Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 99

protokols Nr. 2, 53. punkts

Par funkcijas maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5003 001 un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Skolas ielā 27C, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” ir nolemts samazināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālu, iegūstot Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā zemesgabalu Jūrmalā, Skolas ielā 27C (kadastra Nr.1300 020 5003) Ls 9000 vērtībā un uz zemesgabala esošo apbūvi Ls 50000 vērtībā, kas sastāv no centrālā siltummezgla Nr.4 (kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001).

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2012.gada 7.septembrī ar lēmumu Nr.1605 akceptējusi Apliecinājuma karti „Centrālā siltummezgla Nr.4 vienkāršotā rekonstrukcija par džudo sporta klubu”.

2012.gada 27.septembrī Valsts zemes dienesta Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā būves Skolas ielā 27C, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001, nosaukums ir mainīts uz „Džudo sporta klubs” un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts būves Skolas ielā 27C, Jūrmalā, nosaukums „Džudo sporta klubs” un būves lietošanas veids – sporta ēkas ar kodu 1265.

Saskaņā ar 2012.gada 21.decembra Pieņemšanas – Nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” nodod Jūrmalas pilsētas domei būvi Jūrmalā, Skolas ielā 27C ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5003 001, ar nosaukumu „centrālais siltummezgls Nr.4”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā”.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489207 I daļas 1.iedaļā 2013.gada 2.janvārī ir grozīts ieraksts 1.2., nosakot, ka uz zemesgabala Skolas ielā 27C, Jūrmalā, atrodas „Džudo sporta klubs” (kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001), pamatojoties uz Apliecinājuma karti un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” 2012.gada 18.decembra nostiprinājuma lūgumu.

Būve ar adresi Skolas ielā 27C, Jūrmalā, atrodas Jūrmalas pilsētas domes bilancē ar nosaukumu „Džudo sporta klubs”, pamatojoties uz 2012.gada 21.decembra Pieņemšanas – Nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526, grozīto ierakstu I daļas 1.iedaļā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489207 un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemesgabalam Skolas ielā 27C, Jūrmalā, ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1201 – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Skolas ielā 27C, Jūrmalā, atrodas Daudzstāvu dzīvojamā teritorijā, kur sporta būve ir pieļaujama, ja to paredz detālplānojums.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina pašvaldības institūcija, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai.

Neatbilstoša izmantojuma statusa zemes gabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantojumu, bet jebkura jauna apbūve, piebūve, esošo ēku pārbūve, nojaukšana jāveic atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 18.punkta, ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” īpašumā esošajai būvei Skolas ielā 27C, Jūrmalā, kas ar 2012.gada 21.decembra Pieņemšanas – Nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526 ir nodota Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kā centrālais siltummezgls Nr.4, ir mainīts lietošanas veids un nosaukums – sporta būve (kods 1265) „Džudo sporta klubs” (kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma – zemesgabala Skolas ielā 27C, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 020 5003) un uz tā esošās būves – „Džudo sporta kluba” (kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001) reģistrācijai zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

3. Noteikt zemesgabalam Skolas ielā 27C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF