Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 8.augusta 464.lēmumu

2013.gada 21.februārīNr. 64

protokols Nr. 2, 10. punkts

Par daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem
būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 finansēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 5.daļu, 2013.gada 21.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.63 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30”,

lai novērstu risku, ka 2014.gadā varētu tikt pārtraukta daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecības Jūrmalā, Dīķu ielā 30 darbu īstenošana ar beigu termiņu 2014.gada marts, tā kā Jūrmalas pilsētas dome varētu saņemt atteikumu no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes (turpmāk – Institūcija) par plānotā kredīta saņemšanu 2014.gadā 1 025 685 apmērā, pie nosacījuma, ka atļauja 2013.gadā aizņēmuma Ls 5 812 215 apmērā saņemšanai no Institūcijas ir sniegta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt kā prioritāti 2014.gada pašvaldības budžetā projekta „Daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecība Jūrmalā, Dīķu ielā 30” īstenošanas finansēšanu Ls 1 032 825 apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF