Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 12

protokols Nr. 1, 15. punkts

Par vides objekta „Raiņa priedes”
mākslinieciskās idejas risinājuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Tūrisma attīstības stratēģijas 2007.–2018.gadam 12.2.2. punktu, Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.–2020.gadam prioritātes un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes darba grupas Jūrmalas kā Raiņa un Aspazijas tēla veidošanai 2012.gada 7.decembra sanāksmes protokolu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt vides objekta „Raiņa priedes” mākslinieciskās idejas risinājumu, ko piedāvā tēlnieks Kristaps Gulbis, saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF