Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 68

protokols Nr. 2, 15. punkts

Par pilnvarojumu parakstīt Eiropas Pilsētu mēru paktu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kā arī sakarā ar Eiropas Pilsētu mēru pakta (Covenant of Mayors) sagatavošanu un izsakot apņemšanos veicināt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas attīstību atbilstoši Eiropas Savienības pamatnostādnēm, pozicionējot Jūrmalu kā pilsētu ar ilgtspējīgas attīstības ievirzi un aktuālām enerģētikas un vides problēmu pozitīvas risināšanas iespējām, Jūrmalas dome nolemj:

1. Piekrist Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalībai Eiropas Pilsētu mēru pakta parakstīšanā un pakta saistību attiecināšanā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldību.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju:

2.1 parakstīt Eiropas Pilsētu mēru paktu;

2.2. piedalīties gadskārtējā Eiropas Savienības pilsētu mēru konferencē „Ilgtspējīga enerģētika Eiropai”.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai:

3.1. veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzdalību Eiropas Pilsētu mēru pakta parakstīšanā;

3.2. līdz 2013.gada 15.decembrim izstrādāt „Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2013.–2020.gadam” (turpmāk – rīcības plāns);

3.3. iesaistīt pilsonisko sabiedrību rīcības plāna izstrādē un īstenošanā;

3.4. pēc rīcības plāna apstiprināšanas reizi gadā līdz 30.aprīlim sagatavot progresa ziņojumu par rīcības plāna ieviešanas gaitu;

3.5. sadarbībā ar Eiropas Komisiju ne retāk kā reizi divos gados organizēt Jūrmalas pilsētas enerģētikas dienas;

3.6. dalīties zināšanās un pieredzē ar citu pašvaldību ar enerģētiku saistītajām struktūrām.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF