Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 88

protokols Nr. 2, 38. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.243
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā
ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 3.maijā pieņēma lēmumu Nr.243 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā dzīvokļa Nr.5 Viktorijas ielā 15, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai M.Š. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Viktorijas ielā 15, Jūrmalā:

1.1 līdz 2012.gada 1.novembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu dzīvokļa Nr.5 Viktorijas ielā 15, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.2 līdz 2012.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēto būvprojektu, izbūvēt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Viktorijas ielā 15, Jūrmalā ugunsdrošajā sienā paredzētos logus.

[2] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2012.gada 21.decembrī saņēma administratīvā akta adresāta M.Š. (personas kods ***) (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/4911) ar lūgumu pagarināt administratīvā akta izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka kaimiņu zemes gabala Viktorijas ielā 13, Jūrmalā īpašniece A.S. jau ilgu laiku neatrodas Latvijā un nav iespējams saskaņot izstrādāto būbprojektu.

[3] Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta saistībā ar M.Š. (personas kods ***) iesniegumu.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz administratīvā akta adresāta iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[5.1.] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.6987 5, dzīvokļa Nr.5 īpašnieks ir M.Š. (personas kods ***).

[5.2.] 2012.gada 21.jūnijā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija ar lēmumu Nr.1080 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu dzīvokļa nr.5 rekonstrukcija ar pārplānošanu mazstāvu daudzdzīvokļu mājā Nr.002, nepalielinot dzīvokļa kopējo platību un saglabājot funkciju saskaņā ar Dzīvokļa likumu Viktorijas ielā 15, Jūrmalā”, derīguma termiņš: 2 gadi.

Tātad iestāde jau ir noteikusi būvniecības procesa termiņu līdz 2014.gada 20.jūnijam.

[5.3.] Administratīvā procesa likuma 47.pantā noteiktajam, iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Iestāde 2012.gada 21.decembrī ir saņēmusi administratīvā akta adresāta M.Š. (personas kods ***) iesniegumu.

[6] Dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.243 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15” grozījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 47.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.243 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot dzīvokļa Nr.5 Viktorijas ielā 15, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai M.Š. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Viktorijas ielā 15, Jūrmalā:

1.1. līdz 2013. gada 1.novembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu dzīvokļa Nr.5 Viktorijas ielā 15, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.2. līdz 2014.gada 1.martam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nodot dzīvokli Nr.5 (telpu grupas kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 005) Viktorijas ielā 15, Jūrmalā ekspluatācijā.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF