Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 27

protokols Nr. 1, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Lāču ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmērnieks.lv” biroja vadītāja vietnieces K. C. 2012.gada 17.decembra iesniegumu Nr.11JU-03.3/16 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Lāču ielā 10, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 003 0914) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmērnieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Lāču ielā 10, Jūrmalā kopīpašnieku E. P. un Ā. G. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.656 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Lāču ielā 10, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Lāču ielā 10, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas mērnieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Lāču ielā 10, Jūrmalā ar kopējo platību 3216m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1379m2 platībā un piešķirot adresi Lāču iela 12A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Lāču ielā 10, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1837m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Lāču ielā 10, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Lāču ielā 10, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.3.2., Nr.3.3. nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 15m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienības daļa 9m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.4. zemes vienības daļa 9m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

2.2.5. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

2.3. Uzdot zemes vienības Lāču ielā 10, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Lāču ielā 12A, Jūrmalā ar kopējo platību 1379m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Lāču ielā 12A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Lāču ielā 12A, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 5m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemes vienības daļa 91m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

3.2.4. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

3.3. Uzdot zemes vienības Lāču ielā 12A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 003 0928 001 Lāču ielā 10, korpuss 1, Jūrmala un piešķirt adresi Lāču iela 12A, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF