Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 30

protokols Nr. 1, 35. punkts

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā,
Kaugurciems 22a nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.507 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.637 „Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a” tika noteikts, ka detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a (kadastra Nr.1300 019 1807) tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar 2013.gada 9.janvāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo redakciju zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.1 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.2 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.3 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.4 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.5 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.6 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF