Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 98

protokols Nr. 2, 52. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714
„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”
objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē” ir nolemts pārņemt Jūrmalas pilsētas domes bilancē no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” būvju nekustamos īpašumus, kurus sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” izmanto saimnieciskajā darbībā komunālo pakalpojumu sniegšanai, bet kuri nav reģistrēti zemesgrāmatā, lai veiktu to sākotnēju reģistrāciju zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.714 pielikumu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” ir jāpārņem 6 būvju nekustamie īpašumi ar kopējo atlikušo bilances vērtību Ls 49972,14.

Precizējot situāciju, ir konstatēts, ka īpašuma tiesības uz būvju nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tobago ielā 7 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000506280 uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” vārda, tāpēc šis īpašums ir svītrojams no Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.714 pielikuma.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkta, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē” pielikumā, svītrojot no tā 4.punktu., un pielikuma pēdējo rindu izteikt šādā redakcijā:

Kopā

77151,25

35254,50

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF