Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 106

protokols Nr. 2, 60. punkts

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A,
Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

2012.gada 1.novembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.617 „Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A, Jūrmalā atsavināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8018, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.38A kopējā platībā 12,3 m2 – garāžas Nr.638 dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 006, un 1230/369410 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 002, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 003, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 004, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 005, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 006. Apstiprināta nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A, Jūrmalā nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cena) Ls 200. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.617 apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, ņemot vērā Nekustamā īpašuma izsoles komisijas 2013.gada 30.janvāra lēmumu (protokols Nr.8-5/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8018, pirmo izsoli.

2. Noteikt nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8018, otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 200 (divi simti latu).

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6-38A, Jūrmalā otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF