Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 74

protokols Nr. 2, 24. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Burtnieku ielā 22

Pamatojoties uz bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (Nodokļa maksātāja kods 40003426429) iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt palīgēkas Nr.003, Nr.004, Nr.005, Nr.006, Nr.007, Nr.008 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 7305 003, 1300 004 7305 004, 1300 004 7305 005, 1300 004 7305 006, 1300 004 7305 007, 1300 004 7305 008) Jūrmalā, Burtnieku ielā 22, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 5.februāra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.3312, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, bankas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 5.februāra protokolu Nr.2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (Nodokļa maksātāja kods 40003426429) atļaut nojaukt palīgēkas Nr.003, Nr.004, Nr.005, Nr.006, Nr.007, Nr.008 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 7305 003, 1300 004 7305 004, 1300 004 7305 005, 1300 004 7305 006, 1300 004 7305 007, 1300 004 7305 008) Jūrmalā, Burtnieku ielā 22.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF