Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 72

protokols Nr. 2, 19. punkts

Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai
un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību,
kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumus Nr.277 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ar projektu „Atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra attīstībai un labiekārtošanai.”

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 4 200 Ls, kas 100% apmērā tiek segtas no Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma, saskaņā ar pielikumu.

3. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un īstenošanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.72

(protokols Nr.2, 19.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

Atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra attīstībai un labiekārtošanai

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

4 200 Ls

Pozīcija / gads

Kopā

2012.gada izpilde

2013

2014

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

4 200

0

0

4 200

2 100

0

4 200

0

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

0

0

2 100

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

2 100

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

4 200

0

0

4 200

0

0

4 200

0

IZDEVUMI kopā

4 200

0

0

2 100

2 100

0

4 200

0


Lejupielāde: DOC un PDF