Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 79

protokols Nr. 2, 29. punkts

Par zemes vienības Caunu ielā 1/3, Jūrmalā
sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABC CONSTRUCTION” sertificēta mērnieka D.G. 2013.gada 29.janvārī iesniegto iesniegumu Nr.1.2 1/370 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Caunu ielā 1/3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 3701) sadalīšanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieku A.Z. pilnvarotās personas J.Z. un K.B. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.76 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Caunu ielā 1/3, Jūrmalā ar kopējo platību 8397m2 robežu maiņu, izveidojot četras zemes vienības, saskaņā ar grafisko pielikumu.

1.1. zemes vienību ar kopējo platību 1200m2, piešķirot adresi Caunu iela 1, Jūrmala;

1.2. zemes vienību ar kopējo platību 2399m2, piešķirot adresi Caunu iela 1A, Jūrmala;

1.3. zemes vienību ar kopējo platību 2399m2, piešķirot adresi Caunu iela 3, Jūrmala;

1.4. zemes vienību ar kopējo platību 2399m2, piešķirot adresi Caunu iela 3A, Jūrmala.

2. Izveidot zemes vienību Caunu ielā 1, Jūrmalā ar kopējo platību 1200 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Caunu ielā 1, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Caunu ielā 1, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 41m2 platībā atrodas ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktajām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs teritorijā (1104109);

2.2.3. zemes vienības daļa 176m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemes vienības daļa 83m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601).

2.3. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 1, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Likvidēt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 017 3701 001 Caunu iela 1/3, Jūrmala un piešķirt adresi Caunu iela 1, Jūrmala.

3. Izveidot zemes vienību Caunu ielā 1A, Jūrmala ar kopējo platību 2399 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Caunu ielā 1A lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Caunu ielā 1A, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 103m2 platībā atrodas ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktajām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs teritorijā (1104109);

3.2.3. zemes vienības daļa 48m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 1A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Caunu ielā 3, Jūrmala ar kopējo platību 2399m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Caunu ielā 3 lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Caunu ielā 3, Jūrmalā:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. zemes vienības daļa 102m2 platībā atrodas ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktajām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs teritorijā (1104109);

4.2.3. zemes vienības daļa 48m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

4.3. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Caunu ielā 3A, Jūrmala ar kopējo platību 2399m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Caunu ielā 3A lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Caunu ielā 3A, Jūrmalā:

5.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

5.2.2. zemes vienības daļa 101m2 platībā atrodas ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktajām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs teritorijā (1104109);

5.2.3. zemes vienības daļa 91m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

5.3. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 3A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 017 3701 Caunu iela 1/3, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF