Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 82

protokols Nr. 2, 32. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Oļu ielā 5, Jūrmalā Oļu ielā 3, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” lietvedes T.R. 2013.gada 24.janvārī iesniegto iesniegumu Nr.223/10/-2013 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Oļu ielā 5, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 018 1910) un zemes īpašuma Oļu ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 018 0012) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi zemes vienības Oļu ielā 3, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Villa Baltika” pilnvarotās personas L.A. un zemes vienības Oļu ielā 5, Jūrmalā īpašnieka I.L. pilnvarotās personas M.J. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu – zemes vienību robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām Oļu ielā 3, Jūrmalā un Oļu ielā 5, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 7.septembra lēmumu Nr.519 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Oļu ielā 5, Jūrmalā, Oļu ielā 3, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Oļu ielā 5, Jūrmalā un zemes vienības Oļu ielā 3, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Oļu ielā 5, Jūrmalā ar kopējo platību 2335m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 280m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Oļu ielā 3, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Oļu ielā 5, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2055m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Oļu ielā 5, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Oļu ielā 5, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 18m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.3. zemes vienības daļa 9m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (110402).

2.3. Uzdot zemes vienības Oļu ielā 5, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Oļu ielā 3, Jūrmalā ar kopējo platību 3573m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Oļu ielā 5, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 280m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Oļu ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 3853m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Oļu ielā 3, Jūrmalā zemes vienības daļai 2053m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601, zemes vienības daļai 1800m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0701.

3.2. Zemes vienībai Oļu ielā 3, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemesgabala daļa 893m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.3. zemesgabala daļa 134m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.4. zemesgabala daļa 150m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.5. zemesgabala daļa 238m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.6. zemesgabala daļa 178m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kanalizāciju (120401);

3.2.7. zemes vienības daļa 74m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

3.2.8. zemes vienības daļa 51m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

3.2.9. zemes vienības daļa 178m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kanalizāciju (120401);

3.2.10. zemes vienības daļā 234m2 platībā ierīkotas ūdensnotekas teritorija (110402).

3.3. Uzdot zemes vienības Oļu ielā 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF