Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.01.2013. Stājas spēkā 16.01.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 45

protokols Nr. 19, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā, ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā.”

1.2. Saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā skaitli „12” aizstāt ar skaitli „6”.

1.3. Saistošo noteikumu 5.2.apakšpunktā skaitli „12” aizstāt ar skaitli „6”.

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.3. Ls 50 (piecdesmit latu) par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.”

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.4. Ls 50 (piecdesmit latu) par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.”

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens”, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.45
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei ””

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „ Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei ” paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos, paplašinot Jūrmalas pašvaldības pabalsta jaundzimušo aprūpei saņēmēju loku un precizējot pabalsta piešķiršanas kritērijus, t.i., nosakot, ka pabalstu var saņemt arī bērna vecāki, aizbildnis vai adoptētājs, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka bērna vecākiem, aizbildnim vai adoptētājam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, ir tiesības pieprasīt Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 50 (piecdesmit latu) apmērā. Saistošo noteikumu grozījumi paredz arī noteikt pārejas periodu nosakot, 2012.gadā dzimušā bērna vecākiem, aizbildnim vai adoptētājam tiesības sniegt iesniegumu pabalsta izmaksai Ls 100 apmērā.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Latvijas pašvaldībās, kurās ir noteikts pabalsts jaundzimušo aprūpei (t.sk. arī Jūrmalas pilsētā) ir noteikts dzīves vietas deklarēšanās periods konkrētajā pašvaldībā pirms bērna dzimšanas, lai varētu pretendēt uz konkretās pašvaldības pabalstu jaudzimušajiem. Jūrmalas pašvaldība saskaras ar situācijām, kad jaunajām ģimenēm, izvēloties dzīves vietu pirms bērna dzimšanas, rodas nepieciešamība mainīt dzīves vietu, kā rezultātā tās zaudē tiesības pretendēt uz pabalstu jaundzimušajiem gan pašvaldībā pēc iepriekšējās dzīves vietas, gan pašvaldībā, kuru izvēlējušās par savu dzīves vietu. Lai sniegtu atbalstu arī tām ģimenēm, kuras neilgi (mazāk kā 12 mēnešus) pirms bērna dzimšanas ir izvēlējušās par dzīves vietu Jūrmalas pilsētu, stājoties spēkā grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „ Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”, jaundzimušā bērna vecāki, aizbildnis vai adoptētājs iegūs tiesības saņemt Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 50 apmērā.

Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Plānots, ka> jaundzimušā bērna vecāku, aizbildņu vai adoptētāju, kuru deklarēta dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir mazāk kā 12 mēneši, pabalsta pieprasījumi būs 4% no visiem pabalsta jaundzimušo aprūpei pieprasījumiem. Tas varētu radīt apmēram no Ls 1000 līdz Ls 1500 lielu papildus finansējuma nepieciešamību 2013.gada budžetā, t.i. 1,2 no šim mērķim plānotā finansējuma 2013.gadam.

Informācija par plānoto saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” un pašvaldības mājaslapā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF