Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 3. punkts

Par atļauju amatu savienošanai

Izskatot Valda Vītoliņa 2013.gada 18.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk- dome) izpilddirektora amatu ar akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amatu, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja:

1. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.24 „Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu” V.Vītoliņš ir iecelts Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amatā.

2. Ar 2013.gada 17.janvāra akcijas sabiedrības „ Rīgas siltums ” akcionāru padomes lēmumu V.Vītoliņš iecelts par akciju sabiedrības „ Rīgas siltums ” padomes locekli.

3. Saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.punktu, V.Vītoliņš ir valsts amatpersona minētā panta izpratnē.

4. Likuma „Par pašvaldībām” ir noteikts, ka pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu darbu (organizē domes izdoto normatīvo aktu izpildi, dod rīkojums pašvaldības iestāžu vadītājiem, domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldību mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām utml.).

5. Akciju sabiedrības „ Rīgas siltums ” darbības veids ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija.

Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” noteiktos Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amatu pienākumus kopsakarā ar Komerclikumā un likumā „Par valsts un pašvaldības kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktos padomes locekļa amata pienākumus, secināms, ka:

1. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora un akciju sabiedrības „ Rīgas siltums” padomes locekļa amata savienošana nerada interešu konfliktu;

2. amatu savienošana nekaitēs V.Vītoliņa tiešo pienākumu pildīšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmo daļu, 7.panta piekto daļu, 81.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut Valdim Vītoliņam savienot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amatu ar akciju sabiedrības „ Rīgas siltums” padomes locekļa amatu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF