Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.03.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 96

protokols Nr. 2, 48. punkts

Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu
zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumu Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 12.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Lai detālplānojumu varētu izstrādāt saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un 2009.gada 6.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 24.novembrī pieņēma lēmumu Nr.511 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu”.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumu Nr.251 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriedes termiņš tika noteikts četras nedēļas no sludinājuma publicēšanas vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (no 2012.gada 17. maija līdz 2012.gada 14.jūnijam). Publiksās apspriedes laikā tika saņemtas trīs kolektīvas pretenziju vēstules (44 respondenti) un viena Jūrmalas aizsardzības biedrības vēstule, iebilstot pret mazstāvu daudzdzīvokļu mājas būvniecību.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti jauni Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur noteiktas jaunas prasības un kārtība detālplānojuma izstrādei.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.panta un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu, izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 9.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.1–59/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atteikt apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5, pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF