Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 26

protokols Nr. 11, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21. un 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 134 282, t.sk.:

1.1. ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 76 282 (klasifikācijas kods 1.1.1.2.);

1.2. ieņēmumus no zemes nomas par Ls 50 000 (klasifikācijas kods 13.5.1.0.);

1.3. ieņēmumus no telpu nomas par Ls 8 000 (klasifikācijas kods 13.5.2.0.).

2. Novirzīt 2012.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 134 282, t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 114 057, t.sk.:

2.1.1. programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” aktivitātei „Grāmatas „Sibīrijas bērni” 1.un 2.sējuma un DVD filmas „Piemini Sibīriju” iegādei 16 pašvaldības vispārizglītojošām skolām” Ls 2 000 (klasifikācijas kods 09.210.5233), attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.2. programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Dzīvnieku uzturēšanas izmaksas patversmē” dzīvnieku patversmes uzturēšanai un dzīvnieku sterilizācijai Ls 7 000 (klasifikācijas kods 06.600.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.3. programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Klejojošu dzīvnieku izķeršana” Ls 3 500 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.4. autobusa Scania Iziar salona ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas kapitālajam remontam Ls 6 000 (klasifikācijas kods 04.510.5250);

2.1.5. atalgojumam par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Ls 4 572, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1150 Ls 3 684;

04.900.1210 Ls 888;

2.1.6. programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts” Ls 30 000 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.7. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana” Ls 4 700 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.8. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Inženiertīklu izbūve uz stacionāriem tualešu konteineriem” Dzintaru stacijas tualetes izbūvei uz stacionāriem tualešu konteineriem Ls 9 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.9. programmas „Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” aktivitātei „Norēķinu sistēmas pilnveidošanas izpēte Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” Ls 3 650 (klasifikācijas kods 04.510.5110), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.10. programmas „Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” aktivitātei „Izglītības programmu akreditācija Jūrmalas pilsētas peldēšanas un futbola skolā” Ls 300 (klasifikācijas kods 09.210.2239), attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.11. programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Slokas pamatskolas remonts” Ls 2 281 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.12. programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Vecslocenes upes tiltiņa un ceļa daļas rekonstrukcija Bažciemā (t.sk. meža meliorācijas sistēmas grāvja iztekas atjaunošana)” Ls 19 000 (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.13. programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” aktivitātei „Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā” Ls 5 310 (klasifikācijas kods 04.730.2231), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.14. programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” aktivitātei „www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana, reklāmu ievietošana Latvijas un ārvalstu ziņu portālos, radio, vilcienos, lidostās, žurnālos, tv” Ls 8 651 (klasifikācijas kods 04.730.2239), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.15. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts Jūrmalas vieglatlētiem J.K. un A.K.” Ls 660 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.16. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Biedrība „Meiteņu basketbola klubs „Jūrmala”” Ls 2 261 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.17. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts vieglatlētam A.B. dalībai treniņnometnē” Ls 300 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.18. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Jūrmalas kartingista E.V. atbalstam” Ls 1 830 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.19. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Jūrmalas sporta dejotājas E.G. atbalstam” Ls 421 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.20. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem” Ls 1 334 (klasifikācijas kods 08.100.6422), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.21. programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Ārkārtas situācijas likvidēšanas darbi P.i.i. „Saulīte”” – būvuzraudzības apmaksai Ls 1 287 (klasifikācijas kods 09.100.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai Ls 4 121 degvielas un pirmās palīdzības medikamentu aptieciņu 7 glābšanas stacijām iegādes izdevumiem, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2322 Ls 3 771;

03.110.2341 Ls 350;

2.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram Ls 1 000 kurināmā (gāzes) un degvielas izdevumu segšanai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2321 Ls 800;

09.510.2322 Ls 200;

2.4. Pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” advokāta un mērniecības pakalpojumu segšanai Ls 1 900 (klasifikācijas kods 04.520.3261);

2.5. Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs” Ls 489 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.6. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 590 komandējuma uz Klaipēdu (Lietuva) daļējai segšanai un vēsturisku priekšmetu muzeju kolekciju papildināšanai un eksponēšanai izstādē „Mode kūrortā” iegādei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2121 Ls 140;

08.220.5234 Ls 450;

2.7. PSIA „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla palielināšanai – bērnu rotaļu laukuma izbūvei Jūrmalā, Līču ielā 3 Ls 12 125 (klasifikācijas kods F55010000).

3. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā:

3.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 7., 9., 13., 15., 16., un 18.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu finansējums” aktivitātei „Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai” par Ls 900 (klasifikācijas kods 07.620.2279), attiecīgi precizējot 19.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Sociālās aprūpes centrs” veselības aprūpes projekta „Vingrošana ūdenī, kā metode svara samazināšanai” īstenošanai Ls 900 (klasifikācijas kods 07.620.2275);

3.3. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 17 662 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 17 662, t.sk.:

3.3.1.  ERAF projekta „Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 3 190 (klasifikācijas kods 09.210.5239);

3.3.2.  KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas izglītības iestāžu ēkās” priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 14 472 (klasifikācijas kods 05.300.5250);

3.4. samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domes īstenotajai programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts kartingistam Andrejam Gubarevam” par Ls 2 007 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram audzēkņa Andreja Gubareva dalībai Latvijas un Baltijas čempionātā Ls 2 007, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2322 Ls 317;

09.510.2353 Ls 759;

09.510.5239 Ls 931.

4. Palielināt 2012.gadā pašvaldību ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 1 987 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ls 1 987, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1147 Ls 1 601;

09.210.1210 Ls 386.

5. Palielināt 2012.gadā pašvaldības ieņēmumus pārējiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem par Ls 400 (klasifikācijas kods 21.4.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ls 400 (klasifikācijas kods 09.210.7246).

6. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos citiem ieņēmumiem par Ls 24 392, t.sk.:

6.1. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 2 565 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2 565 (klasifikācijas kods 04.730.2231) programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” aktivitātei „ESPA kongresa Jūrmalā rīkošana”, attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

6.2. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par Ls 21 827 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem komunālo pakalpojumu nodrošināšanai Ls 21 827, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2221 Ls 16 001;

10.200.2222 Ls 1 555;

10.200.2223 Ls 4 271.

7. Samazināt 2012.gadā Jūrmalas pilsētas domei plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri par Ls 1 929, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” aktivitātei „PVN” Ls 1 929 (klasifikācijas kods 04.730.2512), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

8. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1. punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/248 par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 9 448 apmērā, t.sk.:

8.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 8 000, t.sk.:

8.1.1.  programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Jāņa Roviča boksa klubs” līdzfinansējumam Starptautisko boksa sacensību organizēšanai Ls 500 (klasifikācijas kods 08.100.2279);

8.1.2.  programmas „Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija” aktivitātei „Nakts patversmes izveidošana” Ls 4 000 (klasifikācijas kods 10.600.5250);

8.1.3.  programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Sākumskola „Taurenītis”” Ls 3 500 (klasifikācijas kods 09.210.5250);

8.2. Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs” Bērnu deju kolektīvam „Zītariņš” un Jauniešu deju kolektīvam „Zālīte” braucienam uz Starptautisko deju festivālu Polijā Ls 1 448 (klasifikācijas kods 08.620.2262).

9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2. punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/251, Nr.1.1-14/262, Nr.1.1-14/281 un Nr.1.1-14/293 veiktos budžeta grozījumus saskaņā ar 4. un 5.pielikumu.

10. Samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par Ls 5 985 (klasifikācijas kods 01.890.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Kultūras centram Ls 5 985, t.sk.:

10.1. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Atklāšanas un tematiski pasākumi” Ls 985 (klasifikācijas kods 08.620.1150), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

10.2. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs” vidējās paaudzes deju kolektīva „Vēlreiz” dalībai starptautiskajā kultūras tūrisma festivālā Ķīnas pilsētā Lujangā Ls 5 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija saistošaj9iem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.11, 6.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

38 676

38 676

Jūrmalas pilsētas dome

25 051

25 051

LV84PARX0002484572001

04.220.2279

6 000

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi; aktivitāte: Zivju resursu papildināšana Jūrmalas ūdenstilpēs (7.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no zivju mazuļu iegādes izdevumiem

05.300.2244

6 000

Programma: Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana; aktivitāte: Lielupes grīvas pļavu apsaimniekošana (7.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Lielupes grīvas teritorijas pļaušanai

LV16PARX0002484572061

04.120.2112

991

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Projekta neattiecināmo izmaksu pozīcijā „Transporta kompensācijas bezdarbniekiem” finansējums, sastādot budžetu, tika plānots LVL12.00 mēnesī katram bezdarbniekam (periods 11 mēneši; bezdarbnieku skaits mēnesī 154 cilvēki). Projekta īstenošanas pirmajos 4 mēnešos attiecīgajā pozīcijā veikto izdevumi apjoms ir LVL 4506.49, kas ir par LVL 2885.51 mazāk, kā plānots. (LVL (12.00*154*4)-4506.49=2885.51)

04.120.1150

798

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Atbilstoši LR "Darba likuma" 100.panta 4.daļas 149.punkta piektajā daļā noteiktajam un saskaņā ar 2012.gada 21.februārī noslēgtajiem Darba līgumiem Nr.120 (R.Fedosejevs) un Nr.121 (M.Fedosejevs), un 2012.gada 23.februāra darba līgumu Nr.122 (L.Stulpiņa) par bezdarbnieku darbu praktizēšanas vadītāju pienākumu izpildi ESF projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ietvaros" ietvaros, pēc projekta īstenošanas beigām darbu vadītājiem ir jāizmaksā kompensācijas par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu (Aprēķins: EKK 1150 LVL 266.00*3=798.00; EKK 1210 LVL 798.00*0.2409=192.24)

04.120.1210

193

VSAOIe

LV84PARX0002484572001

09.510.1210

3

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Skolēnu olimpiādes sacensības dambretē un šahā (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc līgumu noslēgšanas

09.510.1150

3

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Pārbaudes sacensības normatīvu izpildē vieglatlētikā Latvijas Olimpiādei 2012.gadā (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Atalgojums fiziskai personai uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

09.510.1150

300

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Netiks izmantoti lektoru pakalpojumi, bet tiks slēgts līgums ar uzņēmumu

09.510.2235

673

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Semināru organizēs firma. Konferences laikā notiekošā semināra apmaksai

09.510.1210

73

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Netiks izmantoti lektoru pakalpojumi, bet tiks slēgts līgums ar uzņēmumu

09.510.2231

150

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Konferences noslēguma pasākuma organizatoriskajiem izdevumiem

09.510.2261

400

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc telpu rezervācijas

09.510.2390

50

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

09.510.2264

121

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Skolēnu dziesmu un deju lielkoncerts (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās

09.510.2264

121

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem (9.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Apskaņošanas un multimediju iekārtas nomai

08.300.2279

3 599

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi (15.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.300.2239

3 599

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi (15.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Jūrmalas pilsētas logotipa izvietošanai reklāmas kampaņās

06.600.2279

2 000

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Īpašumu apdrošināšana (13.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2279

1 000

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Vērtēšana (13.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Īpašumu novērtēšanas pakalpojumu apmaksai

06.600.2239

1 000

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Sludinājumi (13.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Sludinājumu apmaksai

08.100.2279

54

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās

08.100.2264

509

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Apskaņošanas nomai

08.100.1150

254

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās

08.100.2279

5 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas Senioru sporta spēles (16.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzfinansējuma apmaksai

08.100.2390

201

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās

08.100.2279

5 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Futbola virslīgas komandas "Jūrmala VV" atbalstam (16.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Tā kā pārtraukta komandas darbība, nav nepieciešams līdzfinansējums

04.730.2279

39

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Dalība tūrisma izstādē Rīgā, Latvijā - Baltour (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās

04.730.2231

3 190

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

MGP delegācijas ēdināšanas izdevumiem

04.730.2390

165

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Bukleti Pony Express kurjerpastam un Ecolines par Jūrmalu (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas

04.730.2390

1 185

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas buklets (plēšamā un lokāmā karte) (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas

04.730.2390

1 422

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Tūrisma avīze (lt, ee) (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas

04.730.2390

379

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas buklets Tallink prāmjiem (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas

04.730.2390

200

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Kultūras tūrisma maršruta karte "Rainis&Aspazija" (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas

04.730.2390

200

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Fotogrāfiju iegāde par Jūrmalu (aerofoto, prof.foto) + plakātu izstrāde (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Plakātu izgatavošanai, lai izvietotu ārvalstu tūrisma birojos

04.730.5239

115

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Tūrisma stenda noformējums tūrisma izstādēs (krāsainā drukātā līmplēve u.c.) + Latvijas izstādes stends (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2312

115

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Tūrisma stenda noformējums tūrisma izstādēs (krāsainā drukātā līmplēve u.c.) + Latvijas izstādes stends (18.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Tūrisma informācijas 3 stikla stendiem

04.510.2239

2 500

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo ielu un ceļu sarakstu un shēmu izstrāde (6.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas par esošo ielu un ceļu sarakstu un shēmu izstrādi

04.510.2246

2 500

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana (6.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Papildus ielu marķēšanas darbiem 2012.gada sezonā

P.i.i. "Madara"

415

415

09.100.1119

85

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no darbinieku mēnešalgas izdevumiem

09.100.1147

85

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Par papildus darba veikšanu, aizvietojot vadītāju atvaļinājuma laikā 20% apmērā

09.100.2214

30

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no mobilā telefona izdevumiem

09.100.2234

80

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus darbinieku obligātām medicīnas pārbaudēm

09.100.2244

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Pārslēgts ugunsdrošības signalizācijas tehniskās apkopes līgums ar SIA "SP leģions", veidojot līdzekļu ekonomiju

09.100.2312

250

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Bērnu gultu iegādei

09.100.2352

75

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu iegādes izdevumiem

09.100.2361

175

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no mīkstā inventāra iegādes izdevumiem - tā kā gultas tika iepirktas komplektā ar madračiem

Sākumskola "Ābelīte"

369

369

09.210.2224

123

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija atkritumu izvešanas izdevumiem sakarā ar iestādes slēgšanu no 02.07.-10.08.2012.

09.210.2351

138

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus vasarā veicamajiem remontdarbiem iestādes iekštelpās

09.210.2244

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija - sakarā ar ēkas renovāciju uz laiku tika atslēgta ugunsdrošības signalizācija (IV; V; VI)

09.210.2352

65

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Vienreizējo glāžīšu iegādei dzeramā ūdens lietošanai

09.210.2312

96

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija - SIA "Venden" piegādātā ūdens rezultātā netika prasīta apmaksa par statīva piegādi

09.210.5239

166

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Iestādes izkārtnes nomaiņai

P.i.i. "Namiņš"

237

237

09.100.2112

180

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Tā kā darbinieki izmanto savus naudas līdzekļus, līdzekļu ekonomija no dienesta braucienu izdevumiem

09.100.2311

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Biroja preču iegādei

09.100.2312

48

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija - SIA "Venden" piegādātā ūdens rezultātā netika prasīta apmaksa par statīva piegādi

09.100.2370

187

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus mācību līdzekļu iegādei 5;6 gadīgo bērnu apmācībai

09.100.2400

9

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija veicot "Izglītība un kultūra" abonementa pasūtīšanu

Ķemeru vidusskola

11

11

09.210.2341

11

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Kodu precizēšana

09.210.2340

11

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Kodu precizēšana

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

357

357

LV32PARX0002484572064

09.510.1150

235

Projekts "Viss tavās rokās, jaunieti!"

Līdzekļu pārdale, jo semināra un foruma vadītāja atalgojums ieplānots kā darba ņēmējam, bet ir pašnodarbināta persona

09.510.2279

235

Projekts "Viss tavās rokās, jaunieti!"

Semināra un foruma vadītāja atalgojums kā pašnodarbinātai personai

09.510.1210

56

Projekts "Viss tavās rokās, jaunieti!"

Līdzekļu pārdale - VSAOI

09.510.2390

56

Projekts "Viss tavās rokās, jaunieti!"

Jauniešu foruma dalībnieku kafijas pauzes un apbalvošanas izdevumiem

09.510.2222

10

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem pēc faktiskās izpildes

09.510.2322

66

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Papildus degvielas iegādes izdevumiem, jo centrā noris nometņu darbība, kuras jānodrošina ar materiāliem

09.510.2247

36

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc OCTA iegādes

09.510.2239

20

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija dzeramā ūdens iegādes izdevumiem pēc faktiskās izpildes

P.i.i. "Bitīte"

310

310

09.100.2221

310

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem pēc iestādes siltināšanas darbiem

09.100.2243

60

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Kopētāja remonta izdevumiem - gumijas nomaiņa

09.100.2259

60

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Printeru kārtridžu uzpildei

09.100.2279

30

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ūdens monitoringa rādītājiem Ls 25; semināra apliecībai Ls 5

09.100.2311

60

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Biroja papīra iegādei jaunajam mācību gadam

09.100.2351

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Teritorijas solu remontam - dēļu nomaiņai un krāsai

P.i.i. "Mārīte"

35

35

09.100.2352

35

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu iegādes izdevumiem

09.100.2224

35

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus sadzīves atkritumu izvešanas izdevumiem sakarā ar siltināšanas darbiem

Pumpuru vidusskola

4 046

4 046

09.210.2239

71

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no dzeramā ūdens iegādes izdevumiem

09.210.2259

9

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Printera tonera kasetes uzpildei

09.210.5232

3 975

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Iepirkuma procedūras rezultātā, mēbeles tiks iegādātas par zemāku cenu, līdz ar to tās tiks klasificētas kā inventārs nevis pamatlīdzeklis - līdzekļu pārdale

09.210.2262

62

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Auto nomas izdevumiem, pārvedot mēbeles no Jaundubultu vsk. un Pumpuru vsk.

09.210.2312

1 840

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Inventāra iegādei: klases sekcija 10gb.xLs 85.30=Ls 853; mājturības kabineta skapītis 3gb.xLs 49=Ls 147; rakstāmgalds skolotājai Ls 85; sekcija Ls 116; ledusskpais Ls 149; krēsls 27gb.xLs 18.15=Ls 490

09.210.5238

2 135

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Interaktīvās tāfeles un projektora iegādei. Cenā ietilpst: interaktīvā tāfele ar uzstādīšanu Ls 1092; prjektors Ls 787; projektora sienas stiprinājums Ls 152; instalācijas materiāli Ls 104

Jūrmalas Kultūras centrs

5 736

5 736

08.230.2279

70

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Samazinājums pārējiem pakalpojumiem (fasādes reklāmas atjaunošana)

08.230.2235

40

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Deju semināra izdevumi (Mūsdienu horeogrāfija, "BG studija" vadītāja B.Gulbe)

08.230.2219

30

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Papildus pasta pakalpojumiem (sarakste ar sadarbības partneriem)

08.620.1150

2 761

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jomas ielas svētki (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums autoratlīdzību izmaksai

08.620.2264

2 614

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jomas ielas svētki (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Papildus pasākuma aprīkojuma, inventāra nomai

08.620.2231

600

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jomas ielas svētki (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums ēdināšanas pakalpojumiem

08.620.2279

1 086

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jomas ielas svētki (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Papildus pārējiem pakalpojumiem (apsardze, videonodrošinājums, noformējums)

08.620.2232

50

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jomas ielas svētki (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums tulkošanas pakalpojumiem

08.620.2390

289

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jomas ielas svētki (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums noformējuma, reklāmas materiālu iegādei

08.620.2262

300

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums autotransporta nomai

08.620.2279

300

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Papildus pārējiem pakalpojumiem (koncertieraksta montāža)

08.620.2262

72

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Līdzekļu samazinājums autobusu nomai, sakarā ar izmaiņām republikas pasākumu kalendārā

08.620.2112

13

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Komandējumu izdevumiem sakarā ar deju kolektīvu "Zītariņš" un "Zālīte" piedalīšanos festivālā Polijā (30% apmērā kolektīvu vadītājiem)

08.620.2122

59

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Komandējumu izdevumiem sakarā ar deju kolektīvu "Zītariņš" un "Zālīte" piedalīšanos festivālā Polijā (30% apmērā kolektīvu vadītājiem)

08.620.2239

1 000

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums reklāmas informācijas ievietošanai presē un radio

08.620.2390

1 000

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumi reklāmas materiālu izgatavošanai (baneri, afišas)

08.620.2390

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Līgo vakars Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.2269

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Līgo vakars Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Papildus pārējai nomai pasākuma laikā (BIO tualešu noma)

08.620.2231

270

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums ēdināšanas pakalpojumiem

08.620.2279

534

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Papildus pārējiem pakalpojumiem (ugunskuru uzstādīšana, mākslinieku uzstāšanās)

08.620.2390

264

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

P.i.i. "Saulīte"

914

914

09.100.2221

914

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no apkures izdevumiem pēc faktiskās izpildes un sakarā ar iestādes siltināšanas darbiem

09.100.2263

914

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Zemes nomas maksai līdz gada beigām (PVN)

Labklājības pārvalde

1 195

1 195

10.910.5131

365

Iestādes uzturēšana

Iepirkuma procedūras rezultātā (transportlīdzekļa iegāde) līdzekļu ekonomija

10.910.2247

365

Iestādes uzturēšana

KASKO iegādei (Toyota Corolla)

10.600.6259

830

Programma: Mājokļa atbalsts; aktivitāte: Vienreizējs pabalsts ekonomiskās krīzes situācijā (20.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

Iedzīvotāju zemās aktivtātes rezultātā, pabalsta apguve nenotiek plānotajā apjomā

10.910.2322

830

Iestādes uzturēšana

Lai nodrošinātu Labklājības darbiniekiem klientu apsekošanu viņu dzīvesvietās, papildus degvielas izdevumiem Ls 800, kā arī pļaujmašīnas degvielas iegādei Ls 302.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija saistošaj9iem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.11, 6.punkts)

IZMAIŅAS 2021.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

476

476

Jūrmalas pilsētas muzejs

200

200

08.220.2275

200

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no kultūras projektu realizācijai plānotā finansējuma

08.620.2122

200

Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi (22.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4)

VKKF atbalstījis projektu "Starptautiskās literatūras muzeju komitejas ikgadējā konference Oslo, Norvēģijā". Aspazijas mājas vadītājas dalības maksai konferencē

Pumpuru vidusskola

276

276

09.210.2121

276

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no komandējumu izdevumiem uz Somiju. Līdz gada beigām darba braucieni nav paredzēti

09.210.2355

276

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Datora barošanas bloku (3gb.) un printera toneru kasešu (2gb.) iegādei3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija saistošaj9iem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.11, 6.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 650

1 650

JSPII "Podziņa"

1 650

1 650

09.100.2363

1 150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar auzdēkņu apmeklējumu II mācību pusgadā un iestādes slēgšanu vasaras mēnešos

09.100.2312

950

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Sakarā ar papildus 4.pirmsskolas grupas atvēršanu, garderobes skapīšu iegādei

09.100.2222

500

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.100.2351

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Smilšu kastes apmaļu izgatavošanai

09.100.2352

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Divu smilšu kastu aprīkošanai (smiltis, smilšu kastes pārsegs)

09.100.2370

500

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Sakarā ar papildus 4.pirmsskolas grupas atvēršanu, rotaļļietu, mācību līdzekļu un obligātās dokumentācijas iegādei4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija saistošaj9iem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.11, 6.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

95 469

95 469

Jūrmalas pilsētas dome

86 019

86 019

LV84PARX0002484572001

06.600.5240

3 659

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētas parkos (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi nepieciešami bērnu rotaļu ierīču - tīkla piramīdu iegādei

08.100.5239

3 659

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Bērnu rotaļu ierīču - tīkla piramīdu iegādei

06.600.2279

586

Programma: Pilsētas svētku noformējums; aktivitāte Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2312

586

Programma: Pilsētas svētku noformējums; aktivitāte Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līgo svētku pamatņu izgatavošanai

03.200.2241

6 107

Programma: Pašvaldības glābšanas dienestu kārtējais remonts; aktivitāte: Glābšanas staciju remonts (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

03.200.5250

6 107

Programma: Pašvaldības glābšanas dienestu kārtējais remonts; aktivitāte: Glābšanas staciju remonts (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Bulduru glābšanas stacijas 6.līnija 1a kapitālo remontu darbu veikšanai

05.100.2224

24 000

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Bezdarbnieku savākto sadzīves atkritumu izvešana, Spodrības mēneša laikā Lielgabarīta atkritumu izvešana, Vislatvijas Lielās talkas laikā savākto atkritumu izvešana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

05.100.2244

24 000

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Bezdarbnieku savākto sadzīves atkritumu izvešana, Spodrības mēneša laikā Lielgabarīta atkritumu izvešana, Vislatvijas Lielās talkas laikā savākto atkritumu izvešana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Pilsētas labiekārtošanas darbiem

08.100.2244

5 583

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.100.2312

5 583

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Koka laipu posmu izgatavošanai un uzstādīšanai

10.700.5250

1 000

Programma: Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe; aktivitāte: PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs ēku kapitālais remonts un teritorijas labiekārtošana (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

10.600.5250

1 000

Programma: Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija; aktivitāte: Nakts patversmes izveidošana (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Būvuzraudzības līguma noslēgšanai

01.110.2241

1 118

Programma: Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekontrukcija; aktivitāte: Domes administratīvo ēku remonts (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

01.110.2244

1 118

Programma: Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekontrukcija; aktivitāte: Domes teritoriju labiekārtošana (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Flīžu nomaiņai pie ieejas

06.600.5239

1 341

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivtāte: Autobusu pieturu nojumju izgatavošana un uzstādīšana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

06.600.2243

1 711

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Atkritumu urnu remontam

06.600.2243

370

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivtāte: Autobusu pieturu nojumju, soliņu un atkritumu urnu remonts, krāsošana un bojāto autobusu pieturu remonts (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.100.2244

2 180

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivtāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.100.2312

2 180

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivtāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Jaunu koka laipu izgatavošanai un uzstādīšanai Zaru ielā, Asaros

05.100.2244

800

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivtāte: Divu stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana Jomas ielā (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

05.100.5250

800

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apsaimniekošanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

05.300.2279

239

Programma: Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana; aktivitāte: Vides stāvokļa monitoringa veikšanai slēgtajā izgāztuvē "Priedaine" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas

08.100.2243

239

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Peldvietu informācijas stendu remonts (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Peldvietu informācijas stendu remontiem un Zilā karoga programmas informācijas aktualizācijai stendos

08.100.2279

1 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Spēka vīri pludmalē (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2361

400

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas II Olimpiskā diena (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Sporta tērpu iegādei

08.100.2390

300

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas II Olimpiskā diena (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Balvu iegādei

08.100.2264

200

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas II Olimpiskā diena 16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Apskaņošanas izdevumiem

08.100.2262

100

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas II Olimpiskā diena (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Transporta izdevumiem

08.100.2279

1 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Spēka vīri pludmalē (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

08.100.1150

2 225

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Senioru Olimpiādes atklāšanas organizēšanas izdevumiem

08.100.2279

3 000

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2264

1 208

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

08.100.2279

2

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Skolēnu sacensības hokejā "Zelta ripa" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2279

318

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

08.100.2390

251

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

05.100.2244

2 301

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Sadzīves atkritumu konteineru izvietošana pludmalē un izejās uz jūru un atkritumu izvešana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi nepieciešami atkritumu izvešanai

05.100.2244

2 301

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Bezdarbnieku savākto sadzīves atkritumu izvešana, Spodrības mēneša laikā Lielgabarīta atkritumu izvešana, Vislatvijas Lielās talkas laikā savākto atkritumu izvešana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami Lielgabarītu atkritumu izvešanai, tā kā atkritumu apjoms pārsniedz plānoto

06.600.2279

402

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; Aktivitāte: Kapitālie ieguldījumi pašvaldības piederošos īpašumos (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

06.600.5250

402

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: kapitālie ieguldījumi pašvaldībai piederošos īpašumos (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Ēkas (Tukuma ielā 12) dūmvada atjaunošanas darbiem

08.100.2244

22 706

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi koka laipu apsaimniekošanai nepieciešami koka laipu izgatavošanai.

08.100.2312

12 750

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami koka laipu posmu izgatavošanai, lai tos izvietotu izejās uz jūru

05.100.2244

1 488

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Divu stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana Jomas ielā (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi apsaimniekošanas izdevumiem nepieciešami kapitālajam remontam.

08.100.5250

9 956

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami Raga kāpas takas kapitālajam remontam.

06.600.2312

150

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Informatīvo norāžu izgatavošana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale.

05.100.5250

1 128

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apsaimniekošanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami elektrības pieslēguma izbūvei.

08.100.2243

3 647

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Kāpņu atjaunošana izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Ekonomija pēc iepirkuma

06.600.2390

150

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Informatīvo norāžu izgatavošana (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami norāžu uzlīmju iegādei.

05.100.2244

29

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Sadzīves atkritumu konteineru izvietošana pludmalē un izejās uz jūru un atkritumu izvešana (12.pielikums 2012.gada SN Nr.4)

Naudas līdzekļi atkritumu izvešanai nepieciešami norāžu izgatavošanai.

05.100.2312

360

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apsaimniekošanai (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami sabiedrisko tualešu informatīvo norāžu izgatavošanai.

08.100.2312

3 026

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana (12.pielikums 2012.gada SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami informatīvo norāžu izgatavošanai un uzstādīšanai pludmalē.

05.100.2312

650

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Dzintaru mežaparka apsaimniekošana (12.pielikums 2012.gada SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami informatīvo norāžu izgatavošanai un uzstādīšanai Dzintaru mežaparkā.

04.510.2239

1 600

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo ielu un ceļu sarakstu un shēmu izstrāde (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas par esošo ielu un ceļu sarakstu un shēmu izstrādi

05.400.2244

1 600

Programma: Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība; aktivitāte: Slocenesupes padziļināšana pie dzelceļa tilta Slokā (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Papildus līdzekļi Slocenes upes gultnes posma aizsērējuma tīrīšanas pēc iepirkuma procedūras veikšanas

LV62TREL9802008029000

04.900.2239

111

ESF projekts "Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Līdzekļu pārdale - saskaņā ar 2012.gada 24.maija vienošanās par ESF projekta īstenošanu Grozījumiem Nr.1. projekta īstenošanas laikā ir organizētas papildus apmācības par tematiem "Starptautisku projektu sagatavošana un vadīšana", "Efektīvs komandas darbs" un "Efektīva komunikācija projektos"

04.900.2231

111

ESF projekts "Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Apmācību laikā tika nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi (kafijas pauzes), un atbilstoši MK noteikumiem, ēdināšanas pakalpojumi kursu un semināru norises laikā ir klasificējami EKK 2231

LV57PARX0002484572002

04.900.5238

1 600

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

04.900.2312

1 600

Iestādes uzturēšana

Printeru iegādei

Lielupes vidusskola

144

144

09.210.5238

144

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5121

144

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Licencēm

Ķemeru vidusskola

262

262

09.210.2340

11

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2390

12

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Balvu iegādei

09.210.2400

1

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2312

250

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Krēslu iegādei

09.210.2243

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2239

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

7 164

7 164

10.200.2223

181

Objekts Dūņu ceļš 2

Drošības apsvēruma dēļ elektrība ir atslēgta, līdz telpas tiks sakārtotas, lai uzsāktu to tālāku ekspluatāciju - līdzekļu ekonomija

10.200.2243

181

Objekts Dūņu ceļs 2

30.12.2011. noslēgts līgums ar SIA "Jūrmalas gaisma" par apgaismojuma ikdienas uzturēšanu teritorijā Dūņu ceļš 2 (5 gaismas ķermeņi). Līgumcena par 2012.gadu Ls 180,80

LV63TREL9813700001000

10.200.2232

3 591

ESF projekts "Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalā"

Līdzekļu pārdale

10.200.1147

2 894

ESF projekts "Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalā"

Saskaņā ar vienošanos pie darba līguma projekta vadītājam un koordinatoram, kas ir štata darbinieki, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 1.daļas noteikta piemaksa 20% no mēnešalgas. Projekta vadītājam par februāri un martu amatalga Ls 680x 20% x 2 mēneši = Ls 272, no aprīļa līdz decembrim amatalga Ls 743 x 20% x 9 mēneši = Ls 1337,40. Koordinatoram attiecīgi Ls 502 x 20% x 2 mēneši = Ls 200,80, Ls 602 x 20% x 9 mēneši = Ls 1083,60

10.200.1150

3 392

10.200.1210

697

VSAOI

10.200.1119

3 392

Atalgojums 6 aprūpes mājas štata darbiniekiem, kuri, saskaņā ar vienošanos pie darba līguma pilda pavadoņas pienākumus 1 darba slodzes ietvaros. No maija līdz decembrim plānotas 2000 stundas x stundu likme 1,189 = Ls 2378; 0,3 slodze paredzēta pavadoņu darba koordinatoram, kas ir štata darbinieks un saskaņā ar vienošanos pie darba līguma pilda šos pienākumus1 darba slodzes ietvaros. No maija līdz decembrim amatalga Ls 422,35 x 0,3 slodzes x 8 mēneši = Ls 1013,64

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

400

400

03.110.2354

400

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2242

400

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Transportlīdzekļu apkopes un tekošo remontu izdevumiem

Jūrmalas kultūras centrs

1 200

1 200

08.620.2275

1 200

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte "Rezerves līdzekļi kultūras pasākumiem" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi nepieciešami Jomas ielas svētku uguņošanas nodrošināšanai

08.620.2279

1 200

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte "Jomas ielas svētki" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Uguņošanas nodrošināšanai

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

136

136

09.210.5238

136

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5121

136

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Licencēm

Majoru vidusskola

144

144

09.210.5238

144

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5121

144

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Licencēm5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija saistošaj9iem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.11, 6.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 000

1 000

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

1 000

1 000

09.210.1145

1 000

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Saskaņā ar tarikāciju līdzekļi nepieciešami darba algas izmaksai

09.210.1119

1 000

Vispārējās izglītības nodrošināšana un iestādes uzturēšana

Darba algas izmaksai saskaņā ar tarifikāciju


Lejupielāde: DOC un PDF