Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 93

protokols Nr. 2, 44. punkts

Par atteikumu uzsākt detālplānojuma projekta
izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā 2013.gada 3.janvārī tika saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Marno J” (reģistrācijas Nr.40003529233) valdes priekšsēdētāja J.K. (personas kods ***) iesniegums ar attīstības priekšlikumu un ierosinājumu uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A, paredzot mazstāvu daudzdzīvokļu mājas būvniecību.

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā 2013.gada 9.janvārī (protokols Nr.1.1-59/01) tika izskatīts jautājums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A. Balsojuma rezultātā lēmuma projekts netika pieņemts, pamatojot, ka plānotā apbūve neiederas attiecīgajā kvartālā, jo blakus atrodas savrupmāju apbūve, kā arī pamatojot to ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gadā 11.oktobrī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Jūrmalā, Pētera ielā 31A atradīsies savrupmāju apbūves teritorijā (5DzS), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā 2013.gada 16.janvārī tika saņemta Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju kolektīva pretenziju vēstule (28 respondenti) par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A, iebilstot pret mazstāvu daudzdzīvokļu mājas būvniecību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gadā 11.oktobrī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, izskatot 2013.gada 9.janvāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/01), 2013.gada 24.janvāra Jūrmalas pilsētas domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 6.februāra Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/2), Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

1. Atteikt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Pētera ielā 31A (kadastra Nr.1300 008 5908).

2. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai nosūtīt šo lēmumu detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF