Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 57

protokols Nr. 2, 3. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A precizēšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūnija lēmumu Nr.336 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmuma Nr.612 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Madonas ielu, Mālpils ielu, pludmali un esošo apbūvi Dzintaru prospektā” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur noteiktas jaunas prasības un kārtība detālplānojuma izstrādei.

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes 2012.gada 7.novembra (protokols Nr.1.1-59/11) dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par detālplānojuma zemesgbalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Jautājums tika noņemts no izskatīšanas ar lūgumu samazināt stāvu skaitu, iesniegt ekonomisko pamatojumu viesnīcas izveidei un veikt aprēķinu par autostāvvietu izvietojuma iespējām.

2012.gada 5.decembrī (protokols Nr.1.1-59/12) jautājums ar pievienotajiem izstrādātāja paskaidrojumiem tika izskatīts atkārtoti, un, pamatojot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iebildumiem jaunā Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā par stāvu skaitu un ēku augstumu Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslās un Valsts kultūras pieminekļu teritoriju aizsargjoslās, deputātiem atklāti balsojot, lēmums netiek pieņemts. Tiek izteikts priekšlikums, precizēt detālplānojuma redakciju, paredzot ēku augstumu līdz 5 stāviem, vai nepārsniedzot jaunajā Teritorijas plānojumā noteikto stāvu skaitu.

2013.gada 9.janvāra (protokols Nr.1.1-59/1) Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē deputāti virza jautājumu izskatīšanai kārtējā domes sēdē ar iepriekšējās komitejas atzinumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.2.punktu un ar 2012.gada 5.decembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/12) un 2013.gada 9.janvāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/1) un Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Precizēt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A.

2. Noteikt, ka detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A (kadastra Nr.1300 008 1112) tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF