Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 75

protokols Nr. 2, 25. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 12

Pamatojoties uz A.B. (dzimis ***) pilnvarotās personas S.B. (dzimis ***) iesniegumu Nr.1.2-1/4900 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3606 001) Jūrmalā, Dzintaru prospektā 12, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 8.janvāra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.6543, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, dzīvesvietas izziņa, dzīvojamās ēkas arhitektoniskais novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/198 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 8. janvāra protokolu Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam A.B. (dzimis ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3606 001) Jūrmalā, Dzintaru prospektā 12.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu atzinumu Nr.11-06/198 nojaukšana pieļaujama ar nosacījumu, ka siluetgriezuma kāpņu margu paraugi nododami Jūrmalas Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturisko būvdetaļu glabātuvē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF