Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 92

protokols Nr. 2, 43. punkts

Par būvniecības turpināšanu zemes gabalā ar kadastra
numuru 1300 010 3307 Jūrmalā, Slokas ielā 44

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 27.novembrī saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, vienotais reģistrācijas numurs 90000282046, pilnvarotās personas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/4595) ar lūgumu atļaut veikt garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvniecības dokumentācijas sakārtošanu (turpmāk tekstā – Iesniegums).

Iesniegumā tiek norādīts, ka garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvdarbi veikti 80-to gadu vidū un būvniecības dokumentācijas sakārtošana nepieciešama minētā ēkas īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā.

Iesniegumam nav pievienota garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvniecības dokumentācija (būvprojekts, būvatļauja, pieņemšanas ekspluatācijā akts).

[2] Pamatojoties uz Iesniegumu un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo punktu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par būvniecības turpināšanu zemes gabalā Slokas ielā 44, Jūrmalā.

[3] Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā ir atrodami sekojoši dokumenti par garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvniecību.

[3.1.] Jūrmalas izpildkomitejas tehniskās komisijas 1988.gada 23.septembra protokols Nr.190 ar kuru ir saskaņota garāžu būvniecības vieta dienesta mašīnām atbilstoši pielikumā pievienotajai skicei.

[3.2.] Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildkomitejas Komunālās saimniecības pārvaldes 1989.gada 6.marta vēstule Nr.01-400.10/78 par uzbūvēto garāžu nodošanu bilancē.

Garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvniecības dokumentācija (būvprojekts, būvatļauja, pieņemšanas ekspluatācijā akts) arhīvā nav atrodams.

[4] Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, vienotais reģistrācijas numurs 90000282046, iesniegumu par garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvniecības dokumentācijas sakārtošanu un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Administratīvā akta izdošana ir pamatojama ar to, ka Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai, vienotais reģistrācijas numurs 90000282046, ir nepieciešama garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvniecības dokumentācijas sakārtošana minētās ēkas īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā.

[5] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[5.1.] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000096632, nekustamais īpašums Slokas ielā 44, Jūrmalā sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 010 3307, ugunsdzēsības depo (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3307 001), garāžas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3307 002), degvielas un smērvielu noliktava (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3307 005), radiotornis (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3307 006) un sakaru aparatūras konteiners (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3307 007), īpašnieks: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, vienotais reģistrācijas numurs 90000282046.

[5.2.] No Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā esošajiem dokumentiem saistībā ar garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvniecību var secināt, ka garāžas būvniecība tika veikta 1988. – 1989. gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automašīnu novietošanai.

[6] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos arguments, secina, ka pieņemams lēmums par atļauju turpināt būvniecību zemes gabalā Slokas ielā 44, Jūrmalā.

[6.1.] Būvniecības likuma 3.pants nosaka, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un Civillikuma 1085.pantā ir noteikts, ka pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals ar kadastra numuru 1300 010 3307 Slokas ielā 44, Jūrmalā atrodas Sabiedriskā apbūves teritorijā (6SA3).

Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 298. punktā ir noteikta zemes gabala izmantošana: ugunsdzēsības dienestu, posteņu un depo ēku. Tātad veiktā garāžas būvniecība atbilst teritorijā atļautajai izmantošanai.

[6.2.] Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 būvniecības dokumentācija (būvprojekts, būvatļauja, pieņemšanas ekspluatācijā akts) Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā nav atrodama.

[6.3.] Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā lietā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, vienotais reģistrācijas numurs 90000282046, ir zemes gabala ar kadastra numuru 1300 010 3307 Jūrmalā, Slokas ielā 44 īpašnieks.

[6.4.] Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31.punktu, būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai to pilnvarota persona.

Konkrētajā lietā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, vienotais reģistrācijas numurs 90000282046, ir zemes gabala ar kadastra numuru 1300 010 3307 Jūrmalā, Slokas ielā 44 īpašnieks un garāžas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44, valdītājs.

No iepriekš minētā ir secināms, ka Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, vienotais reģistrācijas numurs 90000282046, ir visi nepieciešamie nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Pēc domes lēmuma pieņemšanas, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punktā ir atzītas būvniecības pasūtītāju tiesības būvprojektu iesniegt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēšanai un būvatļaujas saņemšanai.

[7] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 13.panta pirmā daļa, 16.panta pirmā daļa, 30.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1.punkts, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 102. un 105.punkts, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 298. punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai, vienotais reģistrācijas numurs 90000282046, turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 Slokas ielā 44, Jūrmalā un līdz 2014.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju un nodot garāžu (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3307 003) Jūrmalā, Slokas ielā 44 ekspluatācijā.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF