Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.03.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 158.lēmumu

2013.gada 21.februārīNr. 97

protokols Nr. 2, 50. punkts

Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu
zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.101 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51” ir izstrādāti detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51.

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē 2012.gada 7.novembrī (protokols Nr.1.1-59/11) un 2012.gada 5.decembrī (protokols Nr.1.1-59/12) tika izskatīts jautājums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 apstiprināšanu. Balsojuma rezultātā lēmuma projekts netika pieņemts, pamatojot, ka plānotā apbūve neiederas attiecīgajā kvartālā, jo blakus atrodas savrupmāju apbūve, līdz ar to nav pieļaujama arī stāvu palielināšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.3. punkta, izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 7.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/11) un 2012.gada 5.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atteikt apstiprināt detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 7.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/11) un 2012.gada 5.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/12).

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF