Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.augusta 426.lēmumu

2013.gada 21.februārīNr. 59

protokols Nr. 2, 5. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju
finansēšanu no valsts mērķdotācijas

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumu Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.6.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt ar 2013.gada 1.martu Jūrmalas pilsētas domes izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas saskaņā ar pielikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.527 „Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.59

(protokols Nr.2, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas

n.p.k.

Izglītības iestāde

Mēnešalga, latos

Valsts mērķdotācija

Pašvaldības līdzekļi

KOPĀ

1

Jūrmalas Alternatīvā skola

578

152

730

2

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

576

154

730

3

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

827

50

877

4

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

621

109

730

5

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

785

50

835

6

Jūrmalas internātpamatskola

569

161

730

7

Jūrmalas sākumskola „Atvase”

950

50

1000

8

Jūrmalas vakara vidusskola

928

50

978

9

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

763

50

813

10

Ķemeru vidusskola

457

273

730

11

Majoru vidusskola

725

50

775

12

Pumpuru vidusskola

812

50

862

13

Sākumskola „Ābelīte”

393

350

743

14

Sākumskola „Taurenītis”

455

350

805

15

Slokas pamatskola

739

50

789

16

Vaivaru pamatskola

535

195

730


Lejupielāde: DOC un PDF