Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 70

protokols Nr. 2, 17. punkts

Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu partnerības
apakšprogrammas projektu finansēšanas konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Vaivaru pamatskolas dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu partnerības apakšprogram­mas projektu finansēšanas konkursā ar projektu „Brīvais ritms”.

2. Vaivaru pamatskolai kopā ar partneriem no Rumānijas, Turcijas, Lietuvas, Grieķijas, Čehijas, Itālijas, Polijas un Ungārijas skolām īstenot projektu, kur Vaivaru pamatskolai piešķirts finansējums 14 760 Ls no Mūžizglītības programmas, saskaņā ar pielikumu.

3. Projekta priekšfinansējumu 2952 Ls segt no Jūrmalas pašvaldības 2015.gada budžeta.

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Vaivaru pamatskolai.

6. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.70

(protokols Nr.2, 17.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Vaivaru pamatskola

Projekta nosaukums

Brīvais ritms

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

14 760 Ls

Pozīcija / gads

Kopā

2012.gada izpilde

2013

2014

2015

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

17 712

0

0

0

11 808

10 308

11 808

9 808

5 904

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

10 308

0

9 808

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

10 308

0

9 808

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 952

0

0

0

0

0

0

0

2 952

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

14 760

0

0

0

11 808

0

11 808

0

2 952

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā

14 760

0

0

0

1 500

500

2 000

9 808

2 952


Lejupielāde: DOC un PDF