Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 85

protokols Nr. 2, 25. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.254
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 008 1306 Jūrmalā, Āraišu ielā 2”

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 2.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.254 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 1306 Jūrmalā, Āraišu ielā 2” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvētājam M.R., (personas kods ***), tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1306 Āraišu ielā 2, Jūrmalā un līdz 2013.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 2.janvārī saņēma M.R., (personas kods ***), (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr. 1.2-1/4) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu līdz 2013.gada 22.jūnijam.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka Lēmuma izpildes procesā noteiktajā termiņā ir veikti sekojoši darbi:

1. Izstrādāts un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.190 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 apstiprināšanu” apstiprināts detālplānojums zemes gabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 008 1306);

2. Izstrādāts projekts dzīvojamās mājas Nr.001 rekonstrukcijai par viesu māju un viesu mājas nr.003 rekonstrukcijai par dzīvojamo māju skiču stadijā;

3. Saņemti valsts un pašvaldības institūciju tehniskie noteikumi.

[2] Pamatojoties uz M.R. iesniegumu (personas kods ***), un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1.punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 30.martam.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1. par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2. par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3. par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzējas pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2012.gada 12.jūnijā ar lēmumu Nr. 1031 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu dzīvojamās mājas Nr.001 rekonstrukcijai par viesu māju un viesu mājas Nr.003 rekonstrukcijai par dzīvojamo māju Āraišu ielā 2, Jūrmalā. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir 4 gadi.

Iesniedzēja norāda uz to, ka Lēmuma izpildes procesā šobrīd notiek būvprojekta izstrādāšana un procesa pabeigšanai nepieciešams Lēmuma izpildes termiņa pagarinājums līdz 2013.gada 22.jūnijam.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Lēmuma 1.punkta izpildei ir nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju un Domes ieskatā nav pamata Iesniedzējam atteikt Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmuma Nr.254 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 1306 Jūrmalā, Āraišu ielā 2” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot būvētājam M.R., (personas kods ***), novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1306 Āraišu ielā 2, Jūrmalā un līdz 2013.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai”.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF