Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 102

protokols Nr. 2, 56. punkts

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 15A, Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.612 „Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 15A, Jūrmalā atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6., 7., 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2013.gada 30.janvāra protokolu Nr.8-5/6 un to, ka A.K. (personas kods ***) ir veicis pilnu samaksu Ls 220,00 (divi simti divdesmit lati 00 santīmu) apmērā par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 15A, Jūrmalā pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2013.gada 30.janvārī notikušās nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 15A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8023, izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar A.K. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 15A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8023, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.15A kopējā platībā 12,9 m2 – garāžas Nr.615 dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 003, un kopīpašuma 1290/369410 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 002, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 003, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 004, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 005, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 006, pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.102

(protokols Nr.2, 56.punkts)

Izdevumu tāme

nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 15A, Jūrmalā, atsavināšanai

1.Samaksa AS „BDO” par 11 īpašumu Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, novērtējumu

Ls 1127,28

Tostarp, Emīla Dārziņa iela 4 k-3 – 15A

Ls 102,48

2.Samaksa par sludinājumu izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 11 īpašumiem Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā

Ls 650,25

Tostarp, Emīla Dārziņa iela 4 k-3 – 15A

Ls 59,11

3.Samaksa SIA „Idea lex” par paziņojumu plākšņu izgatavošanu 11 īpašumiem Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā

Ls 72,60

Tostarp, Emīla Dārziņa iela 4 k-3 – 15A

Ls 6,60

Kopā:

Ls 168,19


Lejupielāde: DOC un PDF