Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 71

protokols Nr. 2, 18. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas
„Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Vaivaru pamatskolas kā vadošā partnera dalību Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Jauniešu apmaiņa” projektu finansēšanas konkursā ar projektu „Ķersim vēju!”

2. Vaivaru pamatskolai kopā ar partneri no Vācijas Emmendingenas Gētes ģimnāzijas pamatskolu īstenot projektu, kura kopējās izmaksas sastāda 8 171 Ls, t.sk. ES finansējums 6 649 Ls apmērā un neattiecināmās izmaksas 1 522 Ls apmērā, no kurām pašvaldības daļa neattiecināmo izmaksu segšanai 801 Ls, bet partnerskolas finansējums 721 Ls, saskaņā ar pielikumu.

3. Projekta līdzfinansējumu 801 Ls apmērā paredzēt Jūrmalas pašvaldības 2013.gada budžetā.

4. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Vaivaru pamatskolai.

5. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.2, 18.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Vaivaru pamatskola

Projekta nosaukums

Ķersim vēju

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

8 171 Ls

Pozīcija / gads

Kopā

2012.gada izpilde

2013

2014

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

8 171

0

0

7 370

801

0

8 171

0

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

801

0

0

0

801

0

801

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

6 649

0

0

6 649

0

0

6 649

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

721

0

0

721

0

0

721

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā

8 171

0

0

7 370

801

0

8 171

0


Lejupielāde: DOC un PDF