Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 95

protokols Nr. 2, 47. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 precizēšanu
atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.360 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur noteiktas jaunas prasības un kārtība detālplānojuma izstrādei.

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē 2012.gada 5.decembrī (protokols Nr.1.1-59/12) un 2013.gada 9.janvārī (protokols Nr.1.1 59/01) tika izskatīts jautājums par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Balsojuma rezultātā lēmuma projekts netika pieņemts. Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas locekļi izteicās, ka plānotā apbūve neiederas attiecīgajā kvartālā un zemesgabala Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 attīstītājiem nepieciešams izvērtēt iespēju neizmantot maksimālos apbūves rādītājus.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.2.punktu un ar 2012.gada 5.decembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/12) un 2013.gada 9.janvāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Precizēt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

2. Noteikt, ka detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 (kadastra Nr.1300 004 5709) tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF