Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 36

protokols Nr. 16, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu

1. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ilgtermiņa aizņēmumiem par Ls 1 626 454 (klasifikācijas kods F40220020), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 1 626 454, t.sk.,:

1.1. Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju muzejs Z.Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā Ls 203 322 (klasifikācijas kods 08.220.5250);

1.2. Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā Ls 722 964 ( klasifikācijas kods 08.240.5250);

1.3. Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā Ls 700 168 (klasifikācijas kods 09.100.5240).

2. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā:

2.1. budžeta izpildītājiem pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3. pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 7., 9., 12., 16., 20. un 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Procentu maksājumi Valsts kasei” par Ls 94 250 (klasifikācijas kods 01.720.4311), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 94 250, t.sk.,:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 73 199, t.sk.,:

2.2.1.1. „Programmai „Sporta pasākumi” Ls 10 407, t.sk., pa aktivitātēm:

2.2.1.1.1. „Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem” Ls 6 666 (klasifikācijas kods 08.100.6422), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.1.2. „Sporta klubs „Neguss”” inventāra iegādei Ls 506, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2312 Ls 66;

08.100.5239 Ls 250;

08.100.2361 Ls 190;

2.2.1.1.3. „Atbalsts hokejistam Jānim Liepam” līdzfinansējumam Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279);

2.2.1.1.4. „Atbalsts šahistam Aleksandram Migunovam” līdzfinansējumam Ls 235 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.2. nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanai Ls 22 602, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1150 Ls 9 210;

04.900.1210 Ls 2 219;

04.900.2219 Ls 1 600;

04.900.2311 Ls 910;

04.900.2312 Ls 600;

04.900.5121 Ls 987;

04.900.5238 Ls 3 230;

04.900.5239 Ls 3 846;

2.2.1.3. servera, projektora, 30 datorkomplektu iegādei un programmatūru nodrošināšanai Ls 37 270, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.2252 Ls 7 270;

04.900.2312 Ls 2 660;

04.900.5238 Ls 21 340;

04.900.5121 Ls 6 000;

2.2.1.4. programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” aktivitātei „Jūrmala kā Raiņa un Aspazijas pilsēta” Ls 2 920 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 15. pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.2. Jūrmalas Kultūras centram programmai „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” Ls 2 045, t.sk., pa aktivitātēm:

2.2.2.1. „Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos un izstādēs” A.S.K. dalībai konkursā „Little Miss World 2012” Turcijā Ls 1 340 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

2.2.2.2. „Topošo kultūras darbinieku papildus studiju izdevumu segšanai” M.B. studijām Trosingenas mūzikas augstskolā, Vācijā” Ls 705 (klasifikācijas kods 08.620.6423), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēku apvienībai 8 datorkomplektu iegādei

Ls 5 256, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2312 Ls 760;

08.210.5238 Ls 3 600;

08.210.5121 Ls 896;

2.2.4. Labklājības pārvaldei 4 datorkomplektu iegādei Ls 2 908, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.910.2312 Ls 380;

10.910.5238 Ls 1 800;

10.910.5121 Ls 728;

2.2.5. Jūrmalas pilsētas muzejam 7 datorkomplektu iegādei Ls 5 089, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2312 Ls 665;

08.220.5238 Ls 3 150;

08.220.5121 Ls 1 274;

2.2.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai 5 datorkomplektu iegādei Ls 3 635, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2312 Ls 475;

03.110.5238 Ls 2 250;

03.110.5121 Ls 910;

2.2.7. Jūrmalas vakara vidusskolai datortīkla iegādei Ls 170 (klasifikācijas kods 09.210.5238);

2.2.8. Jūrmalas Kauguru vidusskolai datortīkla iegādei Ls 220, t.sk., pa klasifikācijas kodiem;

09.210.2312 Ls 50;

09.210.5238 Ls 170;

2.2.9. Jūrmalas mākslas skolai 6 datorprogrammu iegādei Ls 1 034 (klasifikācijas kods 09.510.5121);

2.2.10. Ķemeru vidusskolai par vadītājas pienākumu pildīšanu P.i.i. „Pienenīte” Ls 694, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1147 Ls 559;

09.210.1210 Ls 135.

3. Palielināt 2012.gadā pašvaldību ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 80 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” īstenošanai Ls 80, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1119 Ls -169;

04.900.1210 Ls -41;

04.900.2311 Ls -6;

04.900.5110 Ls -1 700;

04.900.2111 Ls 48;

04.900.2112 Ls 170;

04.900.2231 Ls 78;

04.900.2239 Ls 1 700.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis
1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.36

(protokols Nr.16, 6.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

70 638

70 638

Jūrmalas pilsētas dome

46 100

46 100

LV57PARX0002484572002

04.900.2212

600

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums no interneta pakalpojuma izdevumiem

04.900.2311

2 700

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums no toneru un kārtridžu iegādes izdevumiem

04.900.2355

3 300

Iestādes uzturēšana

Datortehnikas piederumu un remonta materiālu iegādes izdevumiem

LV84PARX0002484572001

08.100.2244

473

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.2312

473

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Koka laipu izgatavošanai

06.600.5240

2 250

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Sporta laukumu izbūvei dzīvojamo māju iekšpagalmos (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas

06.600.5240

2 250

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Sintētiskā seguma izbūve bērnu rotaļu laukumiem, atbilstoši NE 1177 prasībām (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Sintētiskā seguma izbūvei rotaļu laukumos

09.210.5250

4 296

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk. sporta zāles būvniecība) (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Ņemot vērā nepieciešamību koriģēt tehnisko projektu, būvdarbi tiks uzsākti 2012.gada beigās un 2013.gada sākumā

09.210.5250

806

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jaundubultu vidusskolas remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Jaundubultu vidusskolas sporta zāles apdares darbiem

09.210.5250

590

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Slokas pamatskolas remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Slokas pamatskolas tehnoloģiju kabinetā esošā serverskapja norobežošanai un skaņas izolācijas nodrošināšanai

09.210.2241

2

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Sākumskolas "Taurenītis" kārtējais remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija saskaņā ar noslēgto līgumu

09.210.5250

2

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Sākumskolas "Taurenītis" (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Papildus sniega barjeras uzstādīšanai

06.600.5240

1 165

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts; Aktivitāte: Pilsētas apgaismošanas tīkla rekonstrukcija un izbūve (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale, ņemot vērā sagatavotās tāmes

06.600.5250

1 165

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts; Aktivitāte: Pilsētas apgaismošanas tīkla rekonstrukcija un izbūve (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Apgaismojuma tīklu rekonstrukcijai

08.100.5239

1 100

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Slokas sporta kompleksa būvniecība (hokeja halles un multihalles projekta pārskaņošana) (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums pēc tablo uzstādīšanas

08.230.5250

750

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Brīvdabas muzeja apgaismojuma tehniskā projekta izstrādei

06.600.2244

350

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts; Aktivitāte: Sēravota "Ķirzaciņa" norobežojošo barjeru atjaunošana (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Nozagto barjeru atjaunošanai

09.210.5250

1 900

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Pumpuru vidusskolas ēkas remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Stundu pārtraukumu izziņošanas sistēmas un ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas sistēmas vienotas darbības nodrošināšanai visās skolas ēkas daļās

09.100.5250

1 000

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Evakuācijas trepju uzstādīšana (projektēšana) P.i.i. "Saulīte" (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Evakuācijas trepju projektēšanai

09.510.2352

1

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, 02.06.2012 (9.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās

09.510.2390

16

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Vides pētnieku konkurss 8.klasēm, 26.09.2012 (9.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Balvām un pārējo preču iegādei

09.510.1150

5

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, 02.06.2012 (9.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās

09.510.2390

10

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, 02.06.2012 (9.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās

08.100.2390

300

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: "Jūrmalas kauss 2012" starptautiskais karatē čempionāts (16.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.2264

300

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: "Jūrmalas kauss 2012" starptautiskais karatē čempionāts (16.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Elektroniskā tablo īres apmaksai

01.320.2390

688

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas investīciju un nekustamo īpašumu attīstības ceļveža sagatavošana un izdošana (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

04.510.5250

688

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Sugu un biotopu eksperta atzinuma apmaksai

LV57PARX0002484572002

04.900.1147

3 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums

04.900.1142

3 500

Iestādes uzturēšana

Virsstundu apmaksai (Nodokļu nodaļai, no augusta - 15.novembrim)

04.430.1119

310

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums

04.430.1142

310

Iestādes uzturēšana

Virsstundu apmaksai (Būvniecības nodaļai, no septembra - decembrim)

LV84PARX0002484572001

01.320.2239

76

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

01.320.2279

76

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Dalības maksa konkursā "Eiropas gada pašvaldība 2012" (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Dalības maksai

01.320.2122

76

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi) (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

01.320.2111

16

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi) (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Iekšzemes komandējumu dienas naudai

01.320.2112

60

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi) (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Iekšzemes komandējumu pārējo komandējuma izdevumiem

Pumpuru vidusskola

6 450

6 450

09.210.2239

63

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija dzeramā ūdens izdevumiem, jo vēlu noslēdzās iepirkuma procedūra

09.210.2214

63

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus mobilā telefona izdevumiem 2 mēneši x 4 pieslēgumi x Ls 7.85, jo pagājušais mācību gads sakarā ar remontdarbiem noritēja 2 ēkās un izdevumi palielinājās

09.210.2224

135

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par atkritumu izvešanu, jo vasaras mēnešos bija mazāks patēriņš

09.210.2361

135

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Mīkstā inventāra iegādei: spilveni 30gb. x Ls 2; frotē dvieļi 30gb. x Ls 2.50

09.210.2222

632

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija ūdens izdevumiem, jo skolā tika veikti renovācijas darbi

09.210.2352

182

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Saimniecības materiālu iegādei: tualetes papīrs 6 iepak. x Ls 13.50, roku salvetes 6 iepak. x Ls 16.80

09.210.2312

450

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Garderobes numuriņu iegādei: 500 gb. x Ls 0.87

09.210.2221

1 520

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Paredzema līdzekļu ekonomija, jo skolas renovācijas rezultātā skola ir nosiltināta

09.210.5232

1 520

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Speciālas grīdas uzkopšanas iekārtas iegādei, jo renovētā sporta zāle ir ļoti plaša un ieklāts jauns grīdas segums. Galīgā cena tiks noteikta iepirkuma procedūrā

09.210.5239

4 100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Nekorekti ieplānoti līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei

09.210.5238

4 100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Biroja tehnikas iegādei: 2 dokumentu kameras; 7 projektori

Majoru vidusskola

362

362

09.210.5238

362

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no datortehnikas iegādes izdevumiem

09.210.5121

362

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Datorprogrammu un licenču izdevumiem

Jūrmalas mākslas skola

547

547

09.510.2222

400

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.510.2223

400

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem - mākslas skolas un pulciņu keramisko darbu apdedzināšanas darbiem

09.510.5238

147

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc datoru iegādes

09.510.5121

147

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Zīmēšanas programmas iegādei

Jūrmalas Kultūras centrs

6 915

6 915

08.230.2249

100

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Samazinājums pārējiem remontdarbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem - Izdevumu samazinājums ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumiem

08.230.2243

100

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Izdevumu palielinājums inventāra remontam (auduma maiņa teātra skatītāju zāles krēsliem (110 gab.)

08.230.2279

550

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Samazinājums pārējiem pakalpojumiem - Izdevumu samazinājums teātra fasādes gaismas renovēšanai

08.230.2390

550

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Izdevumu palielinājums pārējiem materiāliem - mēbeļu auduma iegāde teātra zāles krēsliem (110 gab.)

08.620.2264

100

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas 2012.gadā (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums aparatūras nomai

08.620.1150

237

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas 2012.gadā (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums autoratlīdzībām

08.620.2279

650

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (pieaicināto mākslinieku, priekšnesumu apmaksa)

08.620.2269

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas 2012.gadā (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumi tematisku filmu nomai

08.620.2390

453

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas 2012.gadā (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums pārējiem materiāliem (izstādes, koncertu noformējums, materiāli radošām darbnīcām)

08.620.2279

981

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra jauniestudējumi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (skaņu ierakstu studijas pakalpojumi)- pakalpojuma gala produkts (disks ar dziesmu ierakstiem) tiks ņemts uzskaitē kā kapitālieguldījums

08.620.5234

981

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra jauniestudējumi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums kapitālieguldījumiem - disks ar dziesmu ierakstiem teātra jauniestudējumam.

08.620.1150

412

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2262

40

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums kravas transporta nomai

08.620.2269

15

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums BIOtualešu nomai

08.620.2279

1 345

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (viesmākslinieku apmaksa, specefektu pakalpojumi)

08.620.2264

1 812

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums aparatūras nomai (skatuve, skaņas tehnika)

08.620.2262

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums kravas transporta nomai

08.620.1150

210

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums viesmākslinieku autoratlīdzībai

08.620.2264

183

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums skaņu tehnikas nomai

08.620.2390

122

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums noformējuma materiāliem

08.620.2279

89

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums fiziskai apsardzei pasākuma laikā

08.620.1150

390

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Dzejas dienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2239

319

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Dzejas dienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums pasākuma reklāmai

08.620.2390

71

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Dzejas dienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums pasākuma noformējumu materiāliem

08.620.2322

300

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti,izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums degvielas apmaksai

08.620.1150

300

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums autoratlīdzībām

08.620.1150

200

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums autoratlīdzību izmaksai

08.620.6422

1 400

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums naudas balvu izmaksai

08.620.2231

500

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums pasākuma dalībnieku apkalpošanai (viesnīcas pakalpojumi, ēdināšana)

08.620.2219

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums pasta pakalpojumu apmaksai (informācijas, reklāmas sūtīšana)

08.620.2279

1 000

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (noformēšanas un citi pakalpojumi)

08.620.2239

43

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums reklāmas publicēšanai

08.620.2390

197

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Izdevumu palielinājums pasākuma noformējuma materiāliem

Labklājības pārvalde

8 198

8 198

10.910.1119

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbinieku ilgstošu prombūtni

10.910.1221

1 000

Iestādes uzturēšana

Slimības lapu apmaksai

10.400.1150

38

ESF projekts "Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem"

Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbinieku ilgstošu prombūtni

10.400.1221

38

ESF projekts "Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem"

Slimības lapu apmaksai

10.600.6259

7 090

Programma: Mājokļa atbalsts; aktivitāte: Vienreizējs pabalsts ekonomiskās krīzes situācijā (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Iedzīvotāju zemās aktivitātes rezultātā pabalsta apguve netiek pieprasīta plānotajā apmērā

10.400.6423

2 300

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem; aktivitāte: Pabalsts aizbildņiem (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Papildus finansējums, jo 2012.gada sākumā bija 15 šādi aizbildņi, šobrīd jau 18. JPD SN Nr.9 (26.02.2009.) paredz Ls 38 par bērnu aizbildņa pienākumu veikšanu aprūpējot divus vai vairāk bērnu

10.700.6423

2 000

Programma: Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām; aktivitāte: Pabalsts garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Papildus finansējums, jo 2012.gada sākumā bija 11 šādi aizbildņi, šobrīd jau 14. JPD SN Nr.10 (26.02.2009.) paredz Ls 50 garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim

10.700.6259

2 000

Programma: Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām; aktivitāte: Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

JPD SN Nr.7 un 8 (26.02.2009.) paredz pabalstu šim mērķim izmaksāt ģimenēm vai personai īpašos gadījumos uz sociālā darbinieka sastādītā individuālās rehabilitācijas plāna pamata, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darba nespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā veselības traucējumu, vardarbības, atkarības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā

07.620.3261

790

Programma: Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte: Zobu ekstrakcija, plaušu caurskate trūcīgiem un bezpajumtniekiem (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4)

Papildus finansējums. Piešķirtais finansējums gada sākumā bija nepietiekošs, kā arī palielinājusies nepieciešamība zobu ekstrakcij\am trūcīgām personām.

10.910.5231

70

Iestādes uzturēšana

Iepirkuma procedūras rezultātā automašīna iegādāta par mazāku summu nekā plānots

10.910.2259

70

Iestādes uzturēšana

Papildus printeru kārtridžu uzpildei

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

2 066

2 066

07.620.1150

320

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Līdzekļu pārdale

07.620.2279

397

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Projektā iesaistītais vingrošanas treneris ir pašnodarbināta persona, ar kuru noslēgts uzņēmuma līgums

07.620.1210

77

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Līdzekļu pārdale

07.620.1150

600

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Projekta vadītāja pienākumus pilda ārštata darbinieks uz darba līguma pamata ar atalgojumu Ls 200*3 (no 01.10.-31.12.)

07.620.1119

1 319

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Līdzekļu pārdale

07.620.1150

300

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Fizkultūras speciālistam ārštata darbiniekam uz darba līguma pamata atalgojums Ls 100*3 (no 01.10.-31.12.)

07.620.1147

419

Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai"

Projektā iesaistītiem 2 štata darbiniekiem saskaņā ar vienošanos pie darba līguma piemaksas apmērs 17 no mēnešalgas Ls 264.50, t.i. Ls 45*3=135*2darbin.=270 (no 01.10.-31.12.); grāmatvedim piemaksas apmērs 20% no Ls 743, t.i. Ls 149 (decembrī)

10.700.2351

150

Nakts patversme

Līdzekļu pārdale

10.700.2352

150

Nakts patversme

Sakarā ar nakts patversmes plānoto pāreju jaunās telpās, remontmateriālu izdevumi nebūs nepieciešami un tiks novirzīti saimniecības preču iegādei

10.200.1119

200

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.1147

200

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Piemaksas darbiniekiem, kas saistītas ar papildus darbu veikšanu aizvietojot aprūpētājas un apkopējas slimības laikā oktobrī un novembrī


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.36

(protokols Nr.16, 6.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

5 201

5 201

Jūrmalas pilsētas dome

4 401

4 401

01.110.2224

2 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas atkritumu izvešanas izdevumiem

01.110.2311

600

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija no kancelejas preču iegādes izdevumiem

01.110.2235

900

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija no kursu un semināru izdevumiem

01.110.2512

4 000

Iestādes uzturēšana

PVN apmaksai līdz 2012.gada beigām

03.600.2279

13

Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas caurlaižu aparātu inkasācijas izdevumiem

03.600.2311

13

Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums

Caurlaižu iegādei saskaņā ar noslēgto iepirkumu

03.600.2279

388

Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas caurlaižu aparātu inkasācijas izdevumiem

03.600.5250

388

Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums

Caurlaižu aparātu selektoru pārprogrammēšanai

Jūrmalas kultūras centrs

800

800

08.620.2262

500

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums kravas transporta nomai

08.620.2269

100

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums kinofilmu nomai

08.620.1150

600

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4)

Papildus autoratlīdzības izmaksai

08.230.2322

200

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Samazinājums degvielas izdevumiem saskaņā ar noteiktajiem limitiem

08.230.2312

200

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Papildus saimnieciskā inventāra iegādei3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.36

(protokols Nr.16, 6.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

550

550

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

550

550

09.210.1145

280

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksu izdevumiem, jo mazāk tika aizvietoti darbinieki

09.210.1221

550

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Slimību lapu apmaksai

09.210.1147

270

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no piemaksām par papildus darbu, jo mazāk tika aizvietoti tehniskie darbinieki


Lejupielāde: DOC un PDF