Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 32

protokols Nr. 14, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 257 395 (klasifikācijas kods 1.1.1.2.).

2. Novirzīt 2012.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 257 395, t.sk.,

2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 23 457, t.sk.,:

2.1.1. programmas „Atpūtu un sportu veicinoši pasākumi” aktivitātei „Kāpņu atjaunošana izejās uz jūru” Ls 13 552 (klasifikācijas kods 08.100.5250), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.2. saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” aktivitātei „Publisko attiecību kampaņas” konkursa „Jaunais vilnis” līdzfinansēšanai Ls 9 525 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 15.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.3. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts V.Krauksta dalībai Eiropas čempionātā” līdzfinansēšanai Ls 380 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2. Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas un kultūras pasākumi” aktivitātei „Festivāls „Live Fest”” līdzfinansēšanai Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai komandējuma izdevumu segšanai uz ENIRDELM starptautisko konferenci 2012 „Skolu vadītāji kā pārmaiņu aģenti šodien un ar skatījumu nākotnē” Turcijā no 2012.gada 25.septembra līdz 3012.gada 30.septembrim Ls 500, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 44;

09.210.2122 Ls 456.

2.4. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai smilšu kastes iegādei Ls 547 (klasifikācijas kods 09.210.5239);

2.5. pašvaldības izglītības iestādēm Ls 229 891 saskaņā ar 4.pielikumu.

3. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos no citiem ieņēmumiem par Ls 15 275, t.sk.:

3.1. Jūrmalas pilsētas domei ieņēmumus par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem par Ls 5 000 (klasifikācijas kods 21.3.7.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei pievienotās vērtības nodokļa nomaksai Ls 5 000 (klasifikācijas kods 01.110.2512);

3.2. Jūrmalas pilsētas speciālajai internātpamatskolai par Ls 3 881, t.sk.:

3.2.1. ieņēmumus no vecāku maksām par Ls 2 436 (klasifikācijas kods 21.3.9.9);

3.2.2. ieņēmumus par telpu nomu par Ls 1 445 (klasifikācijas kods 21.3.8.1),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas speciālajai internātpamatskolai uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 3 881, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2242 Ls 307;

09.210.2249 Ls 150;

09.210.2311 Ls 100;

09.210.2352 Ls 120;

09.210.2355 Ls 40;

09.210.2361 Ls 528;

09.210.2362 Ls 200;

09.210.2363 Ls 2 436.

3.3. Pumpuru vidusskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 6394 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Pumpuru vidusskolai žalūziju iegādei un elektroenerģijas izdevumiem Ls 6 394, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2223 Ls 3 496;

09.210.2312 Ls 2 898.

4. Samazināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu Jūrmalas mūzikas vidusskolai uz 2013.gada 1.janvāri par Ls 376, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 376, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2122 Ls -24;

09.510.2214 Ls 250;

09.510.2351 Ls 150.

5. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā budžeta izpildītājiem pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 12.,13. un 18.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

6. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1.punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/336 par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 4 516 apmērā, t.sk.:”.

6.1. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Glābšanas dienestu darbības nodrošināšana” aktivitātei „Ugunsdzēsēju automašīnas novietnes bedres izrakšana” Ls 2 741 (klasifikācijas kods 03.200.2241), attiecīgi papildinot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

6.2. Labklājības pārvaldei starptautiskā Romu Humanitārā Fonda programmas – izplatīt humanitāro palīdzību – realizācijas laikā noliktavas telpu un transporta nomai humānās pārtikas produktu kravas uzglabāšanai un nogādāšanai Jūrmalā Ls 780, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.910.2261 Ls 500;

10.910.2262 Ls 280.

6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai jauna motorollera iegādei Ls 995 (klasifikācijas kods 03.110.5231).

7. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/332 veiktos budžeta grozījumus Labklājības pārvaldei pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.910.1119 Ls -2 400;

10.910.1147 Ls 2 400.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.32

(protokols Nr.14, 2.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

22 714

22 714

Jūrmalas pilsētas dome

21 021

21 021

LV84PARX0002484572001

06.600.2279

14 000

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Īpašumu apdrošināšana (13.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.900.5212

14 000

Programma: Nekustamā īpašuma iegāde; aktivitāte: Īpašumu iegāde (13.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30 iegādei

01.110.2232

1 100

Funkcionālais audits

Līdzekļu ekonomija

08.100.2244

1 310

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši pasākumi; aktivitāte: Strūklakas remonts Turaidas ielā pie koncertzāles (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Strūklakas apsaimniekošanai Turaidas ielā pie koncertzāles līdz gada beigām

08.100.5240

994

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši pasākumi; aktivitāte: Betona plākšņu izvietošana izejās uz jūru, lai nodrošinātu cilvēku ar kustības traucējumiem nokļūšanu pludmalē (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

05.100.2244

130

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Konteinertipa sanitārā mezgla noma un apsaimniekošana Vaivaru policijas postenī (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Vaivaru policijas posteņa tualetes nomai un apsaimniekošanai līdz gada beigām

05.100.2244

130

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Divu stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana Jomas ielā (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2243

316

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši pasākumi; aktivitāte: Strūklaku remonts (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

LV57PARX0002484572002

06.600.2243

50

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

06.600.2353

50

Iestādes uzturēšana

Remontmateriāliem

06.600.5239

100

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

06.600.2279

100

Iestādes uzturēšana

Administratīvo aktu apmaksai

01.110.2111

300

Iestādes uzturēšana

Iekšzemes komandējumu izdevumiem un pieredzes apmaiņas braucieniem līdz gada beigām

01.110.2112

800

Iestādes uzturēšana

LV84PARX0002484572001

06.600.2244

70

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana ; aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana (13.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.900.2279

70

Programma: Nekustamā īpašuma iegāde ; aktivitāte: Izsoļu reģistrācijas maksa (13.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Izsoles reģistrācijas un skatītāju maksai nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30 iegādei

04.730.2312

115

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi ; aktivitāte: Tūrisma stenda noformējuma tūrisma izstādēs (Krāsainā drukātā līmplēve u.c.) +Latvijas izstādes stends (18.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2390

115

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi ; aktivitāte: Tūrisma stenda noformējuma tūrisma izstādēs (Krāsainā drukātā līmplēve u.c.) +Latvijas izstādes stends (18.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Stikla vitrīnu iegādei

LV91TREL9802009031000

04.730.2311

580

ERAF projekts "Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos"

Līdzekļu pārdale saskaņā ar JPD 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.424 "Grozījumi 2011.gada 29.septembra Jūmalas pilsētas domes lēmumā Nr.417 "Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursā""

04.730.2122

280

ERAF projekts "Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos"

Projektā paredzēto aktivitāšu un racionālas finanšu vadības nodrošināšanai - papildus pārējo komandējumu izdevumiem

04.730.2322

300

Projektā paredzēto aktivitāšu un racionālas finanšu vadības nodrošināšanai - papildus degvielas izdevumiem

LV77TREL9802008020000

09.210.1147

1

ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Pamatojoties uz saņemto 2012.gada 17.augusta Vienošanos par apmācību, stipendiju un pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanas izmaksu segšanai piešķirtā finansējuma atlikuma novirzi biroja un kancelejas preču iegādes izmaksu segšanai

09.210.2311

3 566

ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Kancelejas un biroja preču iegādei

09.210.1150

180

09.210.1210

43

09.210.2231

1

09.210.2279

2 341

09.210.7246

1 000

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

580

580

08.210.1119

450

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Darba algas ekonomija darbinieku slimības gadījumā

08.210.1150

450

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata - samaksai par iestādes dokumentu no 1991.-2009.gadam arhivēšanu

08.210.2247

130

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no KASKO iegādes izdevumiem (termiņš 2013.gada marts)

08.210.2242

130

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Transportlīdzekļa Opel Zafira GG 7646 ritošās daļas remonta izdevumiem un detaļas (gultņa) iegādei

Sākumskola "Taurenītis"

1 113

1 113

09.210.2312

1 113

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2341

90

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Pirmā palīdzības aptieciņu komplektēšanai

09.210.2242

400

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Automašinas remontam pirms ikgadējās tehniskās apskates

09.210.2351

400

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Remontmateriāliem

09.210.2370

223

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Mācību līdzekļiem2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.32

(protokols Nr.14, 2.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 929

1 929

Jūrmalas pilsētas dome

1 020

1 020

LV81PARX0002484577002

03.600.2312

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

03.600.2353

1 000

Iestādes uzturēšana

Caurlaižu aparātu rezerves daļām

01.110.2352

20

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

01.110.2351

20

Iestādes uzturēšana

Remontmateriāliem

Jūrmalas sporta skola

261

261

09.510.2351

261

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2353

261

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Ventilācijas sistēmas elektromotora rezerves daļām

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

648

648

09.210.2221

648

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2312

648

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Žalūziju iegādei aktu zāles logiem3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.32

(protokols Nr.14, 2.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

300

300

Sākumskola "Taurenītis"

300

300

09.210.1119

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Slimības lapu apmaksai4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.32

(protokols Nr.14, 2.punkts)

Līdzekļu sadalījums pašvaldības izglītības iestādēm ēdināšanas izdevumiem un materiālās bāzes uzlabošanai (Ls)

Iestādes nosaukums

VKK/EKK

Summa (Ls)

VKK/EKK

Summa (Ls)

VKK/EKK

Summa (Ls)

VKK/EKK

Summa (Ls)

VKK/EKK

Summa (Ls)

3.-6.kl. skolēnu brīvpusdienām

5-6 gadīgo bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai

Materiālās bāzes uzlabošanai

Alternatīvā skola

09.600.2363

4 529

09.600.2363

3 321

09.210.2370

580

09.210.5239

1 000

Jaundubultu vidusskola

09.600.2363

5 032

09.210.2311

747

09.210.2312

210

09.210.5238

1 173

Kauguru vidusskola

09.600.2363

13 964

09.600.2363

6 642

09.210.2311

2 578

09.210.2312

240

09.210.5239

3 982

Lielupes vidusskola

09.600.2363

3 774

09.600.2363

4 730

09.210.2311

585

09.210.5239

1 605

Mežmalas vidusskola

09.600.2363

11 637

09.600.2363

4 428

09.210.2311

1 300

09.210.5239

3 100

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.2311

355

09.210.2312

65

09.210.5238

3 000

Sākumskola "Atvase"

09.600.2363

12 706

09.210.2311

1 022

09.210.2370

713

09.210.5239

1 865

Ķemeru vidusskola

09.600.2363

2 642

09.210.2311

205

09.210.5239

1 065

Majoru vidusskola

09.600.2363

10 819

09.600.2363

1 308

09.210.2311

1 283

09.210.5238

1 312

09.210.5239

1 605

Pumpuru vidusskola

09.600.2363

9 058

09.600.2363

3 120

09.210.2311

460

09.210.2370

350

09.210.5239

4 100

Sākumskola "Ābelīte"

09.600.2363

2 705

09.600.2363

7 447

09.210.2311

272

09.210.5239

708

Sākumskola"Taurenītis"

09.600.2363

4 969

09.600.2363

5 661

09.210.2311

160

09.210.5238

424

09.210.5239

726

Slokas pamatskola

09.600.2363

10 882

09.210.2311

325

09.210.5239

3 075

Vakara vidusskola

09.210.2311

1 060

09.210.5239

2 370

Vaivaru pamatskola

09.600.2363

3 774

09.600.2363

1 812

09.210.2311

170

09.210.5238

830

09.210.5239

300

P.i.i. "Namiņš"

09.600.2363

09.600.2363

1 849

P.i.i. "Pienenīte"

09.600.2363

09.600.2363

2 919

P.i.i. "Katrīna"

09.600.2363

09.600.2363

3 019

P.i.i. "Mārīte"

09.600.2363

09.600.2363

10 668

P.i.i. "Saulīte"

09.600.2363

09.600.2363

6 699

P.i.i. "Bitīte"

09.600.2363

09.600.2363

5 233

P.i.i. "Lācītis"

09.600.2363

09.600.2363

6 642

P.i.i. "Madara"

09.600.2363

09.600.2363

7 749

P.i.i. Zvaniņš"

09.600.2363

09.600.2363

5 233

Kopā

96 491

88 480

10 522

4 724

29 674

Pavisam kopā

229 891


Lejupielāde: DOC un PDF