Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 351.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 21.februārīNr. 80

protokols Nr. 2, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 8.februārī iesniegto iesniegumu Nr.5 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Jomas ielā 10, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 3901) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Jomas ielā 10, Jūrmalā kopīpašnieces N.S. pilnvarotās personas R.D. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.599 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Jomas ielā 10, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Jomas ielā 10, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Jomas ielā 10, Jūrmalā ar kopējo platību 1871m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1111m2 platībā un piešķirot adresi Ērgļu iela 7, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Jomas ielā 10, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 760m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Jomas ielā 10, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Jomas ielā 10, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.3. zemes vienības daļa 12m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemes vienības daļa 3m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.5. zemes vienības daļa 35m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502); Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 351.lēmumu

2.2.6. zemes vienības daļa 31m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.7. zemes vienības daļa 207m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101); Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 351.lēmumu

2.2.8. zemesgabala daļa 221m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103); Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 351.lēmumu

2.3. Uzdot zemes vienības Jomas ielā 10, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Ērgļu ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 1111m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Ērgļu ielā 7, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ērgļu ielā 7, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. zemes vienības daļa 188m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.4. zemesgabala daļa 201m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.5. zemes vienības daļa 604m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus (12030601).

3.2.6. zemes vienības daļa 16m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101); Papildināts ar domes 2013.gada 30.maija 351.lēmumu

3.2.7. zemes vienības daļa 23m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101); Papildināts ar domes 2013.gada 30.maija 351.lēmumu

3.2.8. zemesgabala daļa 10m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103); Papildināts ar domes 2013.gada 30.maija 351.lēmumu

3.2.9. zemesgabala daļa 15m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103). Papildināts ar domes 2013.gada 30.maija 351.lēmumu

3.3. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3901 004 no adreses Jomas iela 10, korpuss 1, Jūrmala uz adresi Ērgļu iela 7, Jūrmala.

3.4. Mainīt adresi šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3901 002 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3901 005 no Jomas iela 10, Jūrmala uz adresi Ērgļu iela 7, Jūrmala.

3.5. Uzdot zemes vienības Ērgļu ielā 7, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF