābējam uz ūdeņiem, glābējam uz ūdeņiem un glābējam uz ūdeņiem (sezonas), t.i. 24*24darbinieki*7mēneši=4032; sezonas darbiniekiem 24*8darbinieki*4mēneši=768

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

09.210.1119

12

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no pārējo darbinieku mēnešalgas izdevumiem

09.210.1150

12

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Saskaņā ar nomas līgumu, skolas direktorei par automašīnas nomu

Pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

09.100.1119

66

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Darbinieku slimību dēļ, līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgas izdevumiem

09.100.1147

66

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu

Sākumskola "Ābelīte"

09.210.1119

57

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Darbinieku slimību dēļ, līdzekļu ekonomija no pārējo darbinieku mēnešalgas izdevumiem

09.210.1147

57

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Sākumskola "Taurenītis"

09.210.1119

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1147

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksām par prombūtnē esošu darbinieku pienākumu pildīšanu

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

09.210.1119

330

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1145

330

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi pedagogiem piemaksu veikšanai par darbu specifiskos apstākļos

MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Sākumskola "Taurenītis"

09.210.1119

490

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no darbinieku mēnešalgas izdevumiem par maksas pakalpojumu administrēšanu

09.210.1147

490

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildu darbu

Jūrmalas mākslas skola

09.510.1119

100

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no darbinieku mēnešalgas izdevumiem

09.510.1221

100

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Slimības lapu apmaksai

09.510.2222

130

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par ūdeni un kanalizācijas izdevumiem sakarā ar skaitītāju uzstādīšanu

09.510.2261

130

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Telpu nomas izdevumiem


Lejupielāde: DOC un PDF