Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 83

protokols Nr. 2, 33. punkts

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
starp zemes vienībām Kāpu ielā 141, Jūrmalā un Kāpu ielā 139, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 8.februārī iesniegto iesniegumu Nr.6 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Kāpu ielā 141, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 0102), Kāpu ielā 139, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 0105), zemes vienību pārkārtošanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības Kāpu ielā 139, Jūrmalā īpašnieka un zemes vienības Kāpu ielā 141, Jūrmalā kopīpašnieka V.M. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.52 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 141, Jūrmalā ar kopējo platību 4141m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 2077m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Kāpu ielā 139, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 141, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2064m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 141, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

1.2. Zemes vienībai Kāpu ielā 141, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1., 2.2. un noteikt jaunus apgrūtinājumus, (Apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

1.2.2. Rīgas jūras līča piekrastes būvlaide (7313090100);

1.2.3. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija (7314010102);

1.2.4. Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla (7311010100).

1.3. Piešķirt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0102 003 Kāpu iela 141, Jūrmala.

1.4. Uzdot zemes vienības Jūras ielā 141, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 139, Jūrmalā ar kopējo platību 4254m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Kāpu ielā 141, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 2077m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 139, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 6331m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 139, Jūrmalā zemes vienības daļai 5281m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601, zemes vienības daļai 1050m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbību objektu apbūve – 0801.

2.2. Zemes vienībai Kāpu ielā 139, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 1.2., 1.3. un noteikt jaunus apgrūtinājumus, (Apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. Aizsargjoslas teritorija gar ielu (7312030100);

2.2.3. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija (7314010102);

2.2.4. Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla (7311010100).

2.3. Piešķirt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0105 001 un funkcionāli saistītajiem objektiem ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0105 002, 1300 016 0105 003, 1300 016 0102 002 Kāpu iela 139, Jūrmala.

2.4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0102 001 no adreses Kāpu iela 141, korpuss 1, Jūrmala uz adresi Kāpu iela 139, korpuss 1, Jūrmala.

2.5. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 139, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF