Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 65

protokols Nr. 2, 12. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu

Ar mērķi veicināt starptautiskā tūrisma pieplūdumu Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas tēla atpazīstamību ārpus Latvijas Republikas robežām un popularizēt kultūras dzīvi pilsētā, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt sadarbības līgumu uz 1 (vienu) gadu par festivāla „TNT dāvā zvaigznes” norisi Jūrmalas pilsētā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Centrs Kolizejs” (reģistrācijas Nr.1027728004600) saskaņā ar līguma projektu pielikumā.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Gati Truksni parakstīt lēmuma 1.punktā minēto sadarbības līgumu pēc tam, kad ir izpildījušies šādi nosacījumi:

2.1. saņemts apliecinājums no festivāla organizētājiem, ka festivāls „TNT dāvā zvaigznes” 2013.gadā notiks Jūrmalas pilsētā;

2.2. saņemts apliecinājums no festivāla organizētājiem par tiesībām uzņemties sadarbības līgumā paredzētās saistības.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram noteikt ar sadarbības līgumu pielīgto saistību realizācijas kārtību un nodrošināt tās izpildes kontroli.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada24.janvāra lēmumu Nr.65

(protokols Nr.2, 12.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. _______

Jūrmalā 2013.gada _______________

Jūrmalas pilsētas dome , turpmāk tekstā - Pašvaldība, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (62.panta 4.punktu) un

SIA „Dzintaru koncertzāle” , turpmāk tekstā – Koncertzāle, tās valdes priekšsēdētāja Svena Renemaņa personā, valdes locekles Ingrīdas Vilkārses personā un valdes locekļa Viestura Krauksta personā, kas darbojas pamatojoties uz statūtiem un valdes lēmumiem, no vienas puses, un

SIA „Centrs Kolizejs” , turpmāk tekstā - Sabiedrība, tās ģenerālā direktora L.B. personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

turpmāk tekstā katrs atsevišķi - Puse, vai kopā - Puses,

ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta, 14.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās daļas 5.punkta, Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmo daļu,

un ņemot vērā pušu brīvi pausto gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izmantojot savas organizatoriskās, saimnieciskās un citas iespējas, Puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgai sadarbībai, kas ir vērsta festivāla „TNT dāvā zvaigznes” ietvaros paredzēto pasākumu (turpmāk tekstā - Festivāls) sekmīgai organizēšanai Jūrmalas pilsētā.

1.2. Festivāls 2013.gadā notiks laika posmā no 30.jūlija plkst.00.00 līdz 4.augustam plkst.24.00, pēc festivāla veiksmīgas norises Sabiedrība vienojas ar Koncertzāli, par Festivāla norisi turpmāk paredzot to katra gada jūlija pēdējā nedēļā un/vai augusta pirmajā nedēļā, noslēdzot par to vienošanos .

1.3. Festivāls Līguma izpratnē – ikgadējs festivāls „TNT dāvā zvaigznes”, kas norisinās Līgumā noteiktajā kārtībā, Līguma 1.2.punktā norādītajā laika posmā, Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā Turaidas ielā 1.

2. PUŠU SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU PRINCIPI

2.1. Ar šo Līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību vispārīgie principi, no kuriem Puses vadīsies Līguma izpildes gaitā. Atsevišķu jautājumu risināšanai var tikt slēgtas papildu vienošanās.

2.2. Pušu kopīgā sadarbība tiks balstīta uz savstarpēji saskaņotu rīcību ar mērķi panākt iespējami plašāku pozitīvu Festivāla tēlu un kvalitatīvu Festivāla norisi, vienlaikus popularizējot Jūrmalu kā kūrortpilsētu.

2.3. Lai nodrošinātu Festivāla norisi mākslinieciski un organizatoriski augstā līmenī, organizējot un sekmējot Festivālu kā starptautisku pasākumu saistītu ar Jūrmalas pilsētu un Dzintaru koncertzāli, Puses orientējas uz sekmīgu gala rezultātu un savstarpēji saskaņotu un izdevīgu rīcību 2.2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai.

2.4. Katra Puse apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses vai Festivāla prestižam un interesēm.

2.5. Puses savlaicīgi apņemas informēt citas Puses par apstākļiem, kas var kavēt vai apgrūtināt Līgumā noteikto uzdevumu un saistību izpildi.

2.6. Puses apņemas savstarpēji sekmēt katras Puses pozitīvu tēlu masu mēdijos.

3. SABIEDRĪBAS SAISTĪBAS

3.1. Izplatot visa veida informāciju par Festivālu, Sabiedrība apņemas, iepriekš saskaņot ar Pašvaldību un/vai Koncertzāli reklamēšanas veidu un izpildījumu, kas attiecas uz Pašvaldību un/vai Koncertzāli, reklamēt Jūrmalas pilsētu un Dzintaru koncertzāli, tai skaitā:

3.1.1. visās Festivāla TV un audio reklāmās masu medijos;

3.1.2. Festivāla reklāmas drukas materiālos (afišas, bukleti, flaieri u.tml.);

3.1.3. Festivāla baneros;

3.1.4. izplatot jebkura veida materiālus un/vai informāciju saistībā ar Festivālu, nodrošināt Latvijas Republikas Valsts valodas likuma prasības.

3.2. Reklamējot Festivālu, Sabiedrība apņemas tajā iekļaut:

3.2.1. ziņas par to, ka Festivāla līdzorganizātori ir Pašvaldība un Koncertzāle;

3.2.2. Festivāla reklāmas informatīvajos materiālos iekļaut Festivāla nosaukumu latviešu valodā.

3.3. Nodrošināt pārstāvja klātbūtni Pašvaldības darba grupā, kas risina jautājumus saistībā ar Festivāla ietvaros paredzēto pasākumu drošību un kārtību.

3.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta prasībām, lai Pašvaldība sniegtu atļauju Festivāla norisei, Sabiedrībai vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms Festivāla sākuma jāiesniedz Pašvaldībai normatīvajos aktos paredzētie dokumenti un nepieciešamās ziņas.

3.5. Nodrošināt iespēju Pašvaldības un/vai Koncertzāles pārstāvjiem piedalīties Festivāla svinīgajā atklāšanā, kā arī noslēgumā – balvas pasniegšanai.

3.6. Ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūnijam noslēgt līgumu ar Koncertzāli par Dzintaru koncertzāles, tās teritorijas un autostāvvietas nomu un lietošanas kārtību Festivāla pasākumu norisei.

3.7. Sabiedrība apliecina un garantē, ka tai ir attiecīgas pilnvaras un tiesības parakstīt šo līgumu, kā arī pienācīgi izpildīt tajā ietvertās saistības.

3.8. Sabiedrības pienākums ir atbildēt par kārtības un drošības nodrošināšanu Festivāla norises laikā un vietā, kā arī ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Festivāla atklāšanas dienas saskaņot ar Valsts un Pašvaldības policiju apsardzes organizācijas kārtību un vietas, kur norisināsies Festivāla pasākumi.

3.9. Ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Festivāla sākuma iesniegt Pašvaldībai Festivāla dalībnieku un viesmākslinieku sarakstu informācijas iekļaušanai Pašvaldībai pieejamos masu mēdijos.

3.10. Sabiedrība apņemas nodrošināt Festivāla kā mākslinieciski augstvērtīga kultūras pasākuma norisi.

3.11. Sabiedrība ir pilnībā atbildīga par Festivāla norisē iesaistīto dalībnieku un ārzemnieku iebraukšanu, uzturēšanos un darbību Latvijas Republikas teritorijā, to apdrošināšanu, iespējamo medicīnisko aprūpi, kā arī visu iespējamo izdevumu segšanu.

3.12. Sabiedrība nodrošina, ka Festivāla pasākumu ietvaros netiek veikta politiska aģitācija vai politisku vēstījumu paušana, ka arī publiski netiktu izteikti aizskaroši un/vai izaicinoši izteikumi par Latvijas Republiku, tās teritoriju, iedzīvotājiem vai kultūru.

3.13. Līgumā paredzēto saistību izpildei Sabiedrība apņemas nodibināt , bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūnijam, Latvijas Republikā reģistrētu sabiedrību normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4. SABIEDRĪBAS TIESĪBAS

4.1. Līguma darbības laikā, laika posmā no 30.jūlija līdz 4.augustam (ieskaitot) Sabiedrībai, saskaņojot ar līgumslēdzējpusi Koncertzāli, tiek piešķirtas tiesības reklāmas izvietošanai un reklāmas materiālu izplatīšanai, visā Dzintaru koncertzāles teritorijā, iekļaujot VIP – zonu (teritorija ar platību 280 kv.m., kas atrodas kāpu zonā jūras pusē uz paaugstinājuma, kas veidots lielās zāles labajā pusē, kurā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un kura ir aprīkota ar maksas skatītāju vietām ar galdiem), un Sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem nodot minētās tiesības trešajām personām.

4.2. Sabiedrībai ir tiesības realizēt biļetes uz Festivāla pasākumiem Dzintaru koncertzālē un Dzintaru koncertzāles VIP-zonā, saskaņojot ar līgumslēdzējpusi Koncertzāli.

5. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS

5.1. Piešķirt Līguma darbības laikā Festivālam līdzfinansējumu daļējai Festivāla izmaksu segšanai. Par Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru Puses līdz 2013.gada 1.jūnijam noslēdz atsevišķu vienošanos, kura pēc parakstīšanas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2 Festivāla norises laikā nodrošināt sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā ārpus Festivāla norises vietas, kad tas ir paredzēts Latvijas Republikas spēka esošajos normatīvajos aktos, kas nosaka publisku pasākumu organizēšanu.

5.3. Nodrošināt ārpus Festivāla pasākuma norises vietas teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu pirms un pēc Festivāla pasākumiem.

5.4. Nodrošināt Festivāla norises vietā neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību, glābšanas uz ūdens posteņu esamību Jūrmalā, Turaidas ielas rajonā.

5.5. Nodrošināt informācijas par Festivāla pasākuma laikā veicamajām izmaiņām pilsētas satiksmē un sabiedriskā transporta kustības traucējumiem, ievietošanu vietējos mēdijos.

6. KONCERTZĀLES SAISTĪBAS

6.1. Ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūnijam noslēgt līgumu ar Sabiedrību par Dzintaru koncertzāles, tās teritorijas un autostāvvietas nomu un lietošanas kārtību Festivāla pasākumu norisei.

6.2. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu Festivāla norises laikā Koncertzāles un Festivāla pasākumu apmeklētāju informēšanu par Festivāla pasākumu norises plānu, izsniedzot Sabiedrības izgatavotos informatīvos materiālus (programmas, bukletus, u.c.), ja tādi saskaņā ar Festivāla pasākumu norises plānu un scenāriju tiks paredzēti.

6.3. Iespēju robežās iekārtot Koncertzāles teritoriju atbilstoši Festivāla pasākuma norises plānam.

6.4. Nodrošināt Koncertzāles teritorijas vietas sakopšanu pirms un pēc Festivāla pasākumu norises.

7. GROZĪJUMI, PAPILDINĀJUMI UN LĪGUMA LAUŠANA

7.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. Līguma grozījumi un papildinājumi ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa.

8. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu.

8.2. Puses tiek uzskatītas par atbrīvotām no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ko izraisījusi nepārvarama vara - apstākļi, ko neviena no pusēm nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

8.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīts trijos oriģināleksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks un katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru. Strīdu gadījumā par pamatu tiek izmantota Līguma redakcija latviešu valodā.

9. STRĪDU RISINĀŠANA

9.1. Strīdi, kas izriet no Līguma, izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.2. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas № 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

a/s Citadele banka (Kods: PARX22LV)

Konta nr.LV84PARX0002484572001

____________________________

z.v. G.Truksnis

SIA „Dzintaru koncertzāle“

Reģistrācijas № 40003378932

Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015

A/S SEB banka (Kods UNLALV2X)

Konts LV42UNLA0010009467685

Telefons:67762086

______________________________

Valdes priekšsēdētājs S.Renemanis

_______________________________

Valdes locekle I.Vilkārse

_______________________________

z.v. Valdes loceklis V.Krauksts

SIA „Centrs Kolizejs”

Reģistrācijas № 1027728004600

***

Banka: ***

Konts : ***

 Ģenerālais direktors L.B.

____________________________________

z.v.


Lejupielāde: DOC un PDF