Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 94

protokols Nr. 2, 45. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.509 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3” tika uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti jauni Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur noteiktas jaunas prasības un kārtība detālplānojuma izstrādei.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar 2013.gada 6.februāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3.

2. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 (kadastra Nr.1300 012 0110) tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskā daļa, pielikums Nr.1 PDF

Grafiskā daļa, pielikums Nr.2 PDF

Grafiskā daļa, pielikums Nr.3 PDF

Grafiskā daļa, pielikums Nr.4 PDF

Grafiskā daļa, pielikums Nr.5 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF