Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 69

protokols Nr. 2, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.532
„Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.532 „Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu”:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Līdz 2013.gada 1.oktobrim nodrošināt šādu štata vietu saglabāšanu:”

Nodaļa

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Ekonomikas un attīstības nodaļa

Finanšu ekonomists

1

614.00

614.00

Pilsētplānošanas nodaļa

Arhitekta palīgs

1

678.00

678.00

2. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 50 611.32 (piecdesmit tūkstoši seši simti vienpadsmit lati, 32 santīmi), saskaņā ar pielikumu:

3.1. Projekta attiecināmie izdevumi ir Ls 27 124.32 (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts divdesmit četri lati, 32 santīmi), kuri tiek segti no Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

3.2. Neattiecināmie izdevumi Ls 23 487 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi lati) tiek finansēti no Jūrmalas pilsētas domes budžeta.”

3. Izteikt lēmuma pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.69

(protokols Nr.2, 16.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.900.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

50 611.32 Ls

Pozīcija / gads

Kopā

2010.gada izpilde

2011.gada izpilde

2012.gada izpilde

2013

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

50 611

14 000

17607

19 069

5 535

5 314

7 164

0

18 013

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

14 000

2 399

1 679

0

0

0

1 679

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

14 000

2 399

1 679

0

0

0

1 679

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 924

0

0

1 924

0

0

0

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

21 563

0

0

5 229

3 856

5 314

7 164

0

16 334

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

27 124

14 000

3 607

9 517

0

0

0

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā

50 611

0

15 208

17 390

5 535

5 314

7 164

0

18 013


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF