Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 73

protokols Nr. 2, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597
„Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 53.punktu, Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Finanšu komitejas 2013.gada 22.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597„Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem” un izteikt lēmuma pielikuma 1.8.punktu šādā redakcijā:

Nr.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.8.

Maksa par transportlīdzekļu vadītāju apmācības teorijas kursu

1.8.1.

A

kurss

16.00

1.8.2.

B

kurss

39.00

1.8.3.

C1 vai D1

kurss

38.00

1.8.4.

C

kurss

48.00

1.8.5.

D

kurss

38.00

1.8.6.

B /C1

kurss

46.00

1.8.7.

BE

kurss

16.00

1.8.8.

CE

kurss

24.00

1.8.9.

Periodiskā apmācība*

kurss

30.00

* atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu valdītāju apmācības programmām” 63.punktam.

2. Svītrot lēmuma pielikuma 1.9.punktu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības laikrakstā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītājai A.Paiparei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF