Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 29

protokols Nr. 13, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 136 781, tai skaitā:

1.1. ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 133 481 (klasifikācijas kods 1.1.1.2.);

1.2. pašvaldību budžeta procentu ieņēmumus par noguldījumiem depozītā par Ls 3 300 (klasifikācijas kods 8.6.1.2.).

2. Novirzīt 2012.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 136 781, tai skaitā:

2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 100 905, tai skaitā:

2.1.1. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Pašvaldībai piederošo zemes īpašumu kopšana” Ls 49 800 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.2. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Pilsētas divu sabiedrisko (sauso) tualešu tīrīšana” Ls 820 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”);

2.1.3. programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” aktivitātei „Tūrisma informācijas centra pilona remonts” Ls 295 (klasifikācijas kods 04.730.2243), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.4. programmas „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi” aktivitātei „Ģeodēziskā tīkla punktu izbūve” Ls 10 000 (klasifikācijas kods 06.200.5240), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.5. programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” aktivitātei „Publisko attiecību kampaņas” medicīnas palīdzības nodrošināšanai Ls 990 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 15.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.6. elektroniski parakstīto dokumentu automātiskai reģistrēšanai lietvedības sistēmā DocLogic Ls 400 (klasifikācijas kods 04.900.5121);

2.1.7. programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu komplektu apsaimniekošana” Ls 800 (klasifikācijas kods 06.600.2243), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.8. programmas „Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” aktivitātei „Braukšanas maksas atlaides un zaudējumu kompensēšana Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” Ls 37 800 (klasifikācijas kods 04.510.3320), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2. Jūrmalas Kultūras centram programmai „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” Ls 15 876, tai skaitā, pa aktivitātēm:

2.2.1. „Seno spēkratu parāde „Retro Jūrmala 2012”” līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 13 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

2.2.2. „Fotostudijas „Aspazija” organizēto izstāžu līdzfinansējums” Ls 735 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

2.2.3. „Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs” komandējumu izdevumu segšanai Jūrmalas Kultūras centra darbiniekiem uz starptautisko kultūras tūrisma festivālu Ķīnas pilsētā Lujangā no š.g. 19.-28. septembrim Ls 1 641, tai skaitā, pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2121 Ls 180;

08.620.2122 Ls 1461,

attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.3. pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” ostas attīstības plāna izstrādei Ls 20 000 (klasifikācijas kods 04.520.3261).

3. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā:

3.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6. un 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par Ls 450 (klasifikācijas kods 01.890.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei bankas pakalpojumu segšanai Jūrmalas pilsētas domes kases un Pilsētplānošanas nodaļas POS terminālos Ls 450 (klasifikācijas kods 04.920.2236);

3.3. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Apropriācijas rezerve” par Ls 6 119 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” ostas padziļināšanas darbiem Ls 6 119 (klasifikācijas kods 04.520.3261).

4. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2. punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/318 un Nr.1.1-14/322 veiktos budžeta grozījumus saskaņā ar 4., 5. un 6.pielikumu.

5. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Valsts budžeta transfertos pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par Ls 1 996 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai bezmaksas interneta nodrošināšanai Ls 1 996 (klasifikācijas kods 08.210.2212).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.29

(protokols Nr.13, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

422 213

422 213

Jūrmalas pilsētas dome

419 473

419 473

LV84PARX0002484572001

09.210.5250

25 746

Programma "Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Mežmalas vidusskolas energoefektivitātes uzlabošana" (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pēc 2012.gadā plānoto būvdarbu iepirkumu veikšanas

09.210.2241

25 746

Programma "Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Pumpuru vidusskolas ēkas remonts" (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Avārijas darbiem: ēkas jumta noteksistēmas un jumta nobeiguma skārda detaļu remontam, fasādes apmetuma un dekoratīvā krāsojuma atjaunošanai

LV14TREL9802008019000

09.210.5238

1 137

ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Publisko iepirkumu ID Nr.-JPD 2012/70 ERAF un Nr.-JPD 2012/71 ERAF rezultātā tiks iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti, kuru vienības cena ar PVN ir mazāka par LVL 150.00, tādēļ grāmatvedības uzskaitē tie tiek klasificēti kā mācību līdzekļi, datorprogrammas un inventārs

09.210.2312

5 397

ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Inventāra iegādei

09.210.5239

5 050

ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Publisko iepirkumu ID Nr.-JPD 2012/70 ERAF un Nr.-JPD 2012/71 ERAF rezultātā tiks iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti, kuru vienības cena ar PVN ir mazāka par LVL 150.00, tādēļ grāmatvedības uzskaitē tie tiek klasificēti kā mācību līdzekļi, datorprogrammas un inventārs

09.210.2370

762

ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Mācību līdzekļu iegādei

09.210.5233

28

ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Bibliotēku krājumu papildināšanai

LV84PARX0002484572001

08.100.2221

90

Centralizāti pasākumi

Līdzekļu pārdale no apkures izdevumiem stadionam Skolas ielā 5

08.100.2243

90

Centralizāti pasākumi

Gāzapgādes sistēmas remontam

03.600.2353

1 880

Centralizāti pasākumi

Līdzekļu pārdale no caurlaižu aparātu rezerves daļu iegādes izdevumiem līdz Ls 150

03.600.5239

1 880

Centralizāti pasākumi

Rezerves daļu iegādei virs Ls 150 caurlaižu aparātu remontam

09.210.5250

307 703

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk. sporta zāles būvniecība) (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Ņemot vērā nepieciešamību koriģēt tehnisko projektu, būvdarbu uzsākšana plānota 2012.gada beigās/2013.gada sākumā

09.100.5240

300 000

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Bērnudārza celtniecība un inženiertīklu ierīkošana Tukuma ielā 9, Ķemeri (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļi nepieciešami avansa apmaksai un līdz 2012.gada beigām veikto būvdarbu apmaksai

09.210.2241

3 703

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Vakara vidusskolas remonts (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Priekštelpas remontam cokola stāvā un grīdas seguma nomaiņai ēkas 3.stāvā

03.600.5250

4 000

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums; aktivitāte: Vaivaru caurlaižu posteņa jumta remonts (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Remonta izdevumiem

04.510.5250

3 660

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Tallinas, Satiksmes un Artilērijas ielu rekonstrukcija (3. un 6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Ņemot vērā neatrisinātos zemes īpašuma jautājumus, gala norēķins par tehniskā projekta izstrādi 2012.gadā netiks veikts

04.510.5240

6 435

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Jaunu ielu izbūve (3. un 6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pec 2012.gadā plānoto darbu paveikšanas

04.510.2246

7 000

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti Aktivitāte: Asfalta seguma remonts iekškvartālos (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļi nepieciešami celiņu atjaunošanai rotaļlaukumos, kas atrodas iekšpagalmos Tērbaltas ielā 38 un zemesgabalā starp Skolas ielu 57a un 61a

04.510.2246

2 000

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti;
aktivitāte: Barjeru remonts (3. un 6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija

04.510.5240

50

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti;
aktivitāte: Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā (3. un 6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pēc luksoforu objektu izbūves Dubultu, Strēlnieku pr. un Skolas ielā

04.510.2239

6 165

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti;
aktivitāte: Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo ielu un ceļu sarakstu un shēmu izstrāde (3. un 6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas un līguma noslēgšanas

06.600.5240

38 000

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts; aktivitāte: Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā 30 būve (mākslas un mūzikas skola, centrālās bibliotēkas ēka), (projektēšana) (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums ņemot vērā to, ka esošais projektēšanas līgums tiks pārtraukts un tiks veikts jauns iepirkums. 2012.gadā līdzekļi būs nepieciešami tikai avansa apmaksai

08.100.2244

882

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti;

aktivitāte: Slokas sporta kompleksa stadiona skrejceļa sintētiskā seguma remonts (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums pēc plānoto remontdarbu pabeigšanas

08.220.5240

8 376

Programma: Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā un celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti;

aktivitāte: Jūrmalas Motormuzeja projektēšana (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

2012.g. nav iespējams uzsākt tehniskā projekta izstrādi, jo nav pieņemts Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns

10.700.5250

6 300

Programma: Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe

aktivitāte: Pašvaldības iestādes "Sprīdītis" ēkas Sēravotu ielā 9 rekonstrukcija (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pēc tehniskā projekta izstrādes iepirkuma veikšanas

04.510.5250

64 868

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti

Aktivitāte: Ielu asfalta seguma kapitālais remonts (3. un 6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļi nepieciešami ielu asfaltēšanai 2012.gada sezonā (t.sk. Avotu ielas remontam)

LV57PARX0002484572002

01.110.2279

999

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no pārējo pakalpojumu izdevumiem

01.110.5234

999

Iestādes uzturēšana

Fotogrāfiju iegādei CD diskā

LV84PARX0002484572001

08.300.5234

5 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Sadarbībai ar nacionālo TV, radio, presi (15.pielikums 2012.g.26.I SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija

08.300.2390

2 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas (15.pielikums 2012.g.26.I SN Nr.4 );

Skolas piederumu un saldumu iegādei bērniem no trūcīgām ģimenēm labdarības akcijas laikā

08.300.2239

3 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi (15.pielikums 2012.g.26.I SN Nr.4 ).

Informācijas/reklāmas ievietošanai laikrakstos, žurnālos un televīzijā

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

1 311

1 311

03.110.2122

313

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no ārvalstu komandējumu izdevumiem

03.110.2352

313

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus samniecības materiālu iegādei, jo iestādē palielināts darbinieku skaits, kā arī nodotas apsaimniekošanā glābšanas stacijas

03.110.2214

236

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no mobilo telefonu izdevumiem

03.110.2222

611

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem pēc septiņu mēnešu izpildes rezultātiem

03.110.2242

847

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus operatīvā un glābšanas dienesta transportlīdzekļu ekspluatācijas remontu un uzturēšanas izdevumiem

03.110.2252

151

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Informācijas sistēmas licenču nomas plānotie izdevumi netiks izmantoti

03.110.2311

151

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus biroja preču, informācijas pārraides, apstrādes iekārtu materiālu iegādes izdevumiem

Ķemeru vidusskola

50

50

09.210.2269

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Pēc projekta realizācijas, līdzekļu ekonomija tualešu nomas izdevumiem

09.210.2312

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus jaunu krēslu iegādei datorklasē

Jūrmalas Kultūras centrs

650

650

08.230.1221

150

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām

08.230.1228

150

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Apbedīšanas pabalsta samaksai

08.620.2232

500

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums tulka pakalpojumiem

08.620.1150

500

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Papildus viesmākslinieku autoratlīdzības samaksai

Jūrmalas Alternatīvā skola

729

729

09.210.5121

729

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas (datorprogrammu iegāde)

09.210.2312

129

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Monitoru un printeru iegādei

09.210.5238

600

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Multimedija projektora komplekta iegādei2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.29

(protokols Nr.13, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2021.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

908

908

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

908

908

09.210.2221

908

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.2312

908

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Tā kā 1.klase tiks iekārtota bijušajā atpūtas telpā un informātikas kabinets tiks veidots kā mācību kabinets, papildus mēbeļu iegādei: 8 plaukti (3*212, 5*214), 3 biroja skapji (3*216), 2 galdi ar nodalījumu procesoriem un izvelkamo klaviatūras plauktu (2*93) ; 4 krēsli (3*84, 1*89)3 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.29

(protokols Nr.13, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2021.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

150

150

Jūrmalas Alternatīvā skola

150

150

09.210.1119

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no mēnešalgas izdevumiem

09.210.1221

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Darba nespējas lapu izmaksām4 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.29

(protokols Nr.13, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

24 166

24 166

Jūrmalas pilsētas dome

18 004

18 004

LV84PARX0002484572001

09.210.5250

1 210

Programma "Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Mežmalas vidusskolas energoefektivitātes uzlabošana" (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija pēc 2012.gadā plānoto būvdarbu iepirkumu veikšanas

09.510.5250

1 210

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, kapitālais un kārtējais remonts", aktivitāte "Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas energoefektivitātes uzlabošana" (6.pielikums 26.01.2012. SN Nr.4 )

Ēkas energoaudita veikšanai

LV84PARX0002484572001

05.100.2244

1 441

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana (12.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija

05.100.5240

2 641

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Inženiertīklu izbūve uz stacionāriem tualešu konteineriem (12.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Sabiedriskās tualetes konteinera novietnes pamatnes un inženiertīklu izbūvei Edinburgas prospektā pie Dzintaru stacijas

05.100.2244

1 200

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru apsaimniekošana (12.pielikums 2012.g. 26.I SN nr.4)

Līdzekļu ekonomija, jo tualetes tika atvērtas vēlāk nekā plānots

06.600.2279

198

Programma: Pilsētas svētku noformējums; aktivitāte: Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža (12.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Līdzekļu ekonomija

06.600.2390

198

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Balvu iegāde konkursa "Jūrmalas sakoptākais īpašums" laureātiem (12.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Ziedu un metāla plākšņu iegādei laureātu apbalvošanai

LV77TREL9802008020000

09.210.1210

30

Projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Saskaņā ar 2012.gada jūnija vienošanos par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta vadības grupas atalgojuma izmaksu segšanai jūlija - septembra mēnešos un papildus vienošanās pie darba līgumiem, kas 2012.gada jūlijā noslēgtas starp Jūrmalas pilsētas domi un A.Nikolaisoni, I.Kundziņu, V.Ļaudamu un H.Avdejevu, laika posmā no 2012.gada jūlija līdz septembrim tiks veiktas piemaksas, izmaksas kopsumma Ls 2032.01. A.Nikolaisone ir pensionāre un kurai tiek piemērota samazināta VSAOI likme 20,80%

09.210.1147

30

Projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Piemaksu pie darba algas izmaksu segšanai 2012.gada jūlija, augusta un septembra mēnešos

LV84PARX0002484572001

08.290.2279

4 750

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; aktivitāte: Tematiskās izstādes "Jūrmalas vēsturiskie interjeri" sagatavošana, uzstādīšana, demontāža (14.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Līdzekļu pārdale, jo nav iespējams savlaicīgi veikt izstādei paredzētos sagatavošanas darbus

08.290.2279

2 930

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; aktivitāte: Vēsturisko karšu par Jūrmalu apzināšana un iegūtā materiāla apkopošana (14.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Aktivitātes īstenošanai

08.290.5110

1 820

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; aktivitāte: Jūrmalas vēsturisko karšu digitālo versiju iegāde (14.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Aktivitātes īstenošanai

05.100.2244

9 000

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Inženiertīklu izbūve uz stacionāriem tualešu konteineriem (12.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

05.100.5240

9 000

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Inženiertīklu izbūve uz stacionāriem tualešu konteineriem (12.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

LV14TREL9802008019000

09.210.5238

175

Projekts "Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Publisko iepirkumu ID Nr.-JPD 2012/70 ERAF un Nr.-JPD 2012/71 ERAF rezultātā tiks iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti, kuru vienības cena ar PVN ir mazāka par LVL 150.00, tādēļ grāmatvedības uzskaitē tie tiek klasificēti kā mācību līdzekļi, datorprogrammas un inventārs

09.210.5121

175

Projekts "Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Līdzekļu pārdale datorprogrammu iegādei

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

3 000

3 000

07.620.2275

3 000

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Līdzekļu pārdale pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

07.620.1119

1 319

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Darba samaksa projekta vadītājam, grupas dalībniekiem, grāmatvedim, fiziskās kultūras speciālistam

07.620.1150

320

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Darba samaksa vingrošanas trenerim

07.620.1210

395

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

VSAOI

07.620.2311

32

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Kancelejas preču iegādei

07.620.2390

283

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Prezentācijas pasākumu nodrošināšanas preces

07.620.2352

373

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Saimniecības preču iegādei, t.sk. pretslīdes paklāji mērķa grupas drošības nodrošināšanai un ūdens dezinfekcijas un pH līmeņa noteikšanas preces

07.620.2312

265

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Inventāra iegādei (skapji un fēni)

07.620.2259

13

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Printera tonera uzpildei

P.i.i. "Zvaniņš"

300

300

09.100.1119

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija darba algas izdevumos darbinieku slimības dēļ

09.100.1147

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksām par papildus darbu

P.i.i. "Pienenīte"

18

18

09.100.2244

18

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no telpu uzturēšanas izdevumiem

09.100.2513

18

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai (Jūrmalas pilsētas domes 11.07.2012. vēstule Nr. 1.1-39/884-K)

Jūrmalas Kultūras centrs

2 479

2 479

08.620.1150

135

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jomas ielas svētki'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums autoratlīdzības izmaksai

08.620.2269

18

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jomas ielas svētki'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Papildus BIO tualešu nomai

08.620.2390

150

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jomas ielas svētki'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.2279

1 037

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jomas ielas svētki'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Medicīniskās palīdzības nodrošinājums pasākumā; viesmākslinieku apmaksai

08.620.2262

911

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Transporta nomas izmaksu samazinājums sakarā ar izmaiņām koru un deju kolektīvu koncertskatu programmā

08.620.1150

52

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums 'Jūras svētki Mellužu estrādē'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums viesmākslinieku atalgojumam

08.620.2269

89

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums 'Jūras svētki Mellužu estrādē'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Papildus BIO tualetes un kinofilmu nomas izdevumiem

08.620.1150

250

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi'''' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums viesmākslinieku autoratlīdzībai

08.620.2264

354

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi'''' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Papildus aprīkojuma nomai

08.620.1150

981

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Jūrmalas teātra iestudējumi''- jauniestudējums ''Paradīze'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Izdevumu samazinājums autoratlīdzības izmaksai

08.620.2279

981

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Jūrmalas teātra iestudējumi''- jauniestudējums ''Paradīze'' (21.pielikums 2012.g. 26.I SN Nr.4 )

Mūzikas ierakstu studijas pakalpojumiem

Labklājības pārvalde

365

365

10.910.5231

365

Iestādes uzturēšana

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

10.910.5131

365

Iestādes uzturēšana

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana


5 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.29

(protokols Nr.13, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

775

775

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

775

775

09.210.2244

775

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no ēku uzturēšanas izdevu miem

09.210.2322

775

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus degvielas izdevumu parāda segšanai, saskaņā ar rīkojuma Nr.1.1-14/321 (26.07.2012.) 1.punktu6 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.29

(protokols Nr.13, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

6 000

6 000

Jūrmalas pilsētas dome

6 000

6 000

03.600.2279

6 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras (caurlaižu aparātu inkasācija)

03.600.2311

5 000

Iestādes uzturēšana

Vienreizējo čeku iegādei

03.600.2243

1 000

Iestādes uzturēšana

Līgumsaistību izpildei līdz 2012.gada beigām (naudas maiņas un caurlaižu aparātu remonts)


Lejupielāde: DOC un PDF