Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.aprīļa 18.nolikumu

2013.gada 21.februārīNr. 2

protokols Nr. 2, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15
„Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”:

Nolikuma 11.punktu papildināt ar 11.3 un 11.4.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„11.3. pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, izglītības programmas kods 21012111;

11.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015611”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF