Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 44

protokols Nr. 19, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu""

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2012.gadā apstiprinātajā budžetā:

1.1. budžeta izpildītājiem pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3. pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 7., 9., 12., 13., 15., 16., 18., 19., 20. un 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. samazināt pamatbudžeta asignējumus pamatbudžetam par Ls 229 774, t.sk.:

1.2.1.  pamatbudžeta programmai „PVN nomaksa” par Ls 170 590 (klasifikācijas kods 01.330.2512);

1.2.2.  pamatbudžeta programmai „Procentu maksājumi Valsts kasei” par Ls 45 964, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

01.720.2283 Ls 20 212;

01.720.4311 Ls 25 752;

1.2.3.  pamatbudžeta programmai „Tiesas spriedumu izpilde” par Ls 13 220 (klasifikācijas kods 01.330.2276);

1.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 229 774:

1.3.1.  Jūrmalas pilsētas domei Ls 171 500, t.sk.:

1.3.1.1. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana) aktivitātei „Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana” Ls 160 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.2. Jūrmalas gada cilvēks titula ieguvēja naudas balvai Ls 4 000 (klasifikācijas kods 01.110.6422);

1.3.1.3. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Volejbola klubs „Jūrmala”” līdzfinansējumam Ls 1 500 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.4. programmas „Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi” aktivitātei „Līdzfinansējuma meža zemes transformācijas nodrošināšanai Vārnukrogā, koku nociršanai” Ls 3 000 (klasifikācijas kods 04.220.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.5. programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Ēku tehniskā stāvokļa novērtēšana” Ls 3 000 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2.  Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram kartinga motora iegādei Ls 580 (klasifikācijas kods 09.510.2353);

1.3.3.  Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai videokameras iegādei Ls 3 566 (klasifikācijas kods 03.110.5238);

1.3.4.  PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Ziemassvētku pasākuma rīkošanai Jūrmalas senioriem Ls 4 418, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1150 Ls 625;

10.200.1147 Ls 230;

10.200.1210 Ls 206;

10.200.2352 Ls 143;

10.200.2362 Ls 451;

10.200.2363 Ls 1 000;

10.200.2311 Ls 35;

10.200.2219 Ls 88;

10.200.2390 Ls 78;

10.200.2259 Ls 1 250;

10.200.2279 Ls 190;

10.200.2223 Ls 65;

10.200.2222 Ls 47;

10.200.2322 Ls 10;

1.3.5.  PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitāla palielināšanai - atlīdzības izmaksai un atzinuma par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1a, Jūrmalā labāko turpmākās izmantošanas veidu apmaksai Ls 10 860 (klasifikācijas kods F55010000);

1.3.6.  Vaivaru pamatskolai komandējuma izdevumiem Ls 720, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 455;

09.210.2122 Ls 265;

1.3.7.  Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” pamatkapitāla palielināšanai - 30 elektriski regulējamo funkcionālo gultu iegādei Ls 33 130 (klasifikācijas kods F55010000);

1.3.8.  Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Projekta „Pēctecība” līdzfinansējums” Ls 5 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4. samazināt asignējumus SIA „Jūrmalas gaisma” programmas „Pilsētu ielu apgaismojuma nodrošināšana” Ls 25 919 (klasifikācijas kods 06.400.3261), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pilsētas svētku noformējums” aktivitātei „Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža” Ls 25 919 (klasifikācijas kods 06.600.5239), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.5. samazināt asignējumus Jūrmalas Kultūras centram valsts budžeta transferta tāmē par Ls 210, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1119 Ls 168;

08.230.1210 Ls 42,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls 210, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 168;

09.510.1210 Ls 42.

2. Palielināt 2012.gadā pašvaldības ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par Ls 133 936 (klasifikācijas kods 18.6.2.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 133 936, t.sk.:

2.1. pašvaldības izglītības iestādēm Ls 118 624 saskaņā ar 4.pielikumu;

2.2. pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas Ls 12 691 saskaņā ar 5.pielikumu;

2.3. Vaivaru pamatskolai asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašrūpes veikšanai Ls 2 621, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 2 112;

09.210.1210 509.

3. Palielināt 2012.gadā pašvaldības ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par Ls 6 819 (klasifikācijas kods 18.6.2.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 6 819 novirzot Jūrmalas pilsētas domei programmai „Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi”, t.sk.:

3.1. aktivitātei „Braukšanas maksas atlaides un zaudējumu kompensēšana Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” Ls 776 (klasifikācijas kods 04.510.3310);

3.2. pašvaldības pamatbudžeta asignējumu atjaunošanai aktivitātei „Braukšanas maksas atlaides un zaudējumu kompensēšana Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” par Ls 6 043 (klasifikācijas kods 04.510.3320), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Samazināt 2012.gadā asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu finansējums” aktivitātei „Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai” par Ls 1 497 (klasifikācijas kods 07.620.2279), attiecīgi precizējot 19.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Sociālās aprūpes centrs” veselības aprūpes projekta „Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara samazināšanai” īstenošanai Ls1 497, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

07.620.1150 Ls 420;

07.620.1147 Ls 184;

07.620.2279 Ls 180;

07.620.1210 Ls 146;

07.620.2243 Ls 121;

07.620.2311 Ls 16;

07.620.2312 Ls 93;

07.620.2390 Ls 172;

07.620.2352 Ls 165.

5. Palielināt 2012.gadā ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) Pumpuru vidusskolai par Ls 11 807 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Pumpuru vidusskolai Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu divpusējā partnerība” ietvaros īstenošanai Ls 11 807, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 80;

09.210.2122 Ls 190;

09.210.2311 Ls 100;

09.210.2312 Ls 1 630;

Atlikums gada beigās Ls 9 807.

6. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 1 713, t.sk.:

6.1. Vaivaru pamatskolai pārējos ieņēmumus par izglītības pakalpojumiem par Ls 65 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apmaksai par degvielu Ls 65 ( klasifikācijas kods 09.210.2322);

6.2. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 300 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apmaksai par padarīto darbu vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijā Ls 300, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.400.1150 Ls 242;

10.400.1210 Ls 58;

6.3. Pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” ieņēmumus no vecāku maksām par Ls 1 348 (klasifikācijas kods 21.3.5.2), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem ēdināšanas izdevumiem Ls 1 348 (klasifikācijas kods 09.100.2363).

7. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1.punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/424 un Nr.1.1-14/427 par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 6 366 apjomā, t.sk.”:

7.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1 800, t.sk.:

7.1.1.  programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts hokejistam S.V.” Ls 900 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

7.1.2. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts hokejistam K.A. Ls 900 (klasifikācijas kods 08.100.2361), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

7.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai Ls 2 733 (klasifikācijas kods 09.210.5240), projekta „Trīsvalodu runājoša grāmata valodu un sociālo zinību apguvei” priekšfinansējuma 20% apmērā nodrošināšanai;

7.3. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai Ls 1 036, skolēnu radošo kolektīvu dalībai „Jautro un atjautīgo kluba” rajona festivālā no š.g.26.novembra līdz 29.novembrim Sanktpēterburgā, kas veltīts Starptautiskajai tolerances dienai, pamatojoties uz 2003.gada 28.martā noslēgto sadarbības līgumu starp Jūrmalas pilsētas domi un Sanktpēterburgas Admiralitātes administrāciju, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121

Ls 136;

09.210.2279

Ls 900;

7.4. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei Ls 373, komandējuma uz Briseli izdevumu segšanai no š.g.12.novembra līdz 14.novembrim, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

10.910.2121

Ls 84;

10.910.2122

Ls 289;

7.5. PA „Sociālās aprūpes centrs” Ls 424, komandējuma uz Briseli izdevumu segšanai no š.g.12.novembra līdz 14.novembrim, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2121 Ls 84;

10.200.2122 Ls 340.

8. Samazināt 2012.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri par Ls 8429, t.sk.:

8.1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” par Ls 6 950, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem ēdināšanas izdevumiem Ls 6 950 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” par Ls 1 279, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem ēdināšanas izdevumiem Ls 1 279 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.3. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai par Ls 200, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem inventāra iegādei Ls 200 (klasifikācijas kods 09.510.2312).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(protokols Nr.19, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

184 893

184 893

Jūrmalas pilsētas dome

148 628

148 628

LV84PARX0002484572001

06.600.2221

8 167

Programmma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte "Īpašumu apsaimniekošana" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.2244

8 167

Programmma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte "Īpašumu apsaimniekošana" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas izdevumu apmaksai līdz 2012.gada beigām

05.100.2244

1190

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte "Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā (parku, skvēru, meža parku, ielu zaļo zonu kopšana)" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

04.220.2244

1 190

Programma "Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi"; aktivitāte "Atvasāju nopļaušana mežos, kuros veikta ainavu kopšanas cirte" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi atvasāju nopļaušanai mežos

04.730.2239

1 000

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana, reklāmu ievietošana Latvijas un ārvalstu ziņu portalos, radio, vilcienos, lidostās, žurnālos, tv" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2231

1 000

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas reģionālo biroju vadītāju uzņemšanai Jūrmalā

01.320.5110

876

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Jūrmalas attīstības plānošanas darbi" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas

05.300.1150

705

Programma "Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana"; aktivitāte "Slocenes mikrolieguma ekspertīze" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi divu uzņemuma līgumu apmaksai par atzinuma sagatavošanu par mikrolieguma sastopamo biotopu stāvokli

05.300.1210

171

Programma "Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana"; aktivitāte "Slocenes mikrolieguma ekspertīze" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai

10.700.5250

4 300

Programma "Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe"; aktivitāte "PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" ēku kapitālais remonts un teritorijas labiekārtošana" (6.pielikums 2013.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

10.700.5239

4 000

Programma "Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe"; aktivitāte "PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" ēku kapitālais remonts un teritorijas labiekārtošana" (6.pielikums 2013.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi 2lapeņu, koka solu un galdu piegādei PA "Sociālās aprūpes centrs" Strēlnieku prospektā 38

09.210.5250

300

Programma "Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti"; aktivitāte "Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā 118 (t.sk. sporta laukuma ģērbtuvju ierīkošana" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi inventarizācijas lietas pasūtīšanai

01.320.2390

605

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Jūrmalas pilsētas investīciju un nekustamo īpašumu attīstības ceļvežu sagatavošana un izdošana" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

09.100.2279

605

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Dokumentu, kas saistīti ar projektu pieteikumu iesniegšanu, izstrāde" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi dokumentācijas izstrādei

05.100.2244

3 500

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Sabiedriskā tualete Jomas ielā 35a apsaimniekošana un komunālo pakalpojumu apmaksa" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

05.100.2244

29 972

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi ielu, ietvju un zaļo zonu tīrīšanas apmaksai

05.100.2244

1 262

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Sabiedriskā tualete Baznīcas ielā 2a apsaimniekošana un komunālo pakalpojumu apmaksa" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

05.100.2244

70

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Sadzīves atkritumu konteineru izvietošana pludmalē un izejās uz jūru un atkritumu izvešana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi sadzīves atkritumu izvešanai no atkritumu konteineriem izejās uz jūru ziemas periodā samaksai

05.100.2244

19 000

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

05.100.2244

4 522

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu izvietošana)" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi pludmales sakopšanai ziemas periodā samaksai

05.100.2244

9 700

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Divu stacionāro sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana Jomas ielā" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.5250

4 004

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Kāpņu atjaunošana izejās uz jūru" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi atbalsta sienas atjaunošanai kāpņu galā pie jūras Madonas ielā

05.100.5250

1 068

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apsaimniekošanai" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.2244

13

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi barjeru atjaunošanai Meža prospektā

05.100.2244

27

Programma "Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)"; aktivitāte "Konteinertipa sanitārā mezgla noma un apsaimniekošana Vaivaru policijas postenī" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.5240

847

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Labiekārtošanas projekts Kauguri 2520" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi skiču projekta apmaksai par Kauguru parka izveidi

06.600.2312

6

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu izgatavošana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.2390

1 887

Programma "Pilsētas svētku noformējums"; aktivitāte "Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi jaunu Ziemassvētku apgaismojuma dekoru iegādei un montāžai

06.600.2243

146

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Autobusu pieturu nojumju, soliņu un atkritumu urnu remonts, krāsošana un bojāto autobusu pieturu remonts" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.5239

11 482

Programma "Pilsētas svētku noformējums"; aktivitāte "Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi jaunu Ziemassvētku apgaismojuma dekoru iegādei un montāžai

06.600.5239

124

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Jaunu solu un atkritumu urnu komplektu izvietošana parkos un uz ielām" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.2390

2 670

Programma "Pilsētas svētku noformējums"; aktivitāte "Ziemassvētku egles (iegāde, uzstādīšana, demontāža)" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi egļu iegādei un uzstādīšanai

06.600.5239

333

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Sporta laukumu izbūvei dzīvojamo māju iekšpagalmos" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.2279

330

Programma "Pilsētas svētku noformējums"; aktivitāte "Ziemassvētku dekoratīvā svētku apgaismojuma uzturēšana un atjaunošana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi dekorāciju montāžai

08.100.2244

511

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Strūklakas apsaimniekošana Jomas ielā pie Omnibusa ielas" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.2244

1 283

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.5239

1 000

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.2312

108

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.2244

1 145

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.5240

6

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Betona plākšņu izvietošana izejās uz jūru, lai nodrošinātu cilvēku ar kustību traucējumiem nokļūšanu pludmalē" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.5240

30

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Sporta aprīkojuma (trenažieru) uzstādīšana pludmalē un Dzintaru mežaparkā" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.2261

179

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Pludmales ģērbtuvju uzglabāšana ziemas sezonā" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.2279

13 369

Programma "Pilsētas svētku noformējums"; aktivitāte "Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

06.600.2279

3 000

Programma "Pilsētas svētku noformējums"; aktivitāte "Ziemassvētku egles (iegāde, uzstādīšana, demontāža)" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

01.320.5110

26 600

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Majoru muižas kompleksa attīstība" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.290.5250

26 600

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Majoru muižas kompleksa attīstība" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi Majoru muižas attīstības projekta realizācijai

08.300.5234

4 700

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Informācijas izvietošana vietējā laikrakstā, sadarbībā ar reģionālo TV, radio" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.300.2239

1 200

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi reklāmas un informācijas ievietošanai par Jūrmalas pilsētu

08.300.2239

1 100

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Tipogrāfijas un maketēšanas pakalpojumi Jūrmalas pašvaldības informatīvā biļetena izdošanai" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.300.5110

7 100

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi Jūrmalas pilsētas domes mārketinga materiālu par pilsētas aktualitātēm, tūrismu un atpūtu maketa sagatavošanai un tipogrāfiskai iespiešanai

08.300.2219

1 405

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Pasta pakalpojumi" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas

08.300.2390

2 100

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Publisko attiecību kampaņa" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi saldumu paciņu un dāvanu iegādei sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem

08.300.5234

300

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Sadarbībai ar nacionālo TV, radio, presi" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas

08.300.2212

405

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Online ziņu abonements" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi ziņu aģentūras pakalpojumu apmaksai

08.300.5130

3 600

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.300.2239

300

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Laikrakstu, žurnālu, rokasgrāmatu abonents" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi laikrakstu abonēšanai

09.510.2262

50

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Ventspilī" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums pēc pasākuma noslēgšanās

09.510.2390

50

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Vēstures zinību konkurs" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi balvu iegādei

09.510.2279

450

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalības lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski praktiskajā konferencē Daugavpilī "Praktiskās darbības aspekti jaunāko zinātnisko atziņu ieviešanai izglītības procesā"" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

09.510.2112

175

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalības lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski praktiskajā konferencē Daugavpilī "Praktiskās darbības aspekti jaunāko zinātnisko atziņu ieviešanai izglītības procesā"" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi viesnīcas izdevumu apmaksai

09.210.2239

758

Programma "Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā"; aktivitāte "Izglītības programmu akreditācija Lielupes vidusskolā" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

09.510.2111

56

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalības lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski praktiskajā konferencē Daugavpilī "Praktiskās darbības aspekti jaunāko zinātnisko atziņu ieviešanai izglītības procesā"" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi dienas naudas apmaksai uz Daugavpili

09.510.2235

525

Programma "Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā"; aktivitāte "Mūžizglītības apmācība pašvaldības darbiniekiem" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

09.510.2279

177

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalības lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski praktiskajā konferencē Daugavpilī "Praktiskās darbības aspekti jaunāko zinātnisko atziņu ieviešanai izglītības procesā"" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai

09.510.2390

100

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalības lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski praktiskajā konferencē Daugavpilī "Praktiskās darbības aspekti jaunāko zinātnisko atziņu ieviešanai izglītības procesā"" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi dāvanu iegādei

09.510.2231

400

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Inovācijas un radošums Jūrmalas izglītības iestādēs" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi ēdināšanas izdevumiem un priekšnesuma apmaksai

09.510.2390

300

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Inovācijas un radošums Jūrmalas izglītības iestādēs" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi balvu iegādei

09.510.2235

525

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "E-apmācības sistēma efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi pedagogu apmācības par www.uzdevumi.lv apmaksai

06.600.2279

5 686

Programma "Pašvaldības īpašuma pārvaldīšana"; aktivitāte "Īpašumu apdrošināšana" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.2221

1 600

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi apkures izdevumu apmaksai Slokas stadionā līdz 2012.gada beigām

01.110.2232

3 130

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums audita pakalpojumu apmaksai paredzētajā finansējumā

04.510.2322

3 130

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi autobusa Scania degvielas apmaksai (2011.gada izpilde Ls 6182; 2012.gada plāns pēc pārkārtojumu veikšanas Ls 11330)

10.700.5250

19 507

Programma "Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe"; aktivitāte "PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" ēku kapitālais remonts un teritorijas labiekārtošana" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

04.510.2246

9 502

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti"; aktivitāte "Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts)" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Nudas līdzekļi Raiņa ielas posmā no Satiksmes ielas līdz Nometņu ielai mehāniski bojāto bortakmeņu nomaiņai un Vendu ielas šķembu seguma izbūvei

04.510.5250

1 815

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti"; aktivitāte "Ielu seguma kapitālais remonts" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Finansējums Ezeru ielas grants seguma remontam (ģeotekstila ieklāšana) posmā no Slokas ielas līdz Lielupei saskaņā ar 03.05.2012. domes lēmumu Nr.232

04.510.2246

8 190

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti"; aktivitāte "Grantēto ielu uzturēšana" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Finansējums grantēto ielu uzturēšanai 2012.gadā

09.510.2231

120

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalība lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski prakstiskajā konferencē Daugavpilī "Prakstiskās darbības aspekti jaunāko zinātnisko atziņu ieviešanai izglītības procesā" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

09.510.2279

120

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā"; aktivitāte "Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalība lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski prakstiskajā konferencē Daugavpilī "Prakstiskās darbības aspekti jaunāko zinātnisko atziņu ieviešanai izglītības procesā" (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi ēdināšanas izdevumu apmaksai konferencē Daugavpilī

01.320.2122

202

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi)" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

01.320.2111

32

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi)" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi dienas naudas apmaksai komandējumā uz Valmieru - Burtnieku novadu.

01.320.5110

2 200

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Jūrmalas attīstības plānošanas darbi" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums saskaņā ar noslēgto līgumu

01.320.2112

120

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi)" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi pārējo komandējuma izdevumu apmaksai komandējumā uz Valmieru - Burtnieku novadu.

01.320.2322

50

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi)" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi degvielas apmaksai komandējumā uz Valmieru - Burtnieku novadu.

01.320.2279

2 200

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi tehniskās dokumentācijas kopēšanas pakalpojumu apmaksai diviem projektiem (Dzintaru koncertzāles attīstība un Ķemeru parka rekonstrukcija)

06.600.2279

1 050

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana"; aktivitāte "Īpašumu apdrošināšana" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

06.600.2239

1 000

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana"; aktivitāte "Sludinājumi" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi sludinājumu izdevumu apmaksai

06.600.2312

50

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana"; aktivitāte "Informatīvie stendi" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi informatīvo stendu izgatavošanas izdevumu apmaksai

01.110.2232

500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums

08.100.2279

250

Programma "Sporta pasākumi"; aktivitāte "Atbalsts hokejistam Kristeram Arnicānam" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

LV57PARX0002484572002

01.110.2231

250

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi ēdināšanas izdevumiem Latvijas Olimpisko laureātu uzņemšanai un apbalvošanai

01.110.2352

500

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

04.900.5238

3 410

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums

04.900.2312

3 410

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi datortehnikas iegādei

04.900.1142

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums

04.900.1147

1 000

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi piemaksu izmaksām par papildu darbu un aizvietošanu

06.600.2212

150

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums

06.600.2214

650

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi mobilā telefonu pakalpojumu apmaksai līdz 2012.gada beigām

06.600.2222

215

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi ūdens un kanalizācijas apmaksai līdz 2012.gada beigām

06.600.2223

3 200

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi elektroenerģijas apmaksai līdz 2012.gada beigām

06.600.2262

171

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi automašīnu nomas maksājumiem Līdz 2012.gada beigām

Sākumskola "Atvase"

630

630

09.210.2239

350

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale uz līgumdarbu apmaksu par arhīva sakārtošanu

09.210.1150

282

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Atalgojums par arhīva sakārtošanu pamatojoties uz noslēgto līgumu

09.210.1210

68

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai

09.210.5238

280

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija datortehnikas iegādei paredzētajā finansējumā

09.210.2312

280

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi jaunu printeru iegādei

Jūrmalas peldēšanas un futbola skola

190

190

09.510.5121

130

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas un līguma noslēgšanas

09.510.5238

190

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi daudzfunkcionālās iekārtas iegādei

09.510.2312

60

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas un līguma noslēgšanas

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

567

567

09.210.5121

567

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas un līguma noslēgšanas

09.210.5238

567

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi daudzfunkcionālās iekārtas iegādei

Vaivaru pamatskola

1 535

1 535

09.210.2239

172

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija Venden ūdens piegādei paredzētajā finansējumā

09.210.2212

45

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi, lai apmaksātu interneta ātruma palielināšanu sakarā ar e-klases ieviešanu un interaktīvajām tāfelēm

09.210.2244

130

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas par apsardzes pakalpojumiem

09.210.2243

95

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi klavieru skaņošanas izdevumiem

09.210.5121

587

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

09.210.2352

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

09.210.5238

89

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc interaktīvo tāfeļu iegādes

09.210.5239

695

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi projektora iegādei

09.210.1221

557

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija izdevumos par slimības lapu apmaksu

09.210.1149

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi piemaksām par 4.kvalitātes pakāpi

09.210.1150

7

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi automašīnas nomas maksai saskaņā ar JPD 13.06.2012. nomas līgumu Nr.1.1916.3.5/524 par personīgās a/m izmantošanu dienesta vajadzībām

09.210.1119

543

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi sakarā ar algas likmes palielinājumu no 01.09.2012. interešu izglītības pedagogiem un pirmskolas izglītības grupu struktūrvienības vadītājai

P.i.i. "Madara"

280

280

09.100.5121

130

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas par datoru iegādi

09.100.5238

60

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi miltifunkcionālas iekārtas iegādei

09.100.2312

70

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi miltifunkcionālas iekārtas iegādei

09.100.1119

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no atalgojumam paredzētā finansējuma uz slimības lapu apmaksas izdevumiem

09.100.1221

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi slimības lapu apmaksai

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

2 110

2 110

08.210.2351

120

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija remontmateriālu iegādei paredzētajā finansējumā

08.210.2312

854

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Naudas līdzekļi monitoru iegādei

08.210.2519

23

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Līdzekļu atlikums pēc transportlīdzekļa nodevas apmaksas

08.210.2442

5

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Finansējums riepu montāžas un balansēšanas apmaksas veikšanai

08.210.2390

120

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.210.5238

1 251

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Finansējums datoru iegādei

08.210.2354

55

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija transportlīdzekļu uzturēšanai un remontmateriālu iegādei paredzētajā finansējumā

08.210.5121

1 792

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

Labklājības pārvalde

6 132

6 132

10.910.2244

30

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

10.910.2219

30

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi pasta pakalpojumu apmaksai

10.910.5231

224

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija pēc automašīnas iegādes

10.910.2212

494

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi telefona sarunu apmaksai, interneta pakalpojumu nodrošināšanai

10.910.2262

270

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums transporta nomai paredzētajos izdevumos

10.910.2244

100

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

10.910.2311

100

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi braukšanas karšu izgatavošanas un laminēšanas izdevumu segšanai

07.410.2247

8

Programma "Atkarību profilakses programmu finansējums"; aktivitāte "Transportlīdzekļu apdrošināšanas izmaksas" (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija pēc apdrošināšanas izdevumu apmaksas

07.410.3262

8

Programma "Atkarību profilakses programmu finansējums"; aktivitāte "Šļirču utilizācija" (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Finansējums šļirču utilizācijas izdevumu apmaksai

10.910.5231

9

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija pēc automašīnas iegādes

10.910.2243

36

Iestādes uzturēšana

Finansējums vietējās telefonu centrāles remontdarbu apmaksai

10.910.2247

27

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija pēc apdrošināšanas izdevumu apmaksas

10.910.2261

500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums telpu nomai paredzētajos izdevumos

10.910.2312

1 654

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi monitoru iegādei

10.910.1146

180

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti paredzētajā finansējumā

10.910.2352

30

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

10.910.1228

150

Iestādes uzturēšana

Finansējums pabalsta izmaksai iestādes darbiniecei sakarā ar tuvinieka nāvi

10.120.6423

125

Programma "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā"; aktivitāte "Pabalsts mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai" (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

10.120.6423

125

Programma "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā"; aktivitāte "Speciāli pielāgota autotransporta degvielas iegādes apmaksa" (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Finansējums pabalsta izmaksu veikšanai

10.910.5121

3 529

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

10.910.5238

2 375

Iestādes uzturēšana

Finansējums datortehnikas iegādei

10.910.1146

1 130

Iestādes uzturēšana

Piemaksas par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz gada beigām netiks pilnībā izlietotas

10.910.2263

1 130

Iestādes uzturēšana

Finansējums zemes nomas maksas apmaksai

Lielupes vidusskola

195

195

09.210.2239

195

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.210.2212

72

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi telefona sarunu apmaksai

09.210.2219

27

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums e-klases pakalpojuma nodrošināšanai

09.210.2121

40

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums komandējuma uz Tallinu dienas naudas izmaksām (JPD rīkojums Nr.85 rkā)

09.210.2122

56

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums komandējuma uz Tallinu izdevumu segšanai (JPD rīkojums Nr.85 rkā)

Pumpuru vidusskola

1 946

1 946

09.210.1141

307

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija piemaksām par nakts darbu paredzētajā finansējumā

09.210.1119

725

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi darbinieku mēnešalgu izmaksām

09.210.1150

418

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2212

9

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija telefona sarunu apmaksai paredzētajā finansējumā

09.210.2214

9

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi mobilo telefonu sarunu apmaksai

09.210.2224

199

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par atkritumu izvešanu paredzētajā finansējumā

09.210.2243

199

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi kopētāju remontam un apkopei, klavieru skaņošanai

09.210.2279

61

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums ūdens analīžu veikšanai paredzētajā finansējumā

09.210.2259

61

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi, lai apmaksātu rēķinu par kārtridžu uzpildi

09.210.2244

412

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomijaēku uzturēšanai paredzētajā finansējumā

09.210.2352

398

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

09.210.2355

14

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi datortehmikas remontam un uzturēšanai

09.210.2239

540

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.210.5239

540

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi papildus video novērošanas sistēmas uzstādīšanai

Jūrmalas Kultūras centrs

1 585

1 585

08.230.1119

162

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale - algas izdevumu pārkodēšana saskaņā ar mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu

08.230.1147

162

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi pienaksām par papildu darbu

08.230.2279

200

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.230.2352

200

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

08.620.2262

100

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; pasākums "Mākslas izstādes (Mākslinieku namā, JKC. KKN)" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no transpora nomai paredzētā finansējuma

08.620.1150

100

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; pasākums "Mākslas izstādes (Mākslinieku namā, JKC. KKN)" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Finansējums autorztlīdzību izmaksām (viesmākslinieku priekšnesumi izstāžu atklāšanas pasākumos)

08.620.2279

150

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte "Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

08.620.1150

220

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte "Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi atlīdzības izmaksām (apkalpojošā personāla atalgojums nomātajās telpās, pieaicinātie speciālisti)

08.620.2390

100

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte "Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no noformējuma materiāliem paredzētā finansējuma

08.620.1210

30

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte "Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai

08.620.1150

47

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; pasākums "Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no autoratlīdzībām paredzētā finansējuma

08.620.2279

100

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; pasākums "Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi fotogrāfiju izgatavošanai

08.620.2390

53

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; pasākums "Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale no noformējuma materiāliem paredzētā finansējuma

08.620.2275

740

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte "Rezerves līdzekļi kultūras pasākumiem" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

740

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; pasākums "Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki) (8.decembrī)" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Finansējums aprīkojuma nomai

08.620.2262

33

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; pasākums "Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija transporta nomai paredzētajā finansējumā

08.620.1150

33

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; pasākums "Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Finansējums autoratlīdzības nodrošināšanai

Jūrmalas pilsētas muzejs

2502

2502

08.220.2212

100

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Sakarā ar interneta pakalpojuma sniedzēju maiņu Tirgoņu ielā 29, izveidojusies līdzekļu ekonomija

08.220.2224

4

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi atkritumu izvešanas izdevumu segšanai

08.220.2214

100

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija mobilo telefonu sarumu apmaksai paredzētajā finansējumā

08.220.2232

157

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi auditoru pakalpojumu apmaksai

08.220.2222

300

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līzdekļu ekonomija sakarā ar abonēšanas maksas atcelšanu

08.220.2244

339

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi muzeja ēkas Tirgoņu ielā 29 fasādes neona reklāmas remontam

08.220.5121

2002

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

08.220.2312

754

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi inventāra iegādei

08.220.5238

1248

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi datortehnikas iegādei

Pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

807

807

10.700.2515

7

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija dabas resursu nodokļa apmaksai paredzētajā finansējumā

10.700.2519

7

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Naudas līdzekļi valsts nodevas nomaksai par reģistrācijas apliecības izsniegšanu

10.700.1119

500

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija sakarā ar darbinieku slimošanu

10.700.1221

800

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Naudas līdzekļi slimības lapu apmaksai un atvaļinājumu pabalsta izmaksām

10.700.1141

300

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija sakarā ar darbinieku slimošanu

P.i.i. "Namiņš"

1812

1812

09.100.2222

335

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par ūdens un kanalizācijas pakalpjumiem

09.100.2221

1217

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi apkures izdevumu apmaksai

09.100.2223

800

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par elektroenerģijas patēriņu

09.100.2243

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi veļas gludināmā ruļļa auduma nomaiņai

09.100.2232

1

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar PVN likmes samazināšanos

09.100.2311

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums kartridžu iegādei

09.100.2239

560

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.100.2312

178

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums printeru iegādei

09.100.5121

87

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

09.100.2341

40

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi medikamentu iegādei

09.100.5238

29

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas par datoru iegādi

09.100.2370

177

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi mācību līdzekļu iegādei

P.i.i. "Lācītis"

791

791

09.100.2232

1

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar PVN likmes samazināšanos

09.100.2311

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums kartridžu iegādei

09.100.2239

500

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.100.2312

192

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums printeru iegādei

09.100.5121

130

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

09.100.2361

499

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums jaunu matraču iegādei

09.100.5238

160

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas par datoru iegādi

P.i.i. "Katrīna"

306

306

09.100.2232

15

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas par revidentu pakalpojumiem

09.100.2311

56

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums kartridžu iegādei

09.100.2234

24

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo 3 ietādes darbinieki medicīnisko apskati izgāja pie ģimenes ārsta

09.100.2312

185

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums printeru iegādei

09.100.2279

65

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Atlikums ūdens analīžu veikšanas izdevumos

09.100.2370

65

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi mācību līdzekļu iegādei 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

09.100.2322

17

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija zāles pļaušanai paredzētās degvielas izdevumos

09.100.5121

185

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

P.i.i. "Bitīte"

691

691

09.100.2232

1

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar PVN likmes samazināšanos

09.100.2311

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums kartridžu iegādei

09.100.2239

500

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.100.2312

192

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums printeru iegādei

09.100.2279

5

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Atlikums ūdens analīžu veikšanas izdevumos

09.100.5238

349

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi multifunkcionālas iekārtas iegādei

09.100.2322

11

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija zāles pļaušanai paredzētās degvielas izdevumos

09.100.5121

174

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

P.i.i. "Pienenīte"

202

202

09.100.2232

1

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar PVN likmes samazināšanos

09.100.2234

62

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi darbinieku obligātās medicīniskās apskates izdevumu apmaksai

09.100.2235

20

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums kursu apmaksai paredzētajā finansējumā

09.100.2279

38

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi ūdens analīžu veikšanai

09.100.2239

80

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.100.2312

102

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums printeru iegādei

09.100.2519

5

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija iestādes nodokļu un nodevu apmaksai paredzetajā finansējumā

09.100.5121

43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

09.100.5238

53

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas par datoru iegādi

P.i.i. "Saulīte"

1856

1856

09.100.1119

700

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no atalgojumam paredzētā finansējuma uz slimības lapu apmaksas izdevumiem

09.100.1221

700

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi slimības lapu apmaksai

09.100.2232

1

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar PVN likmes samazināšanos

09.100.2311

106

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums kartridžu iegādei

09.100.2239

800

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.100.5232

1050

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi bērnu gultiņu iegādei

09.100.2279

65

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.5121

130

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

09.100.5238

160

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas par datoru iegādi

Sākumskola "Ābelīte"

389

389

09.210.2112

180

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija dienesta braucienu apmaksai paredzētajā finansējumā

09.210.2234

56

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi darbinieku obligātās medicīniskās apskates izdevumu apmaksai

09.210.2232

1

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar PVN likmes samazināšanos

09.210.2312

333

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi mācību līdzekļu novietošanai paredzētu plauktu iegādei

09.210.2239

208

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

Jūrmalas pašvaldības policija

1902

1902

03.110.2513

804

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomuja no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas 2012.gadā (piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide)

03.110.2312

145

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums monitora iegādei

03.110.2247

26

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no OCTA apdrošināšanas izdevumu nomaksas 2012.gadā

03.110.5238

1017

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums datoru iegādei

03.110.2361

5

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no mīkstā inventāra iegādes

03.110.5239

740

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums portatīvā LION alkometra iegādei iegādei

03.110.2232

1

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no auditoru pakalpojumu apmaksai paredzētā finansējuma

03.110.2222

156

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju

03.110.5121

910

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

3182

3182

09.510.2223

580

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par elektroenerģiju

09.510.2221

1080

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Finansējums apkures izdevumu segšanai Lielupes ielā 21

09.510.2242

65

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums, jo pagarināts termiņš transportīdzekļa tehniskās apskates veikšanai līdz 15.01.2013.

09.510.2355

120

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Finansējums ārējā cietā diska un 2 videokaršu iegādei

09.510.2354

100

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums, jo pagarināts termiņš transportīdzekļa tehniskās apskates veikšanai līdz 15.01.2013.

09.510.2519

45

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums valsts nodevu apmaksai paredzētajā finansējumā

09.510.2321

410

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums ēkas apkurei (gāze) paredzētajā finansējumā

09.510.1142

90

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksām par svētku dienām paredzētajā finansējumā

09.510.1119

1 982

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi atalgojuma izmaksu nodrošināšanai

09.510.1146

1 892

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksām par personisko ieguldījumu paredzētajā finansējumā

P.i.i. "Mārīte"

1128

1128

09.100.2221

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumu apmaksai paredzētajā finansējumā

09.100.2222

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju

09.100.2232

1

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar PVN likmes samazināšanos

09.100.2311

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums kartridžu iegādei

09.100.2239

833

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.100.2312

290

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums jaunu bērnu mēbeļu iegādei

09.100.5121

87

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo licences tiek pirktas konplektā ar sistēmbloku elektroniskā iepirkumu sistēmā

09.100.2362

345

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums virtuves inventāra, trauku un galda piederumu iegādei

09.100.5238

107

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas par datoru iegādi

09.100.2370

293

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi mācību līdzekļu iegādei

P.i.i. "Zvaniņš"

869

869

09.100.2221

500

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumu apmaksai paredzētajā finansējumā

09.100.2223

500

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Finansējums elektoenerģijas izdevumu apmaksai

09.100.2232

94

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar līguma nosacījumu maiņu

09.100.2312

233

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi skapīšu iegādei un bērnu atstarojošo vestu iegādei

09.100.2239

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums dzeramā ūdens iegādei paredzētajā finansējumā

09.100.2361

136

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi jaunu matraču iegādei

09.100.2279

5

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Atlikums ūdens analīžu veikšanas izdevumos

09.100.2322

34

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija zāles pļaušanai paredzētās degvielas izdevumos

09.100.2352

136

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

3 973

3 973

10.200.1119

590

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu pārdale

10.200.1221

590

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Naudas līdzekļi slimības naudu un bēru pabalsta izmaksām

10.700.2244

370

Programma "Nakts patversme"

Līdzekļu pārdale

10.700.2261

512

Programma "Nakts patversme"

Naudas līdzekļi īres maksas nodrošināšanai

10.700.2321

2 353

Programma "Nakts patversme"

Līdzekļu pārdale

10.700.2221

350

Programma "Nakts patversme"

Naudas līdzekļi apkures izdevumu apmaksai

10.700.2243

60

Programma "Nakts patversme"

Līdzekļu pārdale

10.700.2312

1 938

Programma "Nakts patversme"

Naudas līdzekļi inventāra iegādei (nakts skapīši, plaukti, mikroviļņu krāsns, gultas, garderobes skapji, elektriskā tējkanna, nosaukuma plāksne)

10.700.2363

600

Programma "Nakts patversme"

Līdzekļu pārdale

10.700.5239

483

Programma "Nakts patversme"

Naudas līdzekļi pārējo pamatlīdzekļu (veļas žāvētājs, ledusskapis) iegādei

10.700.2223

100

Programma "Nakts patversme"

Naudas līdzekļi elektroenerģijas izdevumu apmaksai

Ķemeru vidusskola

685

685

09.210.2259

240

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai paredzētajā finansējumā

09.210.2352

40

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

09.210.2243

2

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums iekārtu remontam paredzētajā finansējumā

09.210.2312

202

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi inventāra iegādei

09.210.5121

307

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma parakstīšanas

09.210.5238

443

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi projektora iegādei

09.210.5239

136

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādei paredzētā finansējuma2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(protokols Nr.19, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

7 988

7 988

Jūrmalas pilsētas dome

2 030

2 030

01.110.5238

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums

01.110.2512

1 000

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi PVN nomaksai līdz 2012.gada beigām

04.730.2390

1 000

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte "Jūrmalas suvenīru izstrāde un iepirkšana pārdošanai TICĀ" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2512

1 000

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte "PVN" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi PVN nomaksai līdz 2012.gada beigām

03.600.2279

30

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas par caurlaižu aparātu inkasāciju

03.600.2212

30

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi Priedaines caurlaižu terminālu interneta pakalpojumu apmaksai

Sākumskola "Atvase"

330

330

09.210.2112

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija darba braucienu izdevumos

09.210.2352

330

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

09.210.2243

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija iekārtu remontam paredzētajā finansējumā

09.210.2329

30

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2351

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija remontmateriāliem paredzētajā finansējumā

Jūrmalas peldēšanas un futbola skola

300

300

09.510.2279

300

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Ekonomija dalības maksas izdevumos sakarā ar sacensību skaita samazināšanos

09.510.2352

300

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nātrija hipohlorīda iegadei baseina dezinfekcijai

Vaivaru pamatskola

137

137

09.210.2249

137

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija vasaras nometņu dalībnieku veļas mazgāšanai paredzētajā finansējumā

09.210.2212

35

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi, lai apmaksātu interneta ātruma palielināšanu sakarā ar e-klases ieviešanu un interaktīvajām tāfelēm

09.210.2269

32

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi maksai par veļas nomu vasaras nometnēm no VSIA "NRC "Vaivari""

09.210.2352

70

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

Jūrmalas Kultūras centrs

2 241

2 241

08.230.2279

1000

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no tirdzniecības mājiņu montāžai-demontāžai paredzētā finansējuma

08.230.2223

1317

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi elektroenerģijas izdevumu apmaksai

08.230.1119

1 000

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu atlikums darbinieku atalgojumam paredzētajā finansējumā sakarā ar kasiera amata likvidēšanu Kauguru kultūras namā

08.230.5238

395

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi portatīvā datora iegādei sakarā ar nepieciešamību nodrošināt video fona projekciju teātra izrāžu laikā

08.230.1210

241

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

08.230.5121

228

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi portatīvā datora lietojumprogrammu iegādei

08.230.2312

250

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Finansējums inventāra iegādei

08.230.2239

51

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi izdevumiem, kas paredzēti par informācijas ievietošanu izziņu dienestā 1188

Jūrmalas pilsētas muzejs

1000

1000

08.220.2275

1000

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārkārtojums, jo netika iegūts finansējums no VKKF

08.220.2330

700

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi, lai norēķinātos ar preču piegādātājiem par preču realizāciju muzeja suvenīru tirdzniecības vietā

08.220.2244

300

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi muzeja ēkas Tirgoņu ielā 29 fasādes neona reklāmas remontam

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

250

250

09.510.2363

250

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2370

200

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Finansējums mācību materiālu iegādei

09.510.2351

50

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Finansējums remontmateriālu iegādei

Jūrmalas Sporta skola

1600

1600

09.510.2262

1600

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2235

760

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Finansējums sporta trenera dalībai starptautiskā seminārā

09.510.2322

840

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi degvielas izdevumu segšanai braucieniem uz sporta sacensībām

Jūrmalas mākslas skola

100

100

09.510.2222

100

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums

09.510.2224

20

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi atkritumu izvešanas izdevumu apmaksai

09.510.2311

80

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi papīra un marķieru iegādei3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(protokols Nr.19, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 185

1 185

Sākumskola "Taurenītis"

408

408

09.210.1119

208

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no darbinieku amatalgām

09.210.1147

208

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi piemaksu izmaksām par papildu pedagoģisko darbu (integrēts darbs grupās ar izglītojamajiem ar valodas traucējumiem)

09.210.1119

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija darbinieku slimības dēļ

09.210.1221

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi pedagogu darbnespējas lapu apmaksai

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

429

429

09.210.2222

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma

09.210.2241

429

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi ēku, būvju un telpu remontam

09.210.2244

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no telpu uzturēšanas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma

09.210.2223

129

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no elektoenerģijas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

22

22

09.510.1221

22

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.1149

22

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi piemaksu izmaksām par kvalitātes pakāpi

Jūrmalas mūzikas vidusskola

326

326

09.510.1119

326

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no pedagogu darba samaksas

09.510.1149

326

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi pedagogu piemaksām par kvalitātes pakāpi4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(protokols Nr.19, 3.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadale pašvaldības izglītības iestādēm (Ls)

Kredītrīkotājs

VFK / EKK

Valsts budžeta transferti

pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Slokas pamatskola

Kopā

1 477

336

09.210.1119

157

272

09.210.1145

415

09.210.1147

620

09.210.1210

285

64

Majoru vidusskola

Kopā

11 116

-834

220

09.210.1119

8 552

-672

176

09.210.1145

190

09.210.1149

214

09.210.1210

2 160

-162

44

Alternatīvā skola

Kopā

4 204

635

390

09.210.1119

3 392

512

316

09.210.1210

812

123

74

09.210.1221

Vaivaru pamatskola

Kopā

-4 960

-14

1 401

09.210.1119

-4 000

-12

1 132

09.210.1145

09.210.1210

-960

-2

269

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Kopā

-655

-363

09.210.1119

-484

-292

09.210.1149

-48

09.210.1210

-123

-71

Kauguru vidusskola

Kopā

12 747

123

-1 677

09.210.1119

10 268

100

-1 348

09.210.1145

09.210.1210

2 479

23

-329

Pumpuru vidusskola

Kopā

21 882

-626

578

09.210.1119

17 632

-504

468

09.210.1210

4 250

-122

110

Jaundubultu vidusskola

Kopā

535

-387

09.210.1119

432

-312

09.210.1210

103

-75

09.210.1221

Lielupes vidusskola

Kopā

-82

750

-1 325

09.210.1119

-64

604

-1 072

09.210.1210

-18

146

-253

Mežmalas vidusskola

Kopā

8 945

164

-1 361

09.210.1119

7 212

132

-1 096

09.210.1210

1 733

32

-265

09.210.1221

Sākumskola "Atvase"

Kopā

14 951

-85

09.210.1119

12 052

-68

09.210.1210

2 899

-17

Sākumskola "Taurenītis"

Kopā

3 480

437

720

09.210.1119

2 816

352

576

09.210.1210

664

85

144

09.210.1221

Vakara vidusskola

Kopā

7 679

09.210.1119

6 184

09.210.1210

1 495

Ķemeru vidusskola

Kopā

1 139

-228

09.210.1119

924

-184

09.210.1145

09.210.1210

215

-44

Sākumskola "Ābelīte"

Kopā

4 090

-338

834

09.210.1119

3 284

-272

510

09.210.1145

150

09.210.1210

806

-66

174

09.210.1221

Sporta skola

Kopā

-1 619

09.510.1119

-1 304

09.510.1210

-315

Mākslas skola

Kopā

-675

417

09.510.1119

-544

336

09.510.1210

-131

81

09.510.1221

Bērnu un jauniešu interešu

Kopā

-70

09.510.1119

-56

09.510.1210

-14

09.510.1221

Jūrmalas peldēšanas un futbola skola

Kopā

859

09.510.1119

692

09.510.1210

167

Jūrmalas speciālā internātpamatskola

Kopā

18 678

09.210.1119

5 953

09.210.1145

1 191

09.210.1210

1 724

09.210.2241

471

09.210.2242

76

09.210.2311

500

09.210.2312

1 000

09.210.2341

100

09.210.2351

3 000

09.210.2352

511

09.210.2355

500

09.210.2361

300

09.210.2362

200

09.210.2369

100

09.210.2370

100

09.210.2390

360

09.210.5232

1 992

09.210.5239

600

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

1 107

"Namiņš"

09.100.1119

888

09.100.1210

219

09.100.1221

0

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

43

"Pienenīte"

09.100.1119

36

09.100.1210

7

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

774

"Katrīna"

09.100.1119

620

09.100.1210

154

09.100.1221

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

2 678

"Mārīte"

09.100.1119

1 606

09.100.1145

554

09.100.1210

518

09.100.1221

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

1 941

"Saulīte"

09.100.1119

1 568

09.100.1210

373

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

1 476

"Bitīte"

09.100.1119

1 192

09.100.1210

284

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

3 374

"Lācītis"

09.100.1119

2 720

09.100.1210

654

09.100.1221

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

1 132

"Madara"

09.100.1119

790

09.100.1145

126

09.100.1210

216

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

662

"Zvaniņš"

09.100.1119

532

09.100.1210

130

09.100.1221

Pavisam kopā

86 548

-1 935

18 678

13 3845.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(protokols Nr.19, 3.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadalījums izglītības iestādēm,

kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (Ls)

Kredītrīkotājs

VFK / EKK

Valsts budžeta transferti

Valsts budžeta dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības finansēšanai un pašvaldību profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Valsts budžeta dotācija pašvaldību izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

1

2

3

4

Mūzikas vidusskola

Kopā

8 790

09.510.1119

7 084

09.510.1210

1 706

Mākslas skola

Kopā

1 496

09.510.1119

1 206

09.510.1210

290

Sporta skola

Kopā

1 750

09.510.1119

1 410

09.510.1210

340

Peldēšanas un futbola skola

Kopā

655

09.510.1119

528

09.510.1210

127

KOPĀ

10 286

2 405


Lejupielāde: DOC un PDF