Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 78

protokols Nr. 2, 28. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.162
„Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7
un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Izskatot zemes vienības kopīpašnieka īpašnieka A. O. pilnvarotās personas B. J. 2013.gada 30.janvārī iesniegto iesniegumu Nr.1.2-1/373 ar lūgumu uzsākt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Siguldas ielā 7, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februārī ir izdevusi lēmumu Nr.162 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 4 un adreses piešķiršanu”.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54.punkts nosaka, ka zemes vienību sadalīšanas projekti un citi zemes vienību veidošanas projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprinātu līdz 2009.gada 23.decembrim un nav īstenoti, ja par tiem attiecīgā Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa nav sniegusi atzinumu, ir īstenojami līdz 2011.gada 23.decembrim.

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmums Nr.162 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu” nav īstenots.

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54.punktu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumu Nr.162 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas..

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF