Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 62

protokols Nr. 2, 8. punkts

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti”
pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma
iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 45.pantu,

ievērojot Jūrmalas pilsētas domes darba grupas priekšlikumu par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla samazināšanu, iegūstot Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamos īpašumus, kuri netiek izmantoti mājokļu būvniecības vajadzībām un tiks izmantoti Jūrmalas pilsētas teritorijas labiekārtošanas vajadzībām,

kā arī pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” 2013.gada 13.februāra vēstuli Nr.1-/10 par nekustamajiem īpašumiem, kuri netiek izmantoti pamatdarbības – mājokļu būvniecībai vajadzībām, kā rezultātā to paturēšana pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” īpašumā nav nepieciešama un rada papildus izdevumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Samazināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” (vienotais reģistrācijas numurs 50003711841) pamatkapitālu, dzēšot 635 325 (seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit pieci) kapitāla daļas.

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības prasījums pret pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti”, kas radies lēmuma 1.punktā noteiktās pamatkapitāla samazināšanas rezultātā, tiek segts ar pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā ieguldītajiem un īpašumā esošajiem šādiem nekustamajiem īpašumiem ar kopējo vērtību Ls 635 325 , iegūstot tos Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā:

2.1. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kauguri 1209 (kadastra Nr.13000201209), kas sastāv no zemes gabala 4157 m2 platībā, tā mantiskā ieguldījuma vērtībā Ls 234 000 (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši lati), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmuma Nr.318 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā” 1.3.punktam;

2.2. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kauguri 0720 (kadastra Nr.13000200720), kas sastāv no zemes gabala 5416 m2 platībā, tā mantiskā ieguldījuma vērtībā Ls 305 000 (trīs simti pieci tūkstoši lati), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmuma Nr.318 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā” 1.4.punktam;

2.3. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Līču ielā 3 (kadastra Nr.13000210512), kas sastāv no zemes gabala 3752 m2 platībā un uz zemes gabala esošo bērnu rotaļu un sporta laukumu, tā kopējā vērtībā Ls 96 325 (deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit pieci lati), atbilstoši ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumu Nr.245 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanas, apmainot pret citu īpašumu, izvērtēšanu” maiņas rezultātā iegūtā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Līču ielā 3 2011.gada 5.oktobra līguma Nr.JAP 2011/21 vērtībai Ls 73 200 un uz zemes gabala esošo bērnu rotaļu un sporta laukumu izbūves vērtībai Ls 23 125 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” un tajos veiktiem grozījumiem ar 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.26 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināto finansējumu šim mērķim un veikto pamatkapitāla palielinājumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai pēc nekustamo īpašumu pārņemšanas nodrošināt īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda un Centralizētai grāmatvedībai uzņemt tos Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

4. Uzdot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla samazināšanu un piekrišanu lēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu nodošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF