Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 86

protokols Nr. 2, 36. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.464
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82”

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 20.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.464 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā namīpašuma Jaunā ielā 82B, Jūrmalā īpašniecei I.S. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82 un līdz 2013.gada 01.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8009 008) un siltumnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8009 010) Jaunā ielā 82B, Jūrmalā rekonstrukcijai.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 3.janvārī saņēma administratīvā adresāta I.S. (personas kods ***) (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1224) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1. punkta izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka Lēmuma izpildes procesā noteiktajā termiņā ir veikti sekojoši darbi:

1. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2011.gada 6.decembrī ar lēmumu Nr.1885 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu saimniecības ēkas Nr.008 un siltumnīcas Nr.010 ar adresi Jaunā ielā 82B rekonstrukcijai par saimniecības ēku Jaunā ielā 82, Jūrmalā;

2. Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisija 2012.gada 27.novembrī skiču stadijā saskaņoja būvprojektu Nr.2145 „Saimniecības ēku Nr.008 un Nr.010 rekonstrukcija Jaunā ielā 82, Jūrmalā;

3. Sagatavots saimniecības ēkas Nr.008 un siltumnīcas Nr.010 ar adresi Jaunā ielā 82B rekonstrukcijas tehniskais projekts iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā.

[2] Pamatojoties uz I.S. (personas kods ***), un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1.punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 30.martam.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzējas pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[4.1.] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000211497, namīpašuma ar adresi Jaunā iela 82B, Jūrmalā īpašnieks ir I.S. (personas kods ***).

[4.2.] Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2011.gada 6.decembrī ar lēmumu Nr.1885 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu saimniecības ēkas Nr.008 un siltumnīcas Nr.010 ar adresi Jaunā ielā 82B rekonstrukcijai par saimniecības ēku Jaunā ielā 82, Jūrmalā, derīguma termiņš: 4 gadi.

Tātad iestāde jau ir noteikusi būvniecības procesa termiņu līdz 2015.gada 5.decembrim.

[4.3.] Administratīvā procesa likuma 47.pantā noteiktajam, iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Iestāde 2012.gada 21.decembrī ir saņēmusi administratīvā akta adresāta I.S. (personas kods ***) iesniegumu.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Lēmuma 1.punkta izpildei ir nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju un Domes ieskatā nav pamata Iesniedzējam atteikt Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu,47.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmuma Nr.464 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot namīpašuma Jaunā ielā 82B, Jūrmalā īpašniecei I.S. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82 un līdz 2013.gada 1.novembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8009 008) un siltumnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8009 010) ar adresi Jaunā ielā 82B, Jūrmalā rekonstrukcijai”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF