Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 46

protokols Nr. 1, 51. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma
pagarināšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 2002.gada 4.janvāra lēmumu Nr.18 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Skolas ielā 11 2122 m2 platībā dzīvojamās ēkas uzturēšanai un atjaunotas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Z.B.. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 23.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Skolas ielā 11, kadastra Nr.1300 020 6808 nostiprinātas Ģ. B., zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000064280.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 10.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz neapdzīvojamo telpu Jūrmalā, Skolas ielā 11-601, kadastra Nr.1300 901 3991, kopējā platība 92,4 m2 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.537 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi”, 2012.gada 19.janvārī ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi tika noslēgts nekustamā īpašuma patapinājuma līgums Nr.1.1-16/95. Līguma termiņš noteikts viens gads.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, lai turpinātu nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi ar telpām sociālās palīdzības sniegšanai, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes 2013.gada 2.janvāra iesniegumu Nr.1.1 33/37, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11 - 601, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 92,4 m2, (kadastra numurs 1300 901 3991) patapinājumu uz nenoteiktu laiku klientu pieņemšanas punkta darbības nodrošināšanai.

2. Noteikt, ka maksājumi, kas saistīti ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma uzturēšanu tiek veikti par faktisko lietošanu no 2013.gada 19.janvāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto patapinājuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF